Przewodnik Manjaro
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
desktop
getting
images
install
intro
GLOSSARY.md
README.md
SUMMARY.md
book.json
cover.jpg
cover.xcf
cover_small.jpg
help.md
links.md

README.md

Przewodnik użytkownika Manjaro Linux

Przewodnik Użytkownika Manjaro

Przewodnik jest rozwijany na githubie.

Do zrobienia:

  • Instalacja UEFI manualna
  • Instalacja obok Windows 10
  • ewentualnie z części 3 dodawanie drukarki

W części 3 nie podoba mi się trochę podział, który zmieniłem delikatnie (informacje o ustawieniach XFce oraz MMenedżerze Ustawień Manjaro dodałem do rozdziału Pulpit Manjaro)