CDN Config for Nginx
Go Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.gitattributes
.gitignore
README.md
mstrcdn

README.md

MaestroPanel CDN Agent

Nginx için http RestAPI üzerinden otomatik konfigürasyon oluşturan servistir.

Desteklenen Dağıtım Centon 6.6 ve üzeri (x64)

Gereksinimler

daemonize

yum install -y http://puias.math.ias.edu/data/puias/unsupported/6/x86_64/daemonize-1.7.5-6.sdl6.x86_64.rpm

Kurulum

Dizin yapısı

/etc/rc.d/init.d/mstrcdn

init dosyasıdır. Servisi sisteme register eder.

/bin/mstrcdn

Ana dosyadır. Servisin core dosyasıdır.

/etc/maestropanel/agent/config/mstrcdn.conf

Servisin çalışacak değişkenlerinin tutulduğu konfigürasyon dosyasıdır. Standart ini formatındadır.

/etc/maestropanel/nginx/tmpl

Nginx konfigürasyon templatelerinin tutulduğu klasödür. Servis 3 isimde template dosyası tanımaktadır. (full.cdn.tmpl, split.cdn.tmpl, ssl.cdn.tmpl)

Konfigürasyon

Servisin çalışması için gerekli olan konfidürasyon dosyasına aşağıdaki dizinden ulaşabilirsiniz.

/etc/maestropanel/agent/config/mstrcdn.conf

mstrcdn.conf

[api] 
Port=9722 
SecretKey=qK624M3ZrpfCrlia5jQn 
ConfigRoot="/usr/local/nginx/conf/sites" 
TemplatePath="/etc/maestropanel/nginx/tmpl"

Port

Servisin hangi portu dinlyeceğini belirler.

SecretKey

Servise ulaşılırken Authentication header'ında kullanılacak gizli anahtarı belirler.

ConfigRoot

Nginx için oluşturulacak konfigürasyon dosyalarının yolunu belirler.

TemplatePath

Nginx için önceden belirlenmeiş şablon konfigürasyon dosyalarının yolunu belirler.

Servis Yönetimi

Servisin deamon'una /etc/rc.d/init.d/mstrcdn ile ulaşılabilir.

Servisi başlatmak için

service mstrcdn start

Durdurmak için

service mstrcdn stop

Restart için

service mstrcdn restart

API

Servis HTTP üzerinden Rest olarak çalışmaktadır ve geri dönüş modeli JSON'dur

Geri dönüş modeli;

{ "success": true, "message": "İşlem ile ilgili mesaj" }

POST /Cdn/Create

Yeni Nginx konfigürasyonu oluşturur. İşlem başarılı gerçekleştirdikten sonra "service nginx reload" komutunu çalıştırır.

Parametreler

 • name: domain name
 • ipaddr: vhosts'un çalışacağı IP adresi
 • port: vhost'un portu (default 80)
 • ssl: Vhost'u SSL özelliği içeren template'i ile açar.
 • full: Vhost'u Split olmayan template ile açar.

İstek

curl --header "Authorization: qK624M3ZrpfCrlia5jQn" -X POST -d "name=domain.com&ipaddr=192.168.5.5&port=80&ssl=false&full=true" http://192.168.5.5:9722/Cdn/Create

Cevap

{"success":true,"message":"Domain Create Success: domain.com"}

DELETE /Cdn/Delete

Mevcut bir domain'in konfigürasyonu siler. İşlem başarılı gerçekleştirdikten sonra "service nginx reload" komutunu çalıştırır.

Parametreler

 • name: domain name

İstek

curl --header "Authorization: qK624M3ZrpfCrlia5jQn" -X DELETE http://192.168.5.5:9722/Cdn/Delete?name=domain.com

Cevap

{"success":true,"message":"Domain deleted: domain.com"}

GET /Cdn/List

Mevcut domainlerin listerini verir.

İstek

curl --header "Authorization: qK624M3ZrpfCrlia5jQn" http://192.168.5.5:9722/Cdn/List

Cevap:

{
  "success": true,
  "message": "List success",
  "vhosts": [
    "/usr/local/nginx/conf/sites",
    "/usr/local/nginx/conf/sites/cdn.domain.com.tr.conf",
    "/usr/local/nginx/conf/sites/cdn.demo.com.tr.conf",
    "/usr/local/nginx/conf/sites/ssl.cdn.hoppa.com.tr.conf"
  ]
}