Skip to content
PyWorking workshop: Web testing using Python
Branch: master
Clone or download
madlenkk Merge pull request #13 from encukou/adjust-install
Adjust installation instructions
Latest commit a5955ff Mar 27, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
mapotic_testing fixes Mar 15, 2019
my_testing fixes Mar 15, 2019
.gitignore Adding files¨ Mar 13, 2019
README.md Webdriver: First determine Chrome version, then download archive Mar 16, 2019
requirements.txt Adding files¨ Mar 13, 2019

README.md

Testování webových aplikací pomocí Pythonu

Netrapte sebe nebo svoje kolegy rutinním manuálním proklikáváním. Testy základních funkcí webové aplikace se dají automatizovat během pár hodin a pak už ji budou proklikávat za vás - třeba každou hodinu.

Co se dozvíte:

 • základy testování webových aplikací
 • jaké technologie se dají použít pro automatizaci testování webových aplikací v kombinaci s Pythonem a jak je nakonfigurovat

Co si vyzkoušíte:

 • společně napíšeme pár testů webové aplikace
 • pokud zbyde čas vytvoříte si jednoduchý test vámi zvolené webové aplikace

Co je nutné umět:

Co se hodí umět:

 • základy html a css (DOM a selektory)

Materiály:

Co mít připraveno:

 • účet na github.com
 • editor např. Atom: viz postup instalace na Nauč se Python!
 • nainstalovaný Python 3.6 nebo vyšší: viz postup instalace na Nauč se Python!
 • nainstalovaný git: viz postup instalace na Nauč se Python!
 • nainstalovaný webový prohlížeč Chrome. (Případně Chromium, máš-li už nainstalovaný ten.)
 • stažený webový ovladač Google Chrome Driver:
  • Zjistěte svou verzi prohlížeče (viz menu prohlížeče , Nápověda/Help, O prohlížeči Google Chrome/About Google Chrome).
  • Stáhněte si archiv s ovladačem podle své verze prohlížeče. Později archiv rozbalíme na správné místo.

Použité technologie

Příprava prostředí

Vytvořte si na dnešní workshop adresář. V příkazové řádce se do něj přepněte (pomocí příkazu cd).

Naklonování repozitáře

Naklonujte si repozitář webtesting do vašeho počítače a vstupte do adresáře:

$ git clone https://github.com/madlenkk/webtesting.git
$ cd webtesting

[note] Znak $ do příkazové řádky nepište – tím jen ukazujeme, že jde o příkazovou řádku. (Výzva příkazové řádky končí právě znakem $, nebo > na Windows.) Zadejte tedy jen git clone https://github.com/madlenkk/webtesting.git a cd webtesting.

Vytvoření a aktivace virtuálního prostředí

Následujícími příkazy si vytvořte a aktivujte virtuální prostředí pro tento workshop.

na Linux/macOS:

$ python3 -m venv venv-testing
$ source venv-testing/bin/activate

na Windows:

> py -3 -m venv venv-testing
> venv-testing\Scripts\activate

První příkaz (ten s -m venv) vytvoří virtuální prostředí. Ten je potřeba zadat jen jednou.

Druhý příkaz (ten s activate) prostředí aktivuje; ten je potřeba zadat vždy, když otevřete novou příkazovou řádku a budete v ní chtít začínat testovat. (Je potřeba ho zavolat z aktivního adresáře webtesting.)

Aktivované virtuální prostředí poznáš tak, že na začátku příkazové řádky svítí jeho jméno v závorkách: (venv-testing).

NOTE: Prostředí může být deaktivováno pomocí příkazu deactivate (nebo zavřením příkazové řádky).

Instalace balíčků pro Python

Ve virtuálním prostředí několik věcí nastavit. Stačí to udělat jednou (dokud virtuální prostředí nesmažete).

První je aktualizace nástroje pip:

(venv-testing)$ python -m pip install --upgrade pip

[note] Ono (venv-testing)$ opět do příkazové řádky nepište – tím jen ukazujeme, že má být aktivované virtuální prostředí. Zadejte tedy jen python -m pip install --upgrade pip.

Druhý je instalace potřebných knihoven pro Python (jejich seznam je v souboru requirements.txt):

(venv-testing)$ python -m pip install -r requirements.txt

Instalace webového ovladače

Další krok je nastavení webového ovladače.

Archiv s ovladačem, který jste si stáhli výše, si rozbalte do adresáře (webtesting). Přímo v adresáři webtesting by tedy teď měl být soubor chromedriver (nebo chromedriver.exe).

Ten následujícím příkazem zkopírujte na správné místo:

na Linux/macOS:

(venv-testing)$ cp chromedriver venv-testing/bin/

na Windows:

(venv-testing)$ copy chromedriver.exe venv-testing\Scripts\

Pro kontrolu zkuste ovladač spustit:

(venv-testing)$ chromedriver

Odpověď by měla být:

Starting ChromeDriver ...
Only local connections are allowed.

Ovladač ukončete pomocí Ctrl+C.

Vyzkoušení

Tím je příprava hotová. Ověřte ještě, že všechno funguje: přejděte do adresáře my_testing a spusťte příkaz pytest:

(venv-testing)$ cd my_testing
(venv-testing)$ pytest

Odpověď by měla být zhruba následující:

======================================== test session starts ========================================
platform linux -- Python 3.6.5, pytest-4.0.1, py-1.7.0, pluggy-0.8.0
sensitiveurl: .*
rootdir: /home/magdalena/dev/webtesting, inifile:
plugins: variables-1.7.1, selenium-1.14.0, metadata-1.7.0, html-1.19.0, base-url-1.4.1
collected 0 items                                          

=================================== no tests ran in 0.01 seconds ====================================

Struktura projektu

V adresáři webtesting se nacházejí dva podadresáře:

 • mapotic_testing - adresář, který obsahuje kompletní funkční testy aplikace Mapotic (vaše nápověda)
 • my_testing - váš adresář na hraní

V adresáři my_testing pak je:

 • test.py - file with main functions to run the tests - calls another test scripts from directory tests
 • conftest.py - global setting of all tests
 • pytest.ini - default options and markers
 • variables.json - variables used in tests
 • tests - directory with test scripts

Spouštění testů

Vše potřebné je nainstalováno a virtuální prostředí je aktivováno? V adresáři my_testing spusťte připravený soubor test.py:

pytest test.py -k test_setup

Pytest by měl otevřít webový prohlížeč, provést krátký test a zase ho zavřít. V konzoli by mělo být asi toto:

======================================== test session starts ========================================
platform linux -- Python 3.6.5, pytest-4.0.1, py-1.7.0, pluggy-0.8.0
driver: Chrome
sensitiveurl: none
baseurl: https://www.mapotic.com?utm_source=testworkshops&utm_medium=workshop&utm_campaign=magdatests
rootdir: /home/magdalena/dev/webtesting/mapotic_testing, inifile: pytest.ini
plugins: variables-1.7.1, selenium-1.14.0, metadata-1.7.0, html-1.19.0, base-url-1.4.1
collected 2 items / 1 deselected                                  

test.py .                                           [100%]

------ generated html file: /home/magdalena/dev/webtesting/mapotic_testing/reports/report.html ------
============================== 1 passed, 1 deselected in 5.12 seconds ===============================

Options

Default options are defined in pytest.ini.

 • test.py
 • --base-url - set url of tested application (default is defined in pytest.ini)
 • --html - set filename of output log (default is defined in pytest.ini)
 • --driver - set browser used for testing (default is defined in pytest.ini)
 • --variables - set path to variables file (default is defined in pytest.ini)
 • -v, -vv, -vvv - verbose - use to increase verbosity of test log
 • --stop - use if you don't want browser to be closed in case of test failure
 • -k - specify tests to be run
 • -m - specify a Test Suite to be run (available markers are defined in pytest.ini)

NOTE: Pytest v daném adresáři vyhledá a spustí sám od sebe vše, co začíná slovem test, pokud mu pomocí options -k nebo -m nespecifikujeme, co pustit chceme.

e.g.:

pytest test.py -vvv --stop -m complex

To learn more about pytest and its options, use:

pytest --help
You can’t perform that action at this time.