Fetches apartments listing for selected Prague's districts and saves them for futher analysis.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
stat
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

Bezrealitky Loader

Ve složce src jsou zdrojáky aplikace, která načte z webu bezrealitky.cz aktivní inzeráty pronájmu bytů v Praze z předem specifikovaných čvtrtí (pole districts) a uloží výstup do JSON a CSV souborů ve stejné složce jako zkompilovaný program.

Statistické zpracování

Kromě načtení výpisu inzerátů je ve složce stat projekt pro R studio pro statistické zpracování. Je potřeba do této složky zkopírovat výstupní soubor Rentals.csv z aplikace BezRealitkyLoader.

Výstupem je HTML soubor.