Our basic implementation of docker environment.
Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docker/build
.dockerignore
.env.example
LICENSE
README.md
Vagrantfile
build.xml
docker-compose.override.yml
docker-compose.production.yml
docker-compose.yml

README.md

Magently Docker

Opis

Środowisko do pracy oparte o Dockera przygotowane do pracy z projektami wykorzystującymi Grunta.

Wymagania

Do uruchomienia środowiska niezbędna jest wyłącznie instalacja Dockera 1.11+ wraz z rozszerzeniem Docker-compose 1.7+. Alternatywnie zamiast Dockera można zainstalować Vagranta.

Instalacja

 1. Pobierz archiwum ZIP i rozpakuj je w głównym katalogu projektu

 2. Zaaktualizuj konfiguracje projektu:

  Baza danych:

  • host: db
  • port: 3306
  • user: root
  • pass: secret
 3. Utwórz plik .env na bazie pliku .env.example

 4. Nadaj odpowiednie uprawnienia plików:

  $ find <ścieżka-do-projektu> -type f -exec chmod 664 {} \;

  $ find <ścieżka-do-projektu> -type d -exec chmod 775,g+s {} \;

Uruchomienie Dockera (zalecane)

Aby uruchomić środowisko wystarczy uruchomić polecenie:

$ docker-composer up

Po poprawnym uruchomienie aplikacja dostępna jest pod adresem http://localhost lub http://localhost:<EXTERNAL_HTTP_PORT> gdy EXTERNAL_HTTP_PORT w pliku .env jest inny niż 80.

Uruchomienie Vagranta (niezalecane)

Aby uruchomić środowisko w wirtualnej maszynie Vagrant należy uruchomić polecenie:

$ vagrant up

Po poprawnym uruchomieniu aplikacja dostępna jest pod adresem http://localhost:8080. W pliku .env konieczne jest by zmienna środowiskowa EXTERNAL_HTTP_PORT przyjmowała wartość 80.

Wszystkie polecenia związane z Dockerem należy wywoływać z poziomu maszyny wirtualnej Vagrant.

Uruchamianie poleceń w środowisku

Docker posiada wszystkie niezbędne narzędzia do pracy z aplikacją, oraz poprawną konfigurację środowiska. Wszelkie polecenia i skrypty dotyczące aplikacji należy uruchamiać przy pomocy dockera.

Aby uruchomić dowolną komendę a kontenerze aplikacji należy wykonać polecenie:

$ docker-compose run --rm app <polecenie>

Przykładowo, aby zainstalować dodatkowy pakiet za pomocą composera należy to zrobić w następujący sposób:

$ docker-compose run --rm app composer require <nazwa-pakietu>

Połączenie z bazą danych

W celu połączenia się z bazą danych należy uruchomić środowisko, a następnie wywołać polecenie:

$ docker-compose exec db mysql -psecret