Malmö.rb, a ruby user group located in Malmö, Sweden
Ruby HTML CSS JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
source
.gitignore
.ruby-version
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
Rakefile
config.rb

README.md

Malmö.rb hemsida

Redigera

Malmö.rb är byggd med middleman, en statisk hemsidegenererare. Om du vill lära dig mer om middleman så kolla in http://middlemanapp.com. För att bidra till denna sidan så gäller följande.

# Klona git repot
$ git clone git@github.com:malmorb/malmorb.github.com.git

# Checka ut rätt branch
# Eftersom github publicerar master branchen så får vi ha källan i source och den genererade sidan i master
$ cd malmorb.github.com
$ git checkout source

# Installera gem:arna
$ bundle install

# Utför ändringar
$ touch ninjawarrior.md
$ git add .
$ git commit -m 'bra sida om ninja krigare'

# Skicka upp ändringen till github och publicera sidan
$ git push origin source
$ rake publish

Kontakt @smgt, simon@smgt.me