No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
LICENSE
README.md
acf.php
ccf.php
composer.json

README.md

Open Source Love

iDoklad v2

PHP třída pro zasílání požadavků na iDoklad api v2. Dokumentace iDoklad api v2

Vložení knihovny do projektu

Knihovnu vložíme do projektu naincludováním souboru src/iDoklad.php, nebo si knihovnu přidáme pomocí composeru. Následně se na knihovnu odkážeme pomocí use.

composer require malcanek/idoklad-v2

Zadáme naše client ID, client secret a v případě, že chceme použít OAuth2 autentifikaci i redirect URI. Nakonec si zavoláme objekt iDokladu, který zajišťuje veškerou komunikaci.

include_once 'src/iDoklad.php';
      
use malcanek\iDoklad\iDoklad;
use malcanek\iDoklad\auth\iDokladCredentials;
use malcanek\iDoklad\iDokladException;

$clientId = 'Your client ID';
$clientSecret = 'Your client secret';
$redirectUri = 'Your redirect URI for OAuth2';

$iDoklad = new iDoklad($clientId, $clientSecret, $redirectUri);

Autorizace pomocí OAuth2 - Authorization code flow

Autorizace pomocí OAuth probíhá v několika krocích. Jako client ID a client secret používáme údaje získané z developer portálu.

Nejdříve nabídneme uživateli URL adresu, kde zadá své přihlašovací údaje. Tu získáme pomocí nasledující metody:

echo '<a href="'.$iDoklad->getAuthenticationUrl().'">Odkaz</a>';

Po zadání přihlašovacích údajů je uživatel přesměrován na zadanou redirect URI i s kódem, pomocí kterého získáme jeho credentials údaje. Kód zpracujeme následujícím způsobem:

$iDoklad->requestCredentials($_GET['code']);

Nyní jsou v instanci objektu založeny credentials a můžeme odesílat dotazy na iDoklad api. Credentials můžeme získat 2 způsoby. Získání credentials přímo z objektu:

$credentials = $iDoklad->getCredentials();
echo $credentials->toJson();

Zpracování credentials pomocí credentials callbacku:

Callback funguje tak, že knihovna zavolá callback funkci vždy, když jsou změněny credentials. To se hodí, jelikož automaticky probíhá refresh tokenu po jeho vypršení.

$iDoklad->setCredentialsCallback(function($credentials){
  file_put_contents('credentials.json', $credentials->toJson());
});

Nahrání credentials do iDoklad objektu

Založení objektu s již existujícími credentials

$iDoklad = new iDoklad($clientId, $clientSecret, $redirectUri, $credentials);

Vložení credentials do již existujícího objektu

$iDoklad->setCredentials($credentials);

Poté co objekt obsahuje credentials, lze provádět dotazy do iDoklad api.

Autorizace pomocí OAuth2 - Client credentials flow

Tato metoda je jednodušší. Credentials získáme na základě client id a client secret, které získáme z nastavení účtu uživatele. Po založení objektu pouze zavoláme:

$iDoklad->authCCF();

Jako u OAuth2 - Authorization code flow i zde funguje credentials callback.

Odesílání požadavků na iDoklad api

Pro odeslání požadavku na api slouží iDokladRequest objekt. Ten lze v nejjednodušší podobě založit pouze s jedním parametrem, který určuje akci dle dokumentace, a poté rovnou odeslat na api.

$request = new iDokladRequest('IssuedInvoices');
$response = $iDoklad->sendRequest($request);

Získání dat z api

Pokud požadavek proběhne úspěšně, jsou zpět vrácena data v podobě iDokladResponse objektu. Nejdříve zkontrolujeme, zda požadavek proběhl v pořádku (návratová hodnota by měla být 200):

$response->getCode();

Poté můžeme získat samotná data v poli:

$response->getData();

Odchytávání chyb

Třída vyhazuje vyjímky typu iDokladException.

Vytvoření nové faktury

$request->addMethodType('POST');
$data = array(
  'PurchaserId' => 3739927,
  'IssuedInvoiceItems' => [array(
    'Name' => 'Testovaci polozka',
    'UnitPrice' => 100,
    'Amount' => 1
  )]
);
$request->addPostParameters($data);

Případně můžeme nově zadat method type pomocí fce, což by nyní vypadalo následovně:

$data = array(
  'PurchaserId' => 3739927,
  'IssuedInvoiceItems' => [array(
    'Name' => 'Testovaci polozka',
    'UnitPrice' => 100,
    'Amount' => 1
  )]
);
$request->post()->addPostParameters($data);

Použití filtru a třídění

Pro použití filtru použijeme třídu iDokladFilter. Parametry můžeme zadat hned při založení třídy, první parametr je jméno pole, které chceme filtrovat, druhý parametr je operátor, poslední parametr je hodnota.

$filter = new iDokladFilter('DocumentNumber', '==', '20170013');
$request->addFilter($filter);

Filtrů můžeme přidat několik zároveň a poté můžeme zvolit vztah mezi filtry, aby platili všechny zároveň (and), nebo alespoň jeden (or).

$request->setFilterType('or');

Pro použití třídění použijeme třídu iDokladSort. Opět můžeme hned přidávat parametry, kdy první parametr je jméno pole a druhý parametr je dobrovolný a lze zadat, zda řadit vzestupně (asc) či sestupně (desc).

$sort = new iDokladSort('DocumentNumber', 'desc');
$request->addSort($sort);

Stránkování a počet vrácených položek

$request->setPage(2);
$request->setPageSize(5);

Vyhazování exception při návratových kódech vyšších nebo rovno 400

Pokud chceme zapnout vyhazování exception při http návratových kódech vyšších rovno 400, stačí nám zavolat fci

$iDoklad->httpExceptionsOn()

Jiné úpravy

Pokud potřebujeme použít metody POST, PUT, PATCH, DELETE, použijeme k tomu metodu addMethodType nad objektem iDokladRequest.

Příklady

Příklady použití lze vidět v souborech acf.php a ccf.php. acf.php obsahuje příklad použití authorization code flow, ccf obsahuje příklad na client credentials flow, stačí doplnit vlastní client ID, client secret a redirect URI.