Skip to content
Our basic implementation of docker environment.
Shell
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docker/build
.dockerignore
.env.example
LICENSE
README.md
Vagrantfile
build.xml
docker-compose.override.yml
docker-compose.production.yml
docker-compose.yml

README.md

Magently Docker

Opis

Środowisko do pracy oparte o Dockera przygotowane do pracy z projektami wykorzystującymi Grunta.

Wymagania

Do uruchomienia środowiska niezbędna jest wyłącznie instalacja Dockera 1.11+ wraz z rozszerzeniem Docker-compose 1.7+. Alternatywnie zamiast Dockera można zainstalować Vagranta.

Instalacja

 1. Pobierz archiwum ZIP i rozpakuj je w głównym katalogu projektu

 2. Zaaktualizuj konfiguracje projektu:

  Baza danych:

  • host: db
  • port: 3306
  • user: root
  • pass: secret
 3. Utwórz plik .env na bazie pliku .env.example

 4. Nadaj odpowiednie uprawnienia plików:

  $ find <ścieżka-do-projektu> -type f -exec chmod 664 {} \;

  $ find <ścieżka-do-projektu> -type d -exec chmod 775,g+s {} \;

Uruchomienie Dockera (zalecane)

Aby uruchomić środowisko wystarczy uruchomić polecenie:

$ docker-composer up

Po poprawnym uruchomienie aplikacja dostępna jest pod adresem http://localhost lub http://localhost:<EXTERNAL_HTTP_PORT> gdy EXTERNAL_HTTP_PORT w pliku .env jest inny niż 80.

Uruchomienie Vagranta (niezalecane)

Aby uruchomić środowisko w wirtualnej maszynie Vagrant należy uruchomić polecenie:

$ vagrant up

Po poprawnym uruchomieniu aplikacja dostępna jest pod adresem http://localhost:8080. W pliku .env konieczne jest by zmienna środowiskowa EXTERNAL_HTTP_PORT przyjmowała wartość 80.

Wszystkie polecenia związane z Dockerem należy wywoływać z poziomu maszyny wirtualnej Vagrant.

Uruchamianie poleceń w środowisku

Docker posiada wszystkie niezbędne narzędzia do pracy z aplikacją, oraz poprawną konfigurację środowiska. Wszelkie polecenia i skrypty dotyczące aplikacji należy uruchamiać przy pomocy dockera.

Aby uruchomić dowolną komendę a kontenerze aplikacji należy wykonać polecenie:

$ docker-compose run --rm app <polecenie>

Przykładowo, aby zainstalować dodatkowy pakiet za pomocą composera należy to zrobić w następujący sposób:

$ docker-compose run --rm app composer require <nazwa-pakietu>

Połączenie z bazą danych

W celu połączenia się z bazą danych należy uruchomić środowisko, a następnie wywołać polecenie:

$ docker-compose exec db mysql -psecret

You can’t perform that action at this time.