Wtyczka dodająca pole NIP do WooCommerce
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE.md
README.md
woocommerce-nip.php

README.md

woocommerce-nip

Wtyczka dodaje pole NIP do ekranu szczegółów zamówienia w WooCommerce

Funkcje:

  • dodaje pole na NIP do szczegółów płatności
  • waliduje pole pod względem długości, numeryczności i poprawności sumy kontrolnej
  • zapisuje wartość pola w metadanych zamówienia
  • wyświetla wartość pola w szczegółach zamówienia w panelu
  • dodaje NIP do maila z potwierdzeniem dla klienta i powiadomieniem o nowym zamówieniu

Uwaga

Wymaga PHP w wersji 5.4+ ze względu na krótką notację tablic

Licencja

GNU General Public License Version 3