Skip to content
MaestroPanel API Classic ASP Samples
ASP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitattributes
MaestroPanel.asp
README.md
ayarlar.asp
ornekler.asp

README.md

Lütfen öncelikle ayarlar.asp dosyasının 3. ve 4. satırından MaestroPanel'in çalıştığı site adresini/ip adresini ve API Anahtarını tanımlayınız.

API Anahtarını MaestroPanel altında Profil > API Anahtarı bölümünden tanımlayabilirsiniz.

Gerekli olan tüm işlemler fonksiyonlar.asp içinde belirtilmiştir.

Kullanacağınız projeye MaestroPanel.asp dosyasını include ederek bağlantı sağlayabilirsiniz.

Geliştirme: Webkent Yazılım

You can’t perform that action at this time.