Skip to content
text dosyasından MaestroPanel'e epostaları aktarır.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ImportEmail
.gitattributes
.gitignore
ImportEmail.sln
README.md

README.md

#MaestroPanel Import Email Virgül ile ayrılmış dosyada tutulan eposta adreslerini MaestroPanel'e aktarmanızı sağlar.

Download

https://github.com/maestropanel/ImportEmail/releases

Parametreler

--host

MaestroPanel'in çalıştığı sunucu IP adresi veya host adı.

--apikey

MaestroPanel'de oluşturduğunuz admin veya reseller haklarına sahip API anahtarı. (MaestroPanel'de nasıl API key oluşturulacağına dair dokümanımızı inceleyiniz https://wiki.maestropanel.com/maestropanelde-api-anahtari-olusturma/)

--port

MaestroPanel'in çalıştığı port numarası. Varsayılan olarak 9715 olarak kabul edilir.

Kullanım

importemail.exe dosyasının bulunduğu dizinde Emails.txt dosyasını oluşturun. Emails.txt dosyasının içine MaestroPanel'e eklemek istediğiniz eposta adreslerini aşağıdaki formata göre ekleyin.

[Eposta Sahibinin İsmi], [Eposta Adresinin Tamamı], [Eposta Parolası], [Eposta'nın Kotası]

Not: Köşeki parantezler daha iyi okunabilsin diye eklenmiştir. Gerçek dosyada köşeli parantez eklemenize gerek yoktur.

Örnek Dosya İçeriği:

Sarı Çizmeli, saric@deneme.com, 12345Osman, 100
Mehmet Ağa, maga@deneme.com, 12345Osman, 150
Patron Super, psuper@deneme.com, 12345Osman, 200

Örnek Kullanım:

importemail.exe --host=192.168.5.2 --apikey=1_edae6375c0af496691df31dbc036d615

Özel bir porta kullanıyorsanız:

importemail.exe --host=192.168.5.2 --apikey=1_edae6375c0af496691df31dbc036d615 --port=443

İletişim

ping@maestropanel.com

You can’t perform that action at this time.