Skip to content
Setup guides for MEO Project
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
esp8266-drivers
support-tools
.gitignore
README.md
step1.png
step2.png

README.md

Các phần mềm cần cài đặt

1. Cài đặt driver cho mạch esp

Dưới đây là link bộ cài đặt tương ứng cho từng hệ điều hành:

2. Arduino IDE

Chúng ta sẽ sử dụng Arduino IDE để nạp phần mềm cho mạch ESP8266

2.a Cài đặt Arduino IDE

Các bạn nên sử dụng phiên bản Arduino 1.8.2 hoặc cao hơn, các bạn có thể tham khảo link hướng dẫn cài đặt tương ứng cho các hệ điều hành ở dưới đây:

2.b Cài đặt thư viện hỗ trợ mạch ESP

Khi sử dụng NodeMCU ESP8266 thì cần cài đặt thư viện tích hợp hỗ trợ cho ESP8266.

Bước 1: Thêm đường dẫn để tải các package cho NodeMCU vào Arduino IDE.

  1. Khởi động Arduino IDE, từ màn hình chính chọn File → Preferences.
  2. Thêm đường dẫn bên dưới vào mục Addition Boards Manager URLs: http://arduino.esp8266.com/versions/2.3.0/package_esp8266com_index.json
  3. Kết quả sau cùng sẽ như ảnh bên dưới

Bước 2: Cài đặt Board esp8266

  1. Từ giao diện chính của Arduino IDE, chọn Tools → Board → Board Managers ...
  2. Tại thanh tìm kiếm của hộp thoại Board Managers ta nhập vào esp8266, chọn Install để tiến hành tải, cài đặt thư viện

2.c Cài đặt thư viện hỗ trợ cho firmware của mạch ESP

  1. Tải file nén chứa các thư viện tại đây
  2. Giải nén các file trong file zip này vào thư mục sau (chọn thư mục tương ứng với hệ điều hành):
  • Windows: C:\Users<USERNAME>\Documents\Arduino\libraries
  • Mac OS X: /Users//Documents/Arduino/libraries
  • Linux: /home//Arduino/libraries

3. Cài đặt Docker

Bạn sẽ cần cài Docker nếu bạn muốn sử dụng chính máy tính cá nhân của mình để làm server quản lý các mạch esp8266.

Link hướng dẫn cài đặt cho Windows và Mac OS X:

Trong trường hợp các bạn dùng bản Windows thấp hơn Windows 10 hoặc phiên bản Mac OS X của bạn không hỗ trợ thì có thể sự dụng Docker Toolbox tại đây

Các bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt Docker cho các bản phân phối của Linux tại đây, ví dụ như:

Riêng Ubuntu sẽ phải cài riêng docker và docker-compose vì không có bản gộp như bên Windows và Mac OS X, các bạn có thể tìm trên mạng về hướng dẫn cài đặt 2 phần mềm này. Có một cách cài đặt nhanh dành cho Ubuntu tuy nhiên chúng tôi không chắc chắn 100% sẽ hoạt động trên mọi phiên bản khác nhau của Linux (do at your own risk):

wget -O - https://gist.githubusercontent.com/wdullaer/f1af16bd7e970389bad3/raw/install.sh| bash
You can’t perform that action at this time.