No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Gemma_Workshop_Extended
README.md

README.md

MAKERTJEJ.se’s

Workshop_1.2_GEMMA_Neopixel_Bling_Extended

(Svenska)

Source kod för en workshop på Teklafestivalen, april 2016.

Att installera på datorn:

  • Adafruit Arduino IDE Package (det enda som behövs är egentligen NeoPixel-biblioteket, och drivrutiner och inställningar för gemma, men detta går snabbare och ger en möjlighet att jobba med andra saker från Adafruit)

  • Ladda ner filen “Gemma_Workshop_Extended.ino” och öppna i Arduino. Ändra på saker och skicka till din GEMMA för en ny ljusshow!

Glöm inte micro eller mini-USB kabel (beror på vilken version av GEMMA man har).

[Läs mer] (http://www.makertjej.se/digibling-1-2-programmering/)


(English)

Source code for a workshop at Teklafestivalen, April 2016.

To install on your computer:

  • Adafruit Arduino IDE Package (the only thing you really need is the NeoPixel library, and control routines for GEMMA, but this is fastest and works well with other Adafruit products)

  • Download the “Gemma_Workshop_Extended.ino” file and open it in Arduino. Make changes and send to your GEMMA for a new light show!

Don’t forget the micro or mini-USB cable (depends which version of GEMMA you have).

[Read more] (http://www.makertjej.se/digibling-1-2-programmering/)