Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
Chasis2.pdf
ChasisDrawing1.3dm
Readme.md
chasis.dwg
chasis.dxf
chasis.pdf
chasis.skp

Readme.md

Desde o IES Pedro Mercedes de Cuenca, Jesús Gil aporta unha versión de chasis para facer con corte láser. O autor da adaptación foi Alberto Torralba, do mesmo instituto. Débese combinar con outras pezas impresas, como o soporte para o segueliñas e bola. Moitas grazas pola achega!

Ficheiros en onshape: https://cad.onshape.com/documents/2cf56b95c38c75c5fb354e7e/w/057258075a056f685943bbc4/e/8222405131aa762cc9f7996a

En el siguiente enlace se puede ver alguna fotografía y el vídeo del proceso de corte láser del chasis mClon:

http://tecnologiapedromercedes.blogspot.com/2019/02/proyecto-steam.html

You can’t perform that action at this time.