Kompilator języka Latte robiony w ramach przedmiotu MRJP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
tests
.gitignore
Makefile
README.md
latc_x86_64

README.md

Kompilator Latte

Kompilacja i uruchomienie

Potrzebna jest biblioteka mtl w wersji 2.2.2, która jest na students w wersji 2.1.2, oraz process w wersji conajmniej 1.2.3.0 Więc jednorazowo należy zrobić

cabal update && cabal install mtl process

A następnie

make
./latc_x86_64 file.lat

Kompilator pozwala na połączenie wielu plików źródłowych, ustawienie nazwy programu wynikowego (-o out) oraz wypisanie poszczególnych kroków kompilacji (-p).

Zakres

Kompiluję do kodu maszynowego x86_64.

Zrobione przeze mnie rozszerzenia to

 • tablice
 • klasy z dziedziczeniem
 • metody wirtualne
 • odśmiecanie

Dodatkowo

 • słowo kluczowe var służące do inferencji typu zmiennej podczas jej deklaracji z wartością
 • typ bazowy Object, po którym dziedziczą wszystkie typy poza primitywnymi
 • typy primitywne to int, bool i byte
 • dopuszczam oprację +, gdzie po lewej stronie jest string, a po prawej cokolwiek, co spowoduje przerobienie prawej strony na odpowiedni string

Frontend

Wygenerowałem parser na podstawie gramatyki BNFC (plik src/parser/Latte.cf). Po sparsowaniu pliku, zostaje on poddany procesowi odsładzania (desugaring) w wyniku którego otrzymuję moją własną strukturę AST.

Następnie na tej strukturze przeprowadzane jest sprawdzanie typów i redeklaracji klas/funkcji. Jego wynikiem jest zaktualizowane AST (m.in. odwołania do pól i metod dostają explicite this., wszelkie występowania var są zastępowane właściwym typem).

Następnie dochodzi do propagacji stałych oraz składanie stałych wyrażeń (w zakresie danego typu).

Kolejnym krokiem jest przejście się po funkcjach i metodach oraz sprawdzenie czy dla funkcji typu innego niż void jest zwracana jakaś wartość na każdej ścieżce egzekucji.

Ostatnim elementem po stronie drzewa AST jest zmiana nazw wszystkich zmiennych dodając im informację o zagnieżdżeniu.

Backend

Kiedy przerobiłem już drzewo AST, to konwertuję je do liniowej reprezentacji (LIR), gdzie wyrażenia rozbijane są na pojedyncze przypisania, a pętle, warunki i porównania są zamieniane na skoki i etykiety.

Ponieważ translacja jest bardzo nieoptymalna, to następnym krokiem jest propagacja wartości, która wycina niepotrzebne wyrażenia.

Następnie eliminuję identyczne wyrażenia w ramach bloku.

Używam systemu liczenia referencji do zarządzania pamięcią obiektów. Na podstawie analizy żywotności dodaję wywołania funkcji __incRef i __decRef.

Następnie alokuję rejestry i miejsce na stosie - w sposób liniowy, zapisując żywe zmienne na stosie na koniec bloku.

Mając te informacje emituję assembler x86_64 do postaci rozumianej przez NASM.

Tuż przed kompilacją czyszczę nieco wyemitowany kod, usuwając niepotrzebne komendy lub upraszczając sekwencje.

Następnie odbywa się asemblowanie do pliku .o, który jest następnie linkowany z przygotowanym runtimem (src/native_runtime).

Skompilowany plik można normalnie wywołać.

Używane biblioteki

W kompilatorze używam mtl, process, text, bytestring oraz to co wygenerował BNFC.

W runtime używam libc oraz libunistring.

Standardowa biblioteka Latte

Do dyspozycji oddaję następujące funkcje:

 • void printString(string)
 • void printInt(int)
 • void printBoolean(boolean)
 • void print(Object) - wywołuje .toString() i woła printString
 • string boolToString(boolean)
 • string intToString(int)
 • string byteToString(byte)
 • void error()
 • int readInt()
 • string readString()

Oraz następujące klasy

class Object {
  boolean equals(Object other);
  int getHashCode();
  string toString();
}

class Array extends Object {
  int length;
  string toString();
}

class String extends Object {
  int charAt(int pos);
  boolean equals(Object other);
  string concat(string other);
  boolean startsWith(string substr);
  boolean endsWith(string substr);
  byte[] getBytes();
  int indexOf(string substr, int startIndex);
  int length();
  string substring(int index, int length);
  string toString();
  int getHashCode();
}