No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Gemma_Hat_AlignPixels
Gemma_Hat_Game
Gemma_Hat_PixelPosition
Gemma_Hat_Tables
Wiring_Diagrams
README.md

README.md

MAKERTJEJ.se’s

Workshop_1.3_GEMMAs Hat


(Svenska)

Source kod för att skapa [Gemma’s Hat] (http://globalgamejam.org/2016/games/gemmas-hat), först skapade under Global Game Jam 2016 i Stockholm, Sverige.

Att installera på datorn:

  • Adafruit Arduino IDE Package (det enda som behövs är egentligen NeoPixel-biblioteket, och drivrutiner och inställningar för Gemma, men detta går snabbare och ger en möjlighet att jobba med andra saker från Adafruit)

  • “Gemma_Hat_AlignPixels.ino” används under byggande för att rikta dem olika neopixel ringar.

  • “Gemma_Hat_Game.ino” är själva spel-koden.

Extra program:

  • “Gemma_Hat_PixelPosition.ino” tänder pixlar en åt gången, från position 0 till 51.

  • “Gemma_Hat_Tables.ino” tänder pixlar i varje tabell/runda med en unik färg.

Glöm inte micro eller mini-USB kabel (beror på vilken version av GEMMA man har).


(English)

Source code to make [Gemma’s Hat] (http://globalgamejam.org/2016/games/gemmas-hat), first created during Global Game Jam 2016 in Stockholm, Sweden.

To install on your computer:

  • Adafruit Arduino IDE Package (the only thing you really need is the NeoPixel library, and control routines for GEMMA, but this is fastest and works well with other Adafruit products)

  • “Gemma_Hat_AlignPixels.ino” is used when assembling your hat to align the neopixel rings.

  • “Gemma_Hat_Game.ino” is the game code.

Extra programs:

  • “Gemma_Hat_PixelPosition.ino” lights up pixels one at a time, from position 0 to 51.

  • “Gemma_Hat_Tables.ino” lights up each table/round with a different color.

Don’t forget the micro or mini-USB cable (depends which version of GEMMA you have).