Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code
This branch is 29 commits ahead, 1 commit behind jaanos:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Analiza podatkov s programom R, 2020/21

Maja Abraham

Repozitorij z gradivi pri predmetu APPR v študijskem letu 2020/21

 • Shiny Shiny
 • RStudio RStudio

Analiza spletnih nakupov posameznikov v EU

Nakupovanje v spletnih trgovinah postaja vedno bolj priljubljeno, zato sem se odločila za analizo podatkov o spletnem nakupovanju v državah EU. Zanimajo me predvsem pogostost omenjenega načina nakupovanja v posameznih državah EU, nakupovalne navade posameznikov, ki kupujejo/ naročajo na spletu ter težave, ki se pojavijo pri spletnih nakupih. Pozorna bom tudi na gibanje opazovanih podatkov skozi čas ter morebitne povezave, ki se pojavijo med njimi npr. kako so povezani pogostost spletnega nakupovanja in številčnost težav, ki se pri tem pojavijo, katere starostne skupine kupujejo več in katere izdelke...

Večino podatkov sem pridobila iz spletne strani Eurostat. Izvozila sem podatke v različnih formatih (CSV, HTML, XLS). Pri tem sem uporabila naslednje tabele:

Na spletni strani https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces-europe/ se nahaja tabela o najbolj priljubljenih spletnih trgovinah v Evropi.

Tabele:

 1. tabela: Podatki o zadnjem spletnem nakupu za posamezno leto, v odstotkih populacije
 • leto, država, spol, starostna skupina, zadnji spletni nakup, odstotek
 1. tabela: Pogostost nakupovanja po spletu, obdobje 3. mesecev, v odstotkih populacije
 • leto, država, spol, starostna skupina, pogostost nakupa, odstotek
 1. tabela: Podatki o vrstah blaga/storitve spletnih nakupov, v odstotkih kupcev
 • leto, država, starostna skupina, vrsta blaga/ storitve, odstotek
 1. tabela: Vrednosti spletnih nakupov, v odstotkih kupcev
 • leto, država, spol, starostna skupina, vrednost, odstotek
 1. tabela: Podatki o spletnih nakupih glede na izvor prodajalca, v odstotkih kupcev
 • leto, država, spol, starostna skupina, izvor prodajalca, odstotek
 1. tabela: Pogostost težav, ki jih imajo kupci pri spletnem nakupovanju, v odstotkih kupcev
 • leto, država, težava, odstotek
 1. tabela: Najbolj priljubljene spletne trgovine v evropi
 • trgovina, regija/država, št. obiskov/mesec, enota

Program

Glavni program in poročilo se nahajata v datoteki projekt.Rmd. Ko ga prevedemo, se izvedejo programi, ki ustrezajo drugi, tretji in četrti fazi projekta:

 • obdelava, uvoz in čiščenje podatkov: uvoz/uvoz.r
 • analiza in vizualizacija podatkov: vizualizacija/vizualizacija.r
 • napredna analiza podatkov: analiza/analiza.r

Vnaprej pripravljene funkcije se nahajajo v datotekah v mapi lib/. Podatkovni viri so v mapi podatki/. Zemljevidi v obliki SHP, ki jih program pobere, se shranijo v mapo ../zemljevidi/ (torej izven mape projekta).

Potrebni paketi za R

Za zagon tega vzorca je potrebno namestiti sledeče pakete za R:

 • knitr - za izdelovanje poročila
 • rmarkdown - za prevajanje poročila v obliki RMarkdown
 • shiny - za prikaz spletnega vmesnika
 • rgdal - za uvoz zemljevidov
 • rgeos - za podporo zemljevidom
 • digest - za zgoščevalne funkcije (uporabljajo se za shranjevanje zemljevidov)
 • readr - za branje podatkov
 • rvest - za pobiranje spletnih strani
 • tidyr - za preoblikovanje podatkov v obliko tidy data
 • dplyr - za delo s podatki
 • gsubfn - za delo z nizi (čiščenje podatkov)
 • ggplot2 - za izrisovanje grafov
 • mosaic - za pretvorbo zemljevidov v obliko za risanje z ggplot2
 • maptools - za delo z zemljevidi
 • tmap - za izrisovanje zemljevidov
 • extrafont - za pravilen prikaz šumnikov (neobvezno)
 • readxl - za branje "xls" datotek
 • stringr - za delo z nizi
 • scales - za oblikovanje in delo z osmi in legendami
 • emojifont - za pravilen prikaz šumnikov
 • spdplyr - za delo s podatki
 • rmapshaper - za pripravo zemljevidovž
 • tmaptools - za delo z zemljevidi
 • sf - za delo s geografskimi koordinatami
 • factoextra - za metodo razvrščanja podatkov
 • ggdendro - za delo z dendrogrami
 • dendextend - za razširitrv dela z dendrogrami

Binder

Zgornje povezave omogočajo poganjanje projekta na spletu z orodjem Binder. V ta namen je bila pripravljena slika za Docker, ki vsebuje večino paketov, ki jih boste potrebovali za svoj projekt.

Če se izkaže, da katerega od paketov, ki ji potrebujete, ni v sliki, lahko za sprotno namestitev poskrbite tako, da jih v datoteki install.R namestite z ukazom install.packages. Te datoteke (ali ukaza install.packages) ne vključujte v svoj program - gre samo za navodilo za Binder, katere pakete naj namesti pred poganjanjem vašega projekta.

Tako nameščanje paketov se bo izvedlo pred vsakim poganjanjem v Binderju. Če se izkaže, da je to preveč zamudno, lahko pripravite lastno sliko z želenimi paketi.

Če želite v Binderju delati z git, v datoteki gitconfig nastavite svoje ime in priimek ter e-poštni naslov (odkomentirajte vzorec in zamenjajte s svojimi podatki) - ob naslednjem zagonu bo mogoče delati commite. Te podatke lahko nastavite tudi z git config --global v konzoli (vendar bodo veljale le v trenutni seji).

About

Vzorčni repozitorij za projekt pri predmetu Analiza podatkov s programom R v študijskem letu 2020/21

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published