Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
96 lines (79 sloc) 5.58 KB
# Etykiety zwi\u0105zane z logowaniem
AbstractUserDetailsAuthenticationProvider.badCredentials = Niepoprawna nazwa u\u017cytkownika lub has\u0142o.
AbstractUserDetailsAuthenticationProvider.logoutMessage = Zosta\u0142e\u015b wylogowany poprawnie.
# Etykiety do formularzy
userProfile.form.profilePhoto.label = Zdj\u0119cie profilowe
userProfile.form.username = Login
userProfile.form.name = Imi\u0119
userProfile.form.surname = Nazwisko
userProfile.form.mobile = Telefon kom\u00f3rkowy
userProfile.form.email = E-mail
userProfile.form.password = Has\u0142o
userProfile.form.repetedPassword = Powt\u00f3rzone has\u0142o
userProfile.form.oldPassword = Stare has\u0142o
categorySelection.form.mainCategory.label = G\u0142\u00f3wna kategoria
categorySelection.form.subcategory.label = Podkategoria
componentParameters.form.all.unitsInStock = Ilo\u015b\u0107 [szt.]
componentParameters.form.all.tolerance = Tolerancja [%]
componentParameters.form.all.nominalValueUnit = Jednostka
componentParameters.form.all.nominalValue = Warto\u015b\u0107
componentParameters.form.all.dimensions = Wymiary (d\u0142. x szer. x wys.) [mm]
componentParameters.form.resistor.powerRating = Moc [W]
componentParameters.form.resistor.maxVoltage = Warto\u015b\u0107 dopuszczalna [V]
componentParameters.form.waristor.assembly = Technologia monta\u017cu (SMD / THT)
componentParameters.form.waristor.voltage = Napi\u0119cie pracy [V]
componentParameters.form.waristor.maxACVoltage = Maksymalne napi\u0119cie [VAC]
componentParameters.form.waristor.maxDCVoltage = Maksymalne napi\u0119cie [VDC]
componentParameters.form.waristor.maxCurrent = Maksymalny pr\u0105d [A]
componentParameters.form.waristor.power = Moc [mW]
componentParameters.form.waristor.energy = Energia [J]
componentParameters.form.diode.diodeType = Typ
componentParameters.form.diode.symbol = Symbol
componentParameters.form.diode.offStateVoltageMax = Maksymalne napi\u0119cie wsteczne [V]
componentParameters.form.diode.power = Moc [W]
componentParameters.form.diode.breakdownVoltage = Napi\u0119cie przebicia [V]
componentParameters.form.diode.assembly = Technologia monta\u017cu (SMD / THT)
componentParameters.form.diode.manufacturer = Producent
componentParameters.form.integratedcircuit.icType = Typ uk\u0142adu
componentParameters.form.integratedcircuit.manufacturer = Producent
componentParameters.form.integratedcircuit.symbol = Symbol
componentParameters.form.integratedcircuit.icCaseType = Rodzaj obudowy
componentParameters.form.transistor.transistorType = Typ tranzystora
componentParameters.form.transistor.manufacturer = Producent
componentParameters.form.transistor.symbol = Symbol
componentParameters.form.transistor.transistorCaseType = Rodzaj obudowy
# Komunikaty do walidatora
general.safeHtml = Pole zawiera niedozwolone tagi HTML
general.dimensionFormatXYZ = Prawid\u0142owy format: (d\u0142. x szer. x wys.) [mm]
component.unitInStock.min = Nale\u017cy doda\u0107 wi\u0119cej ni\u017c 0 element\u00f3w
component.dimension.length = Pole powinno zawiera\u0107 od 1 do 20 znak\u00f3w
capacitor.nominalValue.floatRange = Warto\u015b\u0107 pojemno\u015bci musi by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c 0
capacitor.tolerance.floatRange = Dopuszczalna tolerancja w przedziale 0.1-10%
diode.manufacturer.length = Pole powinno zawiera\u0107 od 1 do 50 znak\u00f3w
diode.symbol.length = Pole powinno zawiera\u0107 od 1 do 20 znak\u00f3w
diode.breakdownVoltage.floatMinGreaterThan = Napi\u0119cie przebicia musi by\u0107 wi\u0119ksze ni\u017c 0 V
diode.offStateVoltageMax.floatMinGreaterThan = Maksymalne napi\u0119cie wsteczne musi by\u0107 wi\u0119ksze ni\u017c 0 V
diode.power.floatMinGreaterThan = Moc musi by\u0107 wi\u0119ksza od 10 mW
integratedCircuit.manufacturer.length = Pole powinno zawiera\u0107 od 1 do 50 znak\u00f3w
integratedCircuit.symbol.length = Pole powinno zawiera\u0107 od 1 do 20 znak\u00f3w
resistor.maxVoltage.floatMinGreaterThan = Napi\u0119cie dopuszczalne musi by\u0107 wi\u0119ksze ni\u017c 0 V
resistor.powerRating.floatMinGreaterThan = Moc dopuszczalna musi by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c 0 W
resistor.tolerance.floatRange = Dopuszczalna tolerancja w przedziale 0.1-10%
resistor.nominalValue.floatMinGreaterThan = Warto\u015b\u0107 rezystancji musi by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c 0 \u03a9
waristor.voltage.floatMinGreaterThan = Napi\u0119cie warystora musi by\u0107 wi\u0119ksze od 0 V
waristor.maxACVoltage.floatMinGreaterThan = Maksymalne napi\u0119cie pracy (AC) warystora musi by\u0107 wi\u0119ksze od 0 V
waristor.maxDCVoltage.floatMinGreaterThan = Maksymalne napi\u0119cie pracy (DC) warystora musi by\u0107 wi\u0119ksze od 0 V
waristor.maxCurrent.floatMinGreaterThan = Dopuszczalny pr\u0105d warystora (8/20 \u03bcs) musi by\u0107 wi\u0119kszy od 0 A
waristor.power.floatMinGreaterThan = Moc rozpraszana warystora musi by\u0107 wi\u0119ksza od 1 mW
waristor.energy.floatMinGreaterThan = Energia absorbowana (2 ms) musi by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c 0.01 J
transistor.manufacturer.length = Pole powinno zawiera\u0107 od 1 do 50 znak\u00f3w
transistor.symbol.length = Pole powinno zawiera\u0107 od 1 do 10 znak\u00f3w
user.username.size = Pole powinno zawiera\u0107 od 2 do 50 znak\u00f3w
user.password.size = Pole powinno zawiera\u0107 od 4 do 12 znak\u00f3w
user.name.size = Pole powinno zawiera\u0107 od 2 do 50 znak\u00f3w
user.surname.size = Pole powinno zawiera\u0107 od 2 do 50 znak\u00f3w
user.mobile.format = Prawid\u0142owy format: xxx-xxx-xxx lub xxxxxxxxx
user.email.format = Nieprawid\u0142owy format adresu poczty elektronicznej
typeMismatch.unitsInStock = Pole powinno zawiera\u0107 liczb\u0119
typeMismatch.java.lang.Integer=789
typeMismatch = Pole zawiera tre\u015b\u0107 w nieprawid\u0142owym formacie