Skip to content
Domain listesini MaestroPanel'e aktarır
PowerShell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
domains.txt
listimport.ps1

README.md

listimport

Text dosyasındaki domain isimlerini satır satır gezerek MaestroPanel'de belirlediğiniz Domain Planı'na göre oluşturur.

###Download

###Parametreler

İsim Açıklama
host MaestroPanel'in çalıştığı sunucu IP adresi veya host ismi.
apikey MaestroPanel'de yetkili olan kullanıcıyı temsil eden API anahtarı.
port MaestroPanel'in çalıştığı Port numarası.
plan Domain'lerin açılacağı Domain Planı'nın Alias ismi.
list_file Domain'lerin bulunduğu liste. Text dosyası ve satır satır alt alta olarak formatlanması gerekir.
active_domain_user Domain açıldığında Maestropanel üzerinde domain kullanıcısıda aktif edilmesini sağlar.

###Kullanım

Domain listesini MaestroPanel'de oluşturur

.\listimport.ps1 -remote_host 192.168.0.4 -apikey 1_6c8a00e26765497698508b51622b3e25 -port 9715 -plan defaultPlan -list_file C:\import\domains.txt -active_domain_user $true

###İletişim

MaestroPanel

ping@maestropanel.com

You can’t perform that action at this time.