Skip to content
Permalink
Browse files

Update the offer page injection

  • Loading branch information
malcom committed Dec 2, 2019
1 parent f6155f0 commit f83c671fb90fb98fd5385b4b10940adba5807728
Showing with 10 additions and 22 deletions.
  1. +10 −22 allegro-seller-info.user.js
@@ -82,21 +82,23 @@
}

// strona z opisem aukcji
if (window.__PROPS__ALLEGRO_SHOWOFFER_SUMMARY__ || window.__PROPS__ALLEGRO_SHOWOFFER_DESCRIPTION__) {
const offers = document.querySelector('div[itemprop="offers"]');
if (offers) {

const cssName = randomClassName();
document.body.insertAdjacentHTML('beforeend', `
<style type="text/css">
div.${cssName} {
font-size: 13px;
float: right;
}
div.${cssName} span {
color: #767676;
margin-bottom: 8px;
line-height: 21px;
}
</style>
`);

const itemNode = document.querySelector('div[itemprop="offers"]').parentElement;
const itemNode = offers.parentElement;

function UpdateOffer() {

@@ -113,26 +115,12 @@
}
if (!loc) return;

// zaleznie od aukcji i jej stanu/konfiguracji, rozne komorki w layoucie
// sa wypenione roznymi danymi, a ilosc wierszy i dzieci moze byc rozna,
// dlatego szukam pierwszego dziecka z border i lapiemy jego poprzednika
// wstawiamy w wiersz z wyszczegolnionymi info o dostawie
// dlatego szukam pierwszego dziecka z border i wrzucamy do srodka
node = [...itemNode.children].filter(n => {
return n.computedStyleMap().get('border-top-width').value != 0;
})[0].previousElementSibling;

// gdy wiersz jest pelny, dodajemy nowy
if (node.childElementCount > 1) {
node.insertAdjacentHTML('afterend', `<div class="${node.className}"></div>`);
node = node.nextElementSibling;
}

// gdy wiersz pusty dodajemy pusty kontener jako pierwsza komorka
if (node.childElementCount == 0) {
node.insertAdjacentHTML('beforeend', `<div></div>`);
}

// a jako druga komorka leci nasza wstawka
node.insertAdjacentHTML('beforeend', `<div class="${cssName}">Lokalizacja: ${loc}</div>`);
})[0];
node.insertAdjacentHTML('afterbegin', `<div class="${cssName}"><span>Lokalizacja:</span> ${loc}</div>`);
}

// informacje o aukcji bywaja odswiezane/przebudowane po zaladowaniu

0 comments on commit f83c671

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.