Skip to content
Polskie tlumaczenie do phpBB
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md

README.md

tlumaczenie-phpBB

Polskie tłumaczenie do phpBB. Odpowiednie tłumaczenia, są przypisane pod konkretnym branchem 3.1.x lub 3.2.x

Jeśli masz jakieś uwagi, odwiedź i napisz: http://www.phpbb.pl/forum/

You can’t perform that action at this time.