Skip to content
The server for 'bladmuziek' an interactive installation that allows you to play music by touching plants
JavaScript HTML CSS Python Shell
Branch: lights
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
static
.DS_Store
.gitignore
README.md
bot.js
lights.py
package-lock.json
package.json
server.js
start.sh

README.md

Bladmuziek Server

Om de bladmuziek server te draaien heb je nodejs v10.14 nodig.

Door wijzigingen in de audio API werkt deze applicatie NIET in chrome 70+. Gebruik firefox of safari op de applicatie te draaien!

Als je de applicatie voor het eerst gaat draaien is het belangrijk dat je je terminal opent en navigeert naar deze map. Dit kan met het commando cd. Bijvoorbeeld:

cd Desktop/bladmuziek-server

Vervolgens typ je het commando:

npm install

Daarna kun je de server runnen met:

npm run dev-server

Bezoek vervolgens localhost:8080 of localhost:8080/all.

You can’t perform that action at this time.