Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1226 lines (1223 sloc) 70.323 kb
<?php
/** MantisBT - a php based bugtracking system
*
* Copyright (C) 2000 - 2002 Kenzaburo Ito - kenito@300baud.org
* Copyright (C) 2002 - 2012 MantisBT Team - mantisbt-dev@lists.sourceforge.net
*
* MantisBT is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* MantisBT is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with MantisBT. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/
/** Norwegian Bokmål (‪Norsk (bokmål)‬)
*
* See the qqq 'language' for message documentation incl. usage of parameters
* To improve a translation please visit http://translatewiki.net
*
* @ingroup Language
* @file
*
* @author Alf-Ivar Holm, affi@csc.no
* @author Audun
* @author EivindJ
* @author Espen Holje, eh@escio.no
* @author Harald Khan
* @author Holje
* @author Ingvald Skaug, dev@skaug.no
* @author Laaknor
* @author Nghtwlkr
* @author Njardarlogar
*/
$s_actiongroup_menu_move = 'Flytt til annet prosjekt';
$s_actiongroup_menu_copy = 'Kopier til annet prosjekt';
$s_actiongroup_menu_assign = 'Deleger til';
$s_actiongroup_menu_close = 'Lukk';
$s_actiongroup_menu_delete = 'Slett';
$s_actiongroup_menu_resolve = 'Sett status til løst';
$s_actiongroup_menu_update_priority = 'Endre prioritet';
$s_actiongroup_menu_update_status = 'Endre status';
$s_actiongroup_menu_update_severity = 'Oppdateringens alvorlighetsgrad';
$s_actiongroup_menu_update_view_status = 'Endre visningsstatus';
$s_actiongroup_menu_update_category = 'Oppdatere kategori';
$s_actiongroup_menu_set_sticky = 'Sette/nullstille fastlåst sak';
$s_actiongroup_menu_update_field = 'Oppdatere %1$s';
$s_actiongroup_menu_update_target_version = 'Oppdater målversjonen';
$s_actiongroup_menu_update_fixed_in_version = 'Oppdater Rettet i versjon';
$s_actiongroup_menu_update_product_build = 'Oppdatere produktversjon';
$s_actiongroup_menu_add_note = 'Legg til notat';
$s_actiongroup_menu_attach_tags = 'Legg til tagger';
$s_actiongroup_bugs = 'Valgte saker';
$s_actiongroup_error_issue_is_readonly = 'Saken er kun lesbar.';
$s_all_projects = 'Alle prosjekter';
$s_move_bugs = 'Flytte saker';
$s_operation_successful = 'Operasjonen var vellykket.';
$s_date_order = 'Datosortering';
$s_print_all_bug_page_link = 'Skriv ut rapporter';
$s_csv_export = 'CSV-eksport';
$s_excel_export = 'Eksporter til Excel';
$s_login_anonymously = 'Anonym innlogging';
$s_anonymous = 'Anonym';
$s_jump_to_bugnotes = 'Gå til notat';
$s_public_project_msg = 'Dette prosjektet er OFFENTLIG. Alle brukere har tilgang til dette prosjektet.';
$s_private_project_msg = 'Dette prosjektet er PRIVAT. Kun administratorer og brukere som har blitt gitt tilgang manuelt har tilgang.';
$s_access_level_project = 'Tilgangsnivå prosjekt';
$s_view_submitted_bug_link = 'Vis innlagt sak %1$s';
$s_assigned_projects = 'Delegerte prosjekter';
$s_unassigned_projects = 'Ikke-delegerte prosjekter';
$s_print = 'Utskrift';
$s_jump = 'Gå til sak';
$s_copy_users = 'Kopiere brukere';
$s_copy_categories_from = 'Kopiere kategorier fra';
$s_copy_categories_to = 'Kopiere kategorier til';
$s_copy_versions_from = 'Kopier versjoner fra';
$s_copy_versions_to = 'Kopier versjoner til';
$s_copy_users_from = 'Kopiere brukere fra';
$s_copy_users_to = 'Kopiere brukere til';
$s_bug_history = 'Sakshistorikk';
$s_field = 'Felt';
$s_old_value = 'Gammel verdi';
$s_new_value = 'Ny verdi';
$s_date_modified = 'Dato endret';
$s_bugnote = 'Notat';
$s_change = 'Endring';
$s_bugnote_view_state = 'Notatstatus';
$s_bug_monitor = 'Saken overvåkes';
$s_bug_end_monitor = 'Avslutt overvåkning av saken';
$s_announcement = 'Kunngjøring';
$s_stays_on_top = 'Forblir på toppen';
$s_bugnote_link_title = 'Direktelenke til notat';
$s_delete_bugnote_button = 'Slett notat';
$s_delete_bugnote_sure_msg = 'Er du sikker på at du vil slette dette notatet?';
$s_bug_relationships = 'Relasjoner';
$s_empty_password_sure_msg = 'Brukeren har et blankt passord. Er du sikker på at du ønsker dette?';
$s_empty_password_button = 'Bruk blankt passord';
$s_reauthenticate_title = 'Autentiser';
$s_reauthenticate_message = 'Du besøker en sikker side, og din sikre sesjon har utløpt. Vennligst autentiser deg selv for å fortsette.';
$s_no_category = '(Ingen kategori)';
$s_global_categories = 'Globale kategorier';
$s_inherit = 'Arv kategorier';
$s_inherit_global = 'Arv globale kategorier';
$s_inherit_parent = 'Arv foreldrekategorier';
$s_update_subproject_inheritance = 'Oppdater arv for underprosjekt';
$s_duplicate_of = 'er duplikat av';
$s_has_duplicate = 'har duplikat';
$s_related_to = 'er relatert til';
$s_dependant_on = 'er avhengig av';
$s_blocks = 'blokkerer';
$s_new_bug = 'Ny sak';
$s_bugnote_added = 'Notat lagt til';
$s_bugnote_edited = 'Notat endret';
$s_bugnote_deleted = 'Notat slettet';
$s_summary_updated = 'Oppsummering oppdatert';
$s_description_updated = 'Beskrivelse oppdatert';
$s_additional_information_updated = 'Tilleggsinformasjon oppdatert';
$s_steps_to_reproduce_updated = 'Reprodukjsonsbeskrivelse oppdatert';
$s_file_added = 'Fil lagt til:';
$s_file_deleted = 'Fil slettet';
$s_bug_deleted = 'Sak slettet';
$s_make_private = 'Gjør privat';
$s_make_public = 'Gjør offentlig';
$s_create_new_project_link = 'Lag nytt prosjekt';
$s_login_link = 'Logge inn';
$s_select_option = '(velg)';
$s_bug_actiongroup_access = 'Du hadde ikke rettighet til å utføre den handlingen.';
$s_bug_actiongroup_status = 'Status kan ikke endres til den forespurte statusen';
$s_bug_actiongroup_category = 'Saken kan ikke endres til den forespurte kategorien';
$s_bug_actiongroup_handler = 'Den forespurte brukeren er ikke tillatt å håndtere denne utgaven';
$s_bug_actiongroup_version = 'Den forespurte versjonen finnes ikke i denne utgavens prosjekt';
$s_close_bugs_conf_msg = 'Er du sikker på at du vil lukke disse sakene?';
$s_delete_bugs_conf_msg = 'Er du sikker på at du vil slette disse sakene?';
$s_move_bugs_conf_msg = 'Flytte saker til';
$s_copy_bugs_conf_msg = 'Kopiere saker til';
$s_assign_bugs_conf_msg = 'Deleger saker til';
$s_resolve_bugs_conf_msg = 'Velg løsningsstatus';
$s_priority_bugs_conf_msg = 'Velg saksprioritet';
$s_status_bugs_conf_msg = 'Velg saksstatus';
$s_view_status_bugs_conf_msg = 'Velg sakenes visningsstatus';
$s_category_bugs_conf_msg = 'Velg kategori for sakene';
$s_set_sticky_bugs_conf_msg = 'Er du sikker på at du vil sette/nullstille disse sakene som fastlåste?';
$s_fixed_in_version_bugs_conf_msg = 'Oppdater Fikset i versjon til';
$s_target_version_bugs_conf_msg = 'Oppdater målversjon til';
$s_close_group_bugs_button = 'Lukk saker';
$s_delete_group_bugs_button = 'Slett saker';
$s_move_group_bugs_button = 'Flytt saker';
$s_copy_group_bugs_button = 'Kopier saker';
$s_assign_group_bugs_button = 'Tilordne saker';
$s_resolve_group_bugs_button = 'Lagre løsningsstatus';
$s_priority_group_bugs_button = 'Endre prioritet';
$s_status_group_bugs_button = 'Endre status';
$s_category_group_bugs_button = 'Oppdatere kategori';
$s_view_status_group_bugs_button = 'Endre visningsstatus';
$s_set_sticky_group_bugs_button = 'Sette/slette fastlåst';
$s_fixed_in_version_group_bugs_button = 'Oppdatere Fikset i versjon';
$s_target_version_group_bugs_button = 'Oppdatere målversjon';
$s_update_severity_title = 'Oppdateringens alvorlighetsgrad';
$s_update_severity_msg = 'Velg problemets alvorlighetsgrad';
$s_update_severity_button = 'Oppdateringens alvorlighetsgrad';
$s_hide_button = 'Vis kun valgte';
$s_printing_preferences_title = 'Velg felter for utskrift';
$s_printing_options_link = 'Utskriftsalternativer';
$s_bugnote_title = 'Notathåndterer';
$s_bugnote_date = 'Notatdato';
$s_bugnote_description = 'Notatbeskrivelse';
$s_error_no_proceed = 'Vennligst bruk "TILBAKE"-knappen i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side. Du kan da korrigere valgene dine som forårsaket denne feilen. Du kan også velge fra nedtrekksmenyen for å gå direkte til en ny seksjon.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GENERIC] = 'Det oppstod en en feil. Du kan rapportere feilen til din administrator.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SQL] = 'SQL-feil.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_REPORT] = 'Det var en feil i rapporten din.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_FILE_SPECIFIED] = 'Ingen fil spesifisert';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DISALLOWED] = 'Ulovlig filtype';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_DIRECTORY] = 'Mappen eksisterer ikke. Vennligst sjekk prosjektinnstillingene.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_PROJECT] = 'Det eksisterer et prosjekt med et likt navn.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMPTY_FIELD] = 'Det påkrevde feltet «%1$s» var tomt. Vennligst kontroller feltene.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROTECTED_ACCOUNT] = 'Denne kontoen er beskyttet. Du kan ikke bruke kontoen før beskyttelsen er fjernet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_ACCESS_DENIED] = 'Du har ikke tilgang.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_UPLOAD_FAILURE] = 'Feil ved opplasting av fil. Be din administrator om å kjøre admin_check scriptet for å feilsøke problemet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_TOO_BIG] = 'Mislykket filopplasting. Dette er sannsynligvis forårsaket av at filstørrelsen var større enn det din PHP-installasjon tillater.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_VAR_NOT_FOUND] = 'En påkrevd parameter for denne siden (%1$s) ble ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Det brukernavnet er allerede i bruk. Vennligst gå tilbake og velg et annet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_NOT_FOUND] = 'Konfigurasjonsopsjon \'%1$s\' ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_CANT_BE_SET_IN_DB] = 'Configuration option \'%1$s\' can not be set in the database. It must be set in config_inc.php.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LANG_STRING_NOT_FOUND] = 'Strengen \'%1$s\' ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUGNOTE_NOT_FOUND] = 'Finner ikke notat.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NOT_FOUND] = 'Finner ikke prosjektet "%1$d"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_FIELD_NOT_FOUND] = 'Finner ikke database-feltet "%1$s"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FTP_CONNECT_ERROR] = 'Kan ikke koble til FTP-server.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_HANDLER_ACCESS_TOO_LOW] = 'Saksbehandleren har ikke tilstrekkelig tilgangsnivå for å håndtere saker med denne statuskoden.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Et prosjekt med det samme navnet eksisterer fra før. Vennligst gå tilbake og angi et nytt navn.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_INVALID] = 'Det ble oppgitt et ugyldig prosjektnavn. Prosjektnavnet kan ikke være blankt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_NAME_NOT_FOUND] = 'Finner ikke bruker "%1$s"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_ID_NOT_FOUND] = 'Finner ikke bruker med id "%1$d"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_AUTH_INVALID_COOKIE] = 'Innloggingsinformasjonen som er lagret i nettleseren din er feil. Kanskje kontoen din har blitt slettet?';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_PREFS_NOT_FOUND] = 'Finner ikke innstillingene til denne brukeren.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NEWS_NOT_FOUND] = 'Finner ikke nyhetssak.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CREATE_PASSWORD_MISMATCH] = 'Passordet kan ikke verifiseres.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_EXPECTED] = 'Forventet en tabell, men mottok en streng for %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_UNEXPECTED] = 'En streng var forventet, men mottok en tabell for %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_NOT_NUMBER] = 'Et nummer var forventet for %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_NOT_FOUND] = 'Sak %1$d ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILTER_NOT_FOUND] = 'Finner ikke filteret %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILTER_TOO_OLD] = 'Filteret du forsøker å bruke er for gammelt til at det kan oppgraderes. Vennligst lag filteret på nytt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMAIL_INVALID] = 'Ugyldig epost.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMAIL_DISPOSABLE] = 'Det er ikke tillatt å bruke midlertidige epost-adresser.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_PROFILE_NOT_FOUND] = 'Brukerprofil ble ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_NOT_ALLOWED] = 'Ikke tillatt filtype.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DUPLICATE] = 'Dette er en duplikatfil. Vennligst slett filen først.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_INVALID_UPLOAD_PATH] = 'Ugyldig bane til opplastingskatalog. Enten eksisterer ikke katalogen eller så er den ikke overskrivbar for webserveren';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_NO_UPLOAD_FAILURE] = 'Filen ble ikke lastet opp. Vennligst gå tilbake og velg en fil før du trykker Laste opp';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_MOVE_FAILED] = 'Filen som ble lastet opp kan ikke flyttes til katalogen for oppbevaring av filer. Feilen skyldes at enten at katalogen ikke eksisterer eller at katalogen ikke er overskrivbar for webserveren.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_DUPLICATE_SELF] = 'En sak kan ikke være et duplikat av seg selv.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_REVISION_NOT_FOUND] = 'Saksrevisjon ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NOT_FOUND] = 'Brukerdefinert felt ble ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Det brukerdefinerte navnet finnes fra før.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_IN_USE] = 'Minst ett prosjekt bruker dette feltet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_VALUE] = 'Ugyldig verdi for feltet "%1$s"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_DEFINITION] = 'Ugyldig definisjon på skreddersydd felt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_AUTH_FAILED] = 'LDAP-autentisering feilet';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_SERVER_CONNECT_FAILED] = 'LDAP-tjenertilkobling feilet';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_UPDATE_FAILED] = 'Oppdatering av LDAP-posten feilet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_USER_NOT_FOUND] = 'LDAP-bruker ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_EXTENSION_NOT_LOADED] = 'Finner ikke LDAP-utvidelse';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_CONNECT_FAILED] = 'Feil ved tilkobling til database. Feilmelding mottatt fra database var #%1$d: %2$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_QUERY_FAILED] = 'Databaseforespørsel feilet. Feilmeldingen var databasen var #%1$d: %2$s for forespørselen: %3$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_SELECT_FAILED] = 'Feil ved valg av database. Feilmelding fra database-server: #%1$d: %2$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_DUPLICATE] = 'Kategorien eksisterer fra før.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NO_ACTION] = 'Ingen handling for kopiering er spesifisert.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND] = 'Finner ikke kategorien.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND_FOR_PROJECT] = 'Kategori «%1$s» ikke funnet for prosjekt «%2$s».';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_DUPLICATE] = 'Versjonen eksisterer fra før.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_NOT_FOUND] = 'Versjon «%1$s» ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_INVALID] = 'Brukernavnet er ugyldig. Brukernavn kan kun inneholde latinske bokstaver, tall, mellomrom, bindestreker, punktum, plusstegn og understrek.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_REAL_NAME_INVALID] = 'Brukerens ekte navn er ugyldig.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_DOES_NOT_HAVE_REQ_ACCESS] = 'Brukeren har ikke påkrevd tilgangsnivå';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_REAL_MATCH_USER] = 'Angitt navn er identisk med en annen brukers brukernavn. Vennligst angi nytt navn.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_NOT_ENABLED] = 'Support for sponsing er ikke aktivert.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_NOT_FOUND] = 'Sponsorskap %1$d ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_AMOUNT_TOO_LOW] = 'Sponset beløp (%1$s) er under minimumsbeløpet (%2$s).';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_HANDLER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Ikke tilstrekkelig tilgangsnivå for å håndtere sponsing av saker.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_ASSIGNER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Tilgang nektet: Delegering av sponsede saker krever høyere tilgangsnivå.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_SPONSOR_NO_EMAIL] = 'Sponsoren har ikke angitt epost-adresse. Vennligst oppdater profilen din.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_INVALID] = 'Konfigurasjonsinnstillingen \'%1$s\' har en ugyldig verdi \'%2$s\'';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_READ_ONLY_ACTION_DENIED] = 'Handlingen kan ikke utføres pga at saken \'%1$d\' er kun lesbar';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ALREADY_EXISTS] = 'Det finnes allerede en relasjon mellom disse sakene.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_NOT_FOUND] = 'Relasjonen ble ikke funnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ACCESS_LEVEL_TO_DEST_BUG_TOO_LOW] = 'Tilgang nektet: Saken %1$d krever høyere tilgangsnivå.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_SAME_BUG] = 'En sak kan ikke være relatert til seg selv.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SIGNUP_NOT_MATCHING_CAPTCHA] = 'Bekreftelseskodeen stemmer ikke. Vennligst forsøk på nytt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_ENABLED] = '\'Glemt passord\'-funksjonen er ikke tilgjengelig.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NO_EMAIL_SPECIFIED] = 'Du må angi en epost-adresse for å nullstille passordet';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_MATCHING_DATA] = 'Informasjonen du har angitt stemmer ikke med noen registrert konto!';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_CONFIRM_HASH_INVALID] = 'Bekreftelsesadressen er ikke gyldig eller har allerede være i bruk. Vennligst registrer deg på nytt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_MAX_IN_PROGRESS_ATTEMPTS_REACHED] = 'Maks antall forsøk har blitt nådd. Vennligst kontakt systemadministrator';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_RECURSIVE_HIERARCHY] = 'Operasjonen vil medføre en uendelig løkke i hierarkiet av underprosjekter.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CHANGE_LAST_ADMIN] = 'Du kan ikke fjerne eller degradere den siste administratorkontoen. For å utføre handlingen du ba om må du først opprette en annen administratorkonto.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PAGE_REDIRECTION] = 'Feil ved omdirrigering. Vennligst kontrollere at det ikke er noen mellomrom utenfor PHP-kode (&lt;?php ?&gt;) i config_inc.php eller i custom_*.php-filene';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TWITTER_NO_CURL_EXT] = 'Twitter-integrasjon krever PHP cURL-extension, som ikke er installert.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NOT_FOUND] = 'Kunne ikke finne en tagg med det navnet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_DUPLICATE] = 'Det eksisterer allerede et nøkkelord med samme navn';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NAME_INVALID] = 'Taggnavnet er ugyldig.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NOT_ATTACHED] = 'Nøkkelordet er ikke knyttet mot saken';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_ALREADY_ATTACHED] = 'Nøkkelordet er allerede koblet til saken';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TOKEN_NOT_FOUND] = 'Finner ikke elementet';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EVENT_UNDECLARED] = 'Hendelsen "%1$s" har ikke blitt deklarert';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_NOT_REGISTERED] = 'Tillegget er ikke registert i MantisBT';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED] = 'Tillegget er allerede installert';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_PAGE_NOT_FOUND] = 'Finner ikke siden for tilleggsprogrammet';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_UPGRADE_FAILED] = 'Oppgradering av skjema for tilleggsprogrammet feilet i blokk #%1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_GENERIC] = 'Ukjent feil "%1$s" ved kjøring av tilleggsprogrammet "%2$s"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_DUPLICATE] = 'Felt "%1$s" inneholder en duplikert kolonne "%2$s"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_INVALID] = 'Feltet "%1$s" inneholder et ugyldig felt "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_HANDLER_INVALID] = 'Ugyldig sesjonshåndterings-kode';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_VAR_NOT_FOUND] = 'Finner ikke sesjons-variabelen "%1$s"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_NOT_VALID] = 'Din brukersesjon er ikke lenger gyldig';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FORM_TOKEN_INVALID] = 'Ugyldig sikkerhetselement i skjema. Kanskje du har sendt inn skjemaet to ganger ved en tilfeldighet?';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_REQUEST_METHOD] = 'Siden kan ikke åpnes med denne metoden';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_SORT_FIELD] = 'Ugyldig sorteringsfelt';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_DATE_FORMAT] = 'Ugyldig datoformat.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_UPDATING_TIMEZONE] = 'Klarte ikke å oppdatere tidssone.';
$s_login_error = 'Kontoen kan ha blitt stengt eller brukernavnet/passordet du oppga var ikke riktig.';
$s_login_cookies_disabled = 'Nettleseren din er ikke konfigurert til å støtte \'cookies\' (informasjonskapsler).';
$s_go_back = 'Tilbake';
$s_proceed = 'Fortsett';
$s_switch = 'Bytt';
$s_logged_in_as = 'Logget inn som';
$s_prefix_for_deleted_users = 'bruker';
$s_administrator = 'administrator';
$s_myself = 'Meg selv';
$s_default_access_level = 'Standard tilgangsnivå';
$s_issue_status_percentage = 'Status på saken i prosent';
$s_access_levels_enum_string = '10:Leser,25:Rapportør,40:Oppdaterer,55:Utvikler,70:Prosjektleder,90:Administrator';
$s_project_status_enum_string = '10:Utvikling,30:Release,50:Stabil,70:Uvesentlig';
$s_project_view_state_enum_string = '10:Offentlig,50:Privat';
$s_view_state_enum_string = '10:Offentlig,50:Privat';
$s_priority_enum_string = '10:Ingen,20:Lav,30:Normal,40:Høy,50:Haster,60:Øyeblikkelig';
$s_severity_enum_string = '10:Ny funksjonalitet,20:Triviell,30:Tekst,40:Justering,50:Mindre,60:Alvorlig,70:Kræsj,80:Blokkering';
$s_reproducibility_enum_string = '10:Alltid,30:Noen ganger,50:Tilfeldig,70:Har ikke forsøkt,90:Kan ikke reprodusere,100:Ingen';
$s_status_enum_string = '10:Ny,20:Tilbakemelding,30:Godkjent,40:Bekreftet,50:Delegert,80:Løst,90:Lukket';
$s_resolution_enum_string = '10:Åpen,20:Fikset,30:Åpnet på nytt,40:Kan ikke reprodusere,50:Kan ikke fikses,60:Kopi,70:Ikke feil,80:Utsatt,90:Vil ikke fikse';
$s_projection_enum_string = '10:Ingen,30:Kan omgås,50:Mindre fiks,70:Omfattende rekoding,90:Redesign';
$s_eta_enum_string = '10:Ikke angitt,20:< 1 dag,30:2-3 dager,40:< 1 uke,50:< 1 mnd,60:> 1 mnd';
$s_sponsorship_enum_string = '0:Ikke betalende,1:Forespørsel,2:Betalende';
$s_new_account_subject = 'Kontoregistrering';
$s_new_account_greeting = 'Takk for at du registrerte deg. Det har blitt opprettet en konto med brukernavn \'%1$s\'. For å fullføre registreringen, vennligst åpne følgende URL i nettleseren din (NB! Hele URLen skal være på en linje) og angi passordet ditt:';
$s_new_account_greeting_admincreated = 'Brukeren %1$s har opprettet en konto for deg med brukernavn "%2$s". For å fullføre registreringen, besøk følgende URL (forsikre deg om at den er skrevet inn som én enkelt linje) og sett ditt eget tilgangspassord:';
$s_new_account_username = 'Brukernavn:';
$s_new_account_message = 'Hvis du ikke har forsøkt å registrere deg, vennligst se bort fra denne meldingen.';
$s_new_account_do_not_reply = 'IKKE SVAR PÅ DENNE MELDINGEN';
$s_new_account_email = 'Epost:';
$s_new_account_IP = 'IP-adresse:';
$s_new_account_signup_msg = 'Følgende konto har blitt opprettet:';
$s_reset_request_msg = 'Noen (antakelig du) har bedt om passordbytte med epostbekreftelse. Hvis dette ikke var deg, vennligst se bort fra denne meldingen.
Hvis du ba om denne bekreftelsen, gå til følgende URL for å forandre passordet:';
$s_reset_request_in_progress_msg = 'Hvis du oppga korrekt brukernavn og epostadresse for kontoen din har det nå blitt sendt en bekreftelsesepost. Når eposten er mottatt, følg instruksjonene for å forandre kontopassordet ditt.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_new = 'Følgende sak har nå status NY (igjen)';
$s_email_notification_title_for_status_bug_feedback = 'Følgende sak krever din TILBAKEMELDING.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_acknowledged = 'Følgende sak har blitt GODKJENT.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_confirmed = 'Følgende sak har blitt BEKREFTET.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_assigned = 'Følgende sak har blitt DELEGERT.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_resolved = 'Følgende sak har blitt LØST.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_closed = 'Følgende sak har blitt LUKKET';
$s_email_notification_title_for_action_bug_submitted = 'Følgende sak har blitt RAPPORTERT.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_assigned = 'Følgende sak har blitt DELEGERT.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_reopened = 'Følgende sak har blitt GJENÅPNET.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_deleted = 'Følgende sak har blitt SLETTET.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_updated = 'Følgende sak har blitt OPPDATERT.';
$s_email_notification_title_for_action_sponsorship_added = 'Følgende sak har blitt SPONSET.';
$s_email_notification_title_for_action_sponsorship_updated = 'Sponsingen av følgende sak har blitt endret.';
$s_email_notification_title_for_action_sponsorship_deleted = 'Sponsingen av følgende sak har blitt trukket tilbake.';
$s_email_notification_title_for_action_bugnote_submitted = 'Et NOTAT har blitt lagt til saken.';
$s_email_notification_title_for_action_duplicate_of_relationship_added = 'Følgende sak har blitt satt som duplikat av sak %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_has_duplicate_relationship_added = 'Sak %1$s har blitt satt som duplikat av følgende sak.';
$s_email_notification_title_for_action_related_to_relationship_added = 'Følgende sak har blitt satt som relatert til sak %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_dependant_on_relationship_added = 'Følgende sak har blitt satt som overordent sak for sak %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_blocks_relationship_added = 'Følgende sak har blitt satt som undersak til sak %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_duplicate_of_relationship_deleted = 'Følgende sak er ikke lenger duplikat av sak %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_has_duplicate_relationship_deleted = 'Sak %1$s er ikke lenger duplikat av følgende sak.';
$s_email_notification_title_for_action_related_to_relationship_deleted = 'Følgende sak er ikke lenger relatert til sak %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_dependant_on_relationship_deleted = 'Følgende sak er ikke lenger overordnet sak for sak %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_blocks_relationship_deleted = 'Følgende sak er ikke lenger undersak til sak %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_relationship_child_resolved = 'Den relaterte saken %1$s har blitt LØST.';
$s_email_notification_title_for_action_relationship_child_closed = 'Den relaterte saken %1$s har blitt LUKKET.';
$s_email_notification_title_for_action_monitor = 'Sak %1$s overvåkes nå av bruker %2$s.';
$s_email_reporter = 'Rapportert av';
$s_email_handler = 'Ansvarlig';
$s_email_project = 'Prosjekt';
$s_email_bug = 'SaksID';
$s_email_category = 'Kategori';
$s_email_reproducibility = 'Reproduserbarhet';
$s_email_severity = 'Alvorlighetsgrad';
$s_email_priority = 'Prioritet';
$s_email_status = 'Status';
$s_email_resolution = 'Løsningsstatus';
$s_email_duplicate = 'Duplikat';
$s_email_fixed_in_version = 'Fikset i versjon';
$s_email_target_version = 'Målversjon';
$s_email_date_submitted = 'Dato lagt inn';
$s_email_last_modified = 'Dato sist endret';
$s_email_summary = 'Oppsummering';
$s_email_description = 'Beskrivelse';
$s_email_additional_information = 'Tilleggsinformasjon';
$s_email_steps_to_reproduce = 'Steg for å reprodusere';
$s_account_protected_msg = 'Kontoen er beskyttet. Kan ikke endre innstillinger..';
$s_account_removed_msg = 'Din konto har blitt fjernet ..';
$s_confirm_delete_msg = 'Er du sikker på at du vil slette kontoen din?';
$s_delete_account_button = 'Slett konto';
$s_manage_profiles_link = 'Administrer profiler';
$s_change_preferences_link = 'Endre innstillinger';
$s_edit_account_title = 'Endre konto';
$s_username = 'Brukernavn';
$s_realname = 'Fullt navn';
$s_email = 'Epost';
$s_password = 'Passord';
$s_no_password_change = 'Passordet er kontrollert av et annet system, det kan derfor ikke endres her.';
$s_confirm_password = 'Bekreft passord';
$s_access_level = 'Tilgangsnivå';
$s_update_user_button = 'Oppdatere bruker';
$s_verify_warning = 'Kontoinformasjonen har blitt verifisert. Meldingen du har fått om å bekrefte kontoen er nå ikke lenger gyldig.';
$s_verify_change_password = 'Du må angi et passord for at du skal kunne logge deg inn igjen.';
$s_default_account_preferences_title = 'Standard kontoinnstillinger';
$s_default_project = 'Standardprosjekt';
$s_refresh_delay = 'Forsinkelse på oppfriskning';
$s_minutes = 'minutter';
$s_redirect_delay = 'Forsinkelse på redirigering';
$s_seconds = 'sekunder';
$s_with_minimum_severity = 'Med minimum alvorlighetsgrad';
$s_bugnote_order = 'Sortering av notat';
$s_bugnote_order_asc = 'Økende';
$s_bugnote_order_desc = 'Synkende';
$s_email_on_new = 'Epost ved ny sak';
$s_email_on_assigned = 'Epost ved delegering';
$s_email_on_feedback = 'Epost ved tilbakemelding';
$s_email_on_resolved = 'Epost når løst';
$s_email_on_closed = 'Epost når lukket';
$s_email_on_reopened = 'Epost når åpnet på nytt';
$s_email_on_bugnote_added = 'Epost ved nytt saksnotat';
$s_email_on_status_change = 'Epost ved statusendring';
$s_email_on_priority_change = 'Epost ved endring av pri';
$s_email_bugnote_limit = 'Epost notatgrense';
$s_language = 'Språk';
$s_update_prefs_button = 'Oppdatere preferanser';
$s_reset_prefs_button = 'Nullstill preferanser';
$s_timezone = 'Tidssone';
$s_prefs_reset_msg = 'Innstillingene har blitt nullstilt ...';
$s_prefs_updated_msg = 'Innstillingene har blitt oppdatert ...';
$s_profile_added_msg = 'Profilen er lagt til ...';
$s_profile_deleted_msg = 'Profilen er slettet ...';
$s_edit_profile_title = 'Rediger profil';
$s_platform = 'Plattform';
$s_operating_system = 'Operativsystem';
$s_additional_description = 'Tilleggsinformasjon';
$s_update_profile_button = 'Oppdatere profilen';
$s_profile_defaulted_msg = 'Standard profil har blitt oppdatert ...';
$s_add_profile_title = 'Legge til profil';
$s_add_profile_button = 'Legg til profil';
$s_edit_or_delete_profiles_title = 'Rediger eller slett profiler';
$s_edit_profile = 'Rediger profil';
$s_make_default = 'Opprett standard';
$s_delete_profile = 'Slett profil';
$s_select_profile = 'Velg profil';
$s_submit_button = 'OK';
$s_profile_updated_msg = 'Profilen har blitt oppdatert ...';
$s_my_sponsorship = 'Mine sponsede saker';
$s_update_sponsorship_button = 'Endring betalingsstatus';
$s_no_sponsored = 'Finner ingen sponsede saker delegert til deg.';
$s_own_sponsored = 'Saker du har sponset:';
$s_issues_handled = 'Sponsede saker du har blitt delegert:';
$s_no_own_sponsored = 'Du har ikke sponset noen saker.';
$s_sponsor = 'Sponsor';
$s_sponsor_verb = 'Sponsor';
$s_amount = 'Beløp';
$s_total_owing = 'Totalt utestående';
$s_total_paid = 'Totalt betalt';
$s_sponsor_hide = 'Skjule løste eller betalte';
$s_sponsor_show = 'Vise alle';
$s_payment_updated = 'Betalingsinformasjon er oppdatert.';
$s_account_updated_msg = 'Kontoen din har blitt oppdatert ...';
$s_email_updated = 'Epostadressen har blitt oppdatert';
$s_realname_duplicated = 'Navnet er i bruk av en annen bruker';
$s_realname_updated = 'Oppdatert navn';
$s_password_updated = 'Passordet er oppdatert';
$s_multiple_projects = 'Du har valgt saker fra forskjellige prosjekter. Parameterne under viser innstillingene for alle prosjektene. Dersom dette ikke er korrekt: Vennligst forsøk å gjenta operasjonen etter at du har valgt færre saker.';
$s_bug_assign_msg = 'Saken har blitt delegert ...';
$s_new_bug_title = 'Ny sak';
$s_feedback_bug_title = 'Be om tilbakemelding på sak';
$s_acknowledged_bug_title = 'Godkjenne sak';
$s_confirmed_bug_title = 'Bekrefte sak';
$s_assigned_bug_title = 'Tilordne sak';
$s_new_bug_button = 'Ny sak';
$s_feedback_bug_button = 'Be om tilbakemelding';
$s_acknowledged_bug_button = 'Godkjenne sak';
$s_confirmed_bug_button = 'Bekrefte sak';
$s_assigned_bug_button = 'Tilordne sak';
$s_bug_close_msg = 'Saken har blitt lukket ...';
$s_close_immediately = 'Lukke umiddelbart:';
$s_closed_bug_title = 'Lukke sak';
$s_bug_deleted_msg = 'Saken er slettet ...';
$s_delete_bug_sure_msg = 'Er du sikker på at du ønsker å slette saken?';
$s_delete_bug_button = 'Slett sak';
$s_monitor_bug_button = 'Overvåk';
$s_unmonitor_bug_button = 'Avslutt overvåking';
$s_file_upload_msg = 'Fil lastet opp OK';
$s_upload_file = 'Laste opp fil';
$s_upload_files = 'Last opp filer';
$s_select_file = 'Velg fil';
$s_select_files = 'Velg filer';
$s_upload_file_button = 'Last opp fil';
$s_upload_files_button = 'Last opp filer';
$s_max_file_size = 'Maks størrelse';
$s_bug_reopened_msg = 'Saken har blitt gjenåpnet ...';
$s_reopen_add_bugnote_title = 'Legg til beskjed om årsaken til gjenåpning';
$s_bugnote_add_reopen_button = 'Legg til beskjed og gjenåpne saken';
$s_resolved_bug_title = 'Sett saksstatus til løst';
$s_resolved_bug_button = 'Sett status til løst';
$s_bug_resolved_msg = 'Saken har blitt utbedret. Legg til kommentar nedenfor ...';
$s_resolve_add_bugnote_title = 'Legg til notat om feilårsak';
$s_bugnote_add_resolve_button = 'Legg til feilnotat';
$s_from = 'Fra';
$s_to = 'Til';
$s_sent_you_this_reminder_about = 'sendte deg denne påminnelsen om';
$s_bug_reminder = 'Send en påminnelse';
$s_reminder_sent_to = 'Påminnelse sendt til:';
$s_bug_send_button = 'Send';
$s_reminder = 'Påminnelse';
$s_reminder_explain = 'Denne meldingen vil bli sendt til dem som har bedt om tilbakemelding på denne saken.';
$s_reminder_monitor = 'Disse mottagerne vil også begynne å overvåke denne saken. De kan fjerne seg fra listen ved å bruke Avslutt overvåking-knappen.';
$s_reminder_store = 'Denne meldingen vil bli lagret sammen med saken.';
$s_confirm_sponsorship = 'Vennligst bekreft at du ønsker å sponse sak %1$d med %2$s.';
$s_stick_bug_button = 'Fest';
$s_unstick_bug_button = 'Fjern';
$s_bug_updated_msg = 'Saken har blitt oppdatert ...';
$s_back_to_bug_link = 'Tilbake til saken';
$s_update_simple_link = 'Oppdater enkel';
$s_updating_bug_advanced_title = 'Oppdater saksinformasjon';
$s_id = 'ID';
$s_category = 'Kategori';
$s_severity = 'Alvorlighetsgrad';
$s_reproducibility = 'Mulighet for å reprodusere';
$s_date_submitted = 'Dato lagt inn';
$s_last_update = 'Siste oppdatering';
$s_reporter = 'Rapportert av';
$s_assigned_to = 'Delegert til';
$s_priority = 'Prioritet';
$s_resolution = 'Løsningsstatus';
$s_status = 'Status';
$s_duplicate_id = 'Duplikere ID';
$s_os = 'OS';
$s_projection = 'Projeksjon';
$s_os_version = 'Versjon';
$s_eta = 'Estimert ferdig';
$s_product_version = 'Produktversjon';
$s_build = 'Underversjon';
$s_fixed_in_version = 'Fikset i versjon';
$s_target_version = 'Målversjon';
$s_votes = 'Stemmer';
$s_summary = 'Oppsummering';
$s_description = 'Beskrivelse';
$s_steps_to_reproduce = 'Steg for å reprodusere';
$s_update_information_button = 'Oppdater informasjon';
$s_sticky_issue = 'Fastlåst sak';
$s_profile = 'Profil';
$s_updating_bug_simple_title = 'Oppdaterer saksinformasjon';
$s_view_revisions = 'Vis Revisjoner';
$s_revision = 'Revisjon';
$s_revision_by = '%1$s av %2$s';
$s_revision_drop = 'Dropp';
$s_bug_revision_dropped_history = 'Problemrevisjon droppet';
$s_bugnote_revision_dropped_history = 'Notatrevisjon droppet';
$s_all_revisions = 'Alle Revisjoner';
$s_back_to_issue = 'Tilbake til Sak';
$s_confirm_revision_drop = 'Er du sikker på at du vil droppe denne saksrevisjonen?';
$s_vote_added_msg = 'Stemmen er registrert ...';
$s_bugnote_added_msg = 'Notat lagt til ...';
$s_bugnote_deleted_msg = 'Notater har blitt slettet ...';
$s_bug_notes_title = 'Notater';
$s_edit_bugnote_title = 'Redigere saksnotat';
$s_no_bugnotes_msg = 'Ingen notater på saken.';
$s_delete_link = 'Slett';
$s_add_bugnote_title = 'Nytt notat';
$s_add_bugnote_button = 'Legg til notat';
$s_bugnote_edit_link = 'Rediger';
$s_closed_bug_button = 'Avslutt sak';
$s_bugnote_updated_msg = 'Notat har blitt oppdatert ...';
$s_edited_on = 'Redigert:';
$s_hide_content = 'Skjule innhold';
$s_show_content = 'Vise innhold';
$s_total_queries_executed = '%1$d antall spørringer utført.';
$s_unique_queries_executed = '%1$d unike spørringer utført.';
$s_memory_usage_in_kb = 'minneforbruk: %1$s KB';
$s_please_report = 'Vennligst rapporter dette til %1$s.';
$s_click_to_login = 'Logg inn';
$s_warning_plain_password_authentication = '<strong>ADVARSEL</strong>Passord-autentisering i klartekst er i bruk. Dette vil gjøre passordene dine synlige for administratorer.';
$s_warning_default_administrator_account_present = '<strong>ADVARSEL:</strong> Du bør deaktivere standardkontoen for \'administrator\'-brukeren eller endre passordet.';
$s_warning_admin_directory_present = '<strong>ADVARSEL:</strong> Admin-katalogen bør slettes.';
$s_error_database_version_out_of_date_1 = '<strong>FEIL:</strong> Database-strukturen ser ut til å være utdagert (config(databaseversion) er 0 og eldre oppgraderingstabeller eksisterer). Versjon 1.x av MantisBT introduserte en ny oppgraderingsprosess. Det ser ut som om du forsøker å oppgradere fra en 0.XX versjon. Vennligst oppgradere til versjon 1.0.8 eller 1.1X og deretter oppgradere til 1.2.';
$s_error_database_no_schema_version = '<strong>FEIL:</strong> Databasestrukturen ser ut til å være utdatert (config(databaseversion) er 0 og eldre oppgraderingstabeller eksisterer). Vennligst kontroller hvilken versjon av databasen du kjører - vi kan ikke oppdage hvilken database-versjon som som kjøres. Konfigurasjonstabellen returnerte ikke en gyldig database-schema versjon. Du kan også spørre om bistand på mantis-help mailling-listen om nødvendig.';
$s_error_database_version_out_of_date_2 = '<strong>ADVARSEL:</strong> Databasestrukturen kan være utdatert. Vennligst oppgrader <a href="admin/install.php">her</a> før du logger inn.';
$s_error_code_version_out_of_date = '<strong>ADVARSEL:</strong> Databasestrukturen er mer ajourført enn den installerte koden. Vennligst oppgrader koden.';
$s_login_page_info = 'Velkommen til bugtracker.';
$s_login_title = 'Innlogging';
$s_save_login = 'Husk meg i denne nettleseren';
$s_secure_session = 'Sikker økt';
$s_secure_session_long = 'Bare tillat økten din å bli brukt fra denne IP-adressen.';
$s_choose_project = 'Velg prosjekt';
$s_login_button = 'Logg inn';
$s_signup_link = 'Registrer deg som ny bruker';
$s_lost_password_link = 'Glemt passordet?';
$s_select_project_button = 'Velg prosjekt';
$s_lost_password_title = 'Passord nullstilt';
$s_lost_password_done_title = 'Passordepost er sendt';
$s_lost_password_subject = 'Passord nullstilt';
$s_lost_password_info = 'For å få ditt nytt passord, vennligst angi kontoens navn og epostadresse.<br /><br />Hvis dataene stemmer med en gyldig konto vil du bli tilsendt en spesiell URL i en epost som inneholder en valideringskode for kontoen din. Vennligst følg den lenka for å endre passordet ditt.';
$s_lost_password_confirm_hash_OK = 'Bekreftelsen din har blitt godtatt. Vennligst oppdater passordet ditt.';
$s_open_and_assigned_to_me = 'Åpne og delegert til meg';
$s_open_and_reported_to_me = 'Åpne og rapportert av meg';
$s_newer_news_link = 'Nyere nyheter';
$s_older_news_link = 'Eldre nyheter';
$s_archives = 'Arkiv';
$s_rss = 'RSS';
$s_site_information = 'Nettsted informasjon';
$s_mantis_version = 'MantisBT versjon';
$s_schema_version = 'Schema versjon';
$s_site_path = 'Filkatalog til nettsted';
$s_core_path = 'Filkatalog til Core';
$s_plugin_path = 'Filbane til tillegssprogram';
$s_created_user_part1 = 'Bruker opprettet';
$s_created_user_part2 = 'med tilgangsnivå';
$s_create_new_account_title = 'Opprett ny konto';
$s_verify_password = 'Bekrefte passord';
$s_enabled = 'Aktivert';
$s_protected = 'Beskyttet';
$s_create_user_button = 'Opprett bruker';
$s_hide_disabled = 'Skjul deaktiverte';
$s_filter_button = 'Filtrer';
$s_create_filter_link = 'Opprette permanent lenke';
$s_create_short_link = 'Lage kort lenke';
$s_filter_permalink = 'Permanent lenke til det konfigurerte filteret:';
$s_manage_users_link = 'Vedlikehold brukere';
$s_manage_projects_link = 'Vedlikehold prosjekter';
$s_manage_custom_field_link = 'Administrer brukerdefinerte felter';
$s_manage_global_profiles_link = 'Administrere globale profiler';
$s_manage_plugin_link = 'Administrere tilleggsprogram';
$s_permissions_summary_report = 'Tilgangsrapport';
$s_manage_config_link = 'Administrere konfigurasjon';
$s_manage_threshold_config = 'Arbeidsflyt terskelverdier';
$s_manage_email_config = 'Epost påminnelser';
$s_manage_workflow_config = 'Arbeidsflyt';
$s_manage_tags_link = 'Administrer Innmerkning';
$s_create_new_account_link = 'Opprett ny konto';
$s_projects_link = 'Prosjekter';
$s_documentation_link = 'Dokumentasjon';
$s_new_accounts_title = 'Nye kontoer';
$s_1_week_title = '1 uke';
$s_never_logged_in_title = 'Aldri logget inn';
$s_prune_accounts = 'Fjern kontoer';
$s_hide_inactive = 'Skjul inaktive';
$s_manage_accounts_title = 'Administrere kontoer';
$s_date_created = 'Dato opprettet';
$s_last_visit = 'Siste pålogging';
$s_edit_user_link = 'Rediger bruker';
$s_config_all_projects = 'Note: These configurations affect ALL PROJECTS.';
$s_config_project = 'Merk: Disse innstillingene vil kun påvirke prosjektet %1$s';
$s_colour_coding = 'I tabellen under gjelder følgende fargekoder:';
$s_colour_project = 'Prosjektinnstillinger overskriver andre.';
$s_colour_global = 'Alle prosjektinnstillinger overskriver standardinnstillinger.';
$s_issue_reporter = 'Bruker som har rapportert saken';
$s_issue_handler = 'Bruker som håndterer saken';
$s_users_added_bugnote = 'Brukere som har lagt til notater';
$s_change_configuration = 'Oppdatere konfigurasjon';
$s_message = 'Melding';
$s_default_notify = 'Oppdaterer standardverdi for påminnelsesflagg to';
$s_action_notify = 'Oppdaterer handlingspåminnelsesflagg til';
$s_notify_defaults_change_access = 'Endre brukere som kan endre påminnelsesflagg';
$s_notify_actions_change_access = 'Som kan endre påminnelser:';
$s_revert_to_system = 'Slette alle innstillinger i prosjektet';
$s_revert_to_all_project = 'Slette prosjektspesifikke innstillinger';
$s_non_existent = 'ikke-eksisterende';
$s_current_status = 'Gjeldende status';
$s_next_status = 'Neste status';
$s_workflow = 'Arbeidsflyt';
$s_workflow_thresholds = 'Verdier som påvirker arbeidsflyten';
$s_threshold = 'Verdier';
$s_status_level = 'Status';
$s_alter_level = 'Hvem kan endre verdien';
$s_validation = 'Kontrollere arbeidsflyt';
$s_comment = 'Kommentar til validering';
$s_superfluous = 'Flyten fra status til seg selv er underforstått og du behøver ikke å angi dette eksiplisitt';
$s_unreachable = 'Du kan ikke flytte en sak til denne statuskoden';
$s_no_exit = 'Dy kan ikke flytte en sak fra denne statuskoden';
$s_access_levels = 'Tilgangsnivåer';
$s_access_change = 'Minimum påkrevd tilgangsnivå for å endre status';
$s_desc_bug_submit_status = 'Status for nye saker';
$s_desc_bug_reopen_status = 'Status for gjenåpnede saker';
$s_desc_bug_resolved_status_threshold = 'Status for saker som anses for å være løst';
$s_desc_bug_closed_status_threshold = 'Status hvor en sak er sett på som stengt';
$s_workflow_change_access = 'Endre brukere som kan endre arbeidsflyt til';
$s_access_change_access = 'Endre brukere som kan endre tilgangsnivå for statusendring';
$s_default_not_in_flow = 'Standardstatus til %1$s er ikke valgt i de neste statusene for %2$s. Status vil bli ignorert';
$s_assign_issue = 'Delegere en sak';
$s_allow_close_immediate = 'Tillate å lukke en sak ved \'Løse sak\'';
$s_allow_reporter_close = 'Tillate rapporter å lukke sak';
$s_allow_reporter_reopen = 'Tillate rapportør å gjenåpne sak';
$s_set_status_assigned = 'Sette status ved tildeling av behandler';
$s_allow_user_edit = 'Tillate bruker å redigere egne meldinger';
$s_limit_access = 'Begrense tilgang til å kun redigere egne meldinger';
$s_submit_status = 'Status for en ny sak settes til';
$s_assigned_status = 'Status for auto-delegerte saker settes til';
$s_resolved_status = 'Status for en sak som anses som løst';
$s_readonly_status = 'Status når en sak kun kan leses';
$s_reopen_status = 'Status for en gjenåpnet sak settes til';
$s_reopen_resolution = 'Løsningsstatus for en gjenåpnet sak settes til';
$s_config_delete_sure = 'Er du sikker på at du vil slette innstillingene for:';
$s_in_project = 'i prosjekt';
$s_delete_config_button = 'Slette innstillinger';
$s_configuration_report = 'Konfigurasjonsrapport';
$s_database_configuration = 'Database-konfigurasjon';
$s_configuration_option = 'Konfigurasjonsvalg';
$s_configuration_option_type = 'Type';
$s_configuration_option_value = 'Verdi';
$s_all_users = 'Alle brukere';
$s_set_configuration_option = 'Angi konfigurasjonsinnstilling';
$s_delete_config_sure_msg = 'Er du sikker på at du ønsker å fjerne denne konfigurasjons-innstillingen?';
$s_configuration_corrupted = 'Konfigurasjonen i databasen er skadet.';
$s_plugin = 'Tillegg';
$s_plugins_installed = 'Installerte tilleggsprogram';
$s_plugins_available = 'Tilgjengelige tilleggsprogrammer';
$s_plugin_description = 'Beskrivelse';
$s_plugin_author = 'Forfatter: %1$s';
$s_plugin_url = 'Nettside:';
$s_plugin_depends = 'Avhengigheter';
$s_plugin_no_depends = 'Ingen avhengigheter';
$s_plugin_priority = 'Prioritet';
$s_plugin_protected = 'Beskyttet';
$s_plugin_update = 'Oppdatering';
$s_plugin_actions = 'Handlinger';
$s_plugin_install = 'Installere';
$s_plugin_upgrade = 'Oppgradér';
$s_plugin_uninstall = 'Avinstallere';
$s_plugin_uninstall_message = 'Er du sikker på at du ønsker å avinstallere tilleggsprogrammet "%1$s?';
$s_plugin_key = 'Nøkkel';
$s_plugin_key_met = 'tilleggsprogram klart';
$s_plugin_key_unmet = 'mangler avhengigheter';
$s_plugin_key_dated = 'utdaterte avhengigheter';
$s_plugin_key_upgrade = 'oppgradering nødvendig';
$s_project_added_msg = 'Prosjektet har blitt lagt til ...';
$s_category_added_msg = 'Kategorien har blitt lagt til ...';
$s_category_deleted_msg = 'Kategorien har blitt slettet ...';
$s_category_delete_sure_msg = 'Er du sikker på at du ønsker å slette denne kategorien? Kategorien "%1$s" inneholder %2$d saker';
$s_delete_category_button = 'Slett kategori';
$s_edit_project_category_title = 'Redigere prosjektkategorier';
$s_update_category_button = 'Oppdater kategori';
$s_category_updated_msg = 'Kategorien har blitt oppdatert ...';
$s_add_subproject_title = 'Legge til underprosjekt';
$s_project_deleted_msg = 'Prosjektet er slettet ...';
$s_project_delete_msg = 'Er du sikker på at du ønsker å slette dette prosjektet og alle tilknyttede saker?';
$s_project_delete_button = 'Slett prosjekt';
$s_edit_project_title = 'Redigere prosjekt';
$s_project_name = 'Prosjektnavn';
$s_view_status = 'Visningsstatus';
$s_public = 'Offentlig';
$s_private = 'Privat';
$s_update_project_button = 'Oppdater prosjekt';
$s_delete_project_button = 'Slett prosjekt';
$s_copy_from = 'Kopiere fra';
$s_copy_to = 'Kopiere til';
$s_categories_and_version_title = 'Kategorier og versjoner';
$s_categories = 'Kategorier';
$s_add_category_button = 'Ny kategori';
$s_versions = 'Versjoner';
$s_add_version_button = 'Legg til versjon';
$s_add_and_edit_version_button = 'Legg til og endre versjon';
$s_edit_link = 'Rediger';
$s_actions = 'Valg';
$s_version = 'Versjon';
$s_timestamp = 'Tidsstempel';
$s_update = 'Oppdater';
$s_subprojects = 'Underprosjekter';
$s_add_subproject = 'Legg til som underprosjekt';
$s_create_new_subproject_link = 'Opprette nytt underprosjekt';
$s_unlink_link = 'Fjerne tilknytning';
$s_show_global_users = 'Vise brukere med global tilgang';
$s_hide_global_users = 'Skjule brukere med global tilgang';
$s_add_project_title = 'Nytt prosjekt';
$s_upload_file_path = 'Katalog for opplastede filer';
$s_add_project_button = 'Nytt prosjekt';
$s_projects_title = 'Prosjekter';
$s_name = 'Navn';
$s_project_updated_msg = 'Prosjektet er oppdatert ...';
$s_version_added_msg = 'Versjonsnummeret er lagt til ...';
$s_version_deleted_msg = 'Versjonsnummeret er slettet ...';
$s_version_delete_sure = 'Er du sikker på at du ønsker å slette dette versjonsnummeret? Alle tilknyttede saker vil bli slettet.';
$s_delete_version_button = 'Slett versjon';
$s_edit_project_version_title = 'Redigere prosjektversjon';
$s_update_version_button = 'Oppdater versjon';
$s_released = 'Lansert';
$s_not_released = 'Ikke lansert';
$s_scheduled_release = 'Planlagt for lansering';
$s_obsolete = 'Foreldet';
$s_version_updated_msg = 'Versjonen har blitt oppdatert ...';
$s_account_delete_protected_msg = 'Kontoen er beskyttet. Kan ikke slette kontoen.';
$s_account_deleted_msg = 'Kontoen er slettet ...';
$s_delete_account_sure_msg = 'Er du sikker på at du ønsker å slette denne kontoen?';
$s_notify_user = 'Varsle Bruker';
$s_accounts_pruned_msg = 'Alle kontoer som ikke har vært benyttet og som er eldre enn 1 uke har blitt slettet';
$s_prune_accounts_button = 'Slett';
$s_confirm_account_pruning = 'Er du sikker på at du vil slette gamle kontoer som ikke har vært logget inn?';
$s_edit_user_title = 'Redigere bruker';
$s_account_unlock_button = 'Lås opp konto';
$s_reset_password_button = 'Nullstill passord';
$s_delete_user_button = 'Slett bruker';
$s_reset_password_msg = '\'Nullstill passord\' sender bekreftelses-URL via epost.';
$s_reset_password_msg2 = 'Nullstille passord setter passordet til blank.';
$s_show_all_users = 'Alle';
$s_users_unused = 'IKKE I BRUK';
$s_users_new = 'NY';
$s_account_reset_protected_msg = 'Kontoen er beskyttet. Kan ikke nullstille passord.';
$s_account_reset_msg = 'En bekreftelse har blitt sendt til epostadressen din ...';
$s_account_reset_msg2 = 'Kontopassordet er satt til blank ...';
$s_account_unlock_msg = 'Kontoen har blitt låst opp.';
$s_manage_user_protected_msg = 'Kontoen er beskyttet. Tilgangsnivå beskyttet. Hvis ikke har kontoen blit oppdatert ...';
$s_manage_user_updated_msg = 'Kontoen er oppdatert ...';
$s_email_user_updated_subject = 'Konto oppdatert';
$s_email_user_updated_msg = 'Din konto har blitt oppdatert av en administrator. En liste av disse endringene er gitt under. Du kan oppdatere dine kontodetaljer og innstillinger når som helst ved å besøke følgende URL:';
$s_main_link = 'Hovedside';
$s_view_bugs_link = 'Vis saker';
$s_report_bug_link = 'Ny sak';
$s_changelog_link = 'Endringslogg';
$s_roadmap_link = 'Veikart';
$s_summary_link = 'Oppsummering';
$s_account_link = 'Konto';
$s_users_link = 'Brukere';
$s_manage_link = 'Administrasjon';
$s_edit_news_link = 'Rediger nyheter';
$s_docs_link = 'Dokumentasjon';
$s_logout_link = 'Logg ut';
$s_my_view_link = 'Min oversikt';
$s_my_view_title_unassigned = 'Ikke delegerte';
$s_my_view_title_recent_mod = 'Nylig modifiserte';
$s_my_view_title_reported = 'Rapportert av meg';
$s_my_view_title_assigned = 'Delegert til meg (Uløste)';
$s_my_view_title_resolved = 'Løste';
$s_my_view_title_monitored = 'Overvåkes av meg';
$s_my_view_title_feedback = 'Venter på tilbakemelding fra meg';
$s_my_view_title_verify = 'Venter på bekreftelse på løsning fra meg';
$s_my_view_title_my_comments = 'Saker Jeg Har Kommentert';
$s_news_added_msg = 'Nyhet lagt til ...';
$s_news_deleted_msg = 'Slettet nyhet ...';
$s_delete_news_sure_msg = 'Er du sikker på at du vil slette nyheten?';
$s_delete_news_item_button = 'Slette nyhet';
$s_edit_news_title = 'Redigere nyheter';
$s_headline = 'Overskrift';
$s_body = 'Innhold';
$s_update_news_button = 'Oppdater nyheter';
$s_add_news_title = 'Ny nyhet';
$s_post_to = 'Poste til';
$s_post_news_button = 'Legg til nyhet';
$s_edit_or_delete_news_title = 'Redigere eller slette nyheter';
$s_edit_post = 'Rediger nyhet';
$s_delete_post = 'Slett nyhet';
$s_select_post = 'Velg nyhet';
$s_news_updated_msg = 'Nyhet oppdatert ...';
$s_back_link = 'Tilbake';
$s_file_uploaded_msg = 'Opplasting av fil OK';
$s_upload_file_title = 'Laste opp fil';
$s_title = 'Tittel';
$s_project_file_deleted_msg = 'Prosjektfil er slettet';
$s_confirm_file_delete_msg = 'Er du sikker på at du ønsker å slette denne filen?';
$s_filename = 'Filnavn';
$s_file_update_button = 'Oppdater fil';
$s_file_delete_button = 'Slett fil';
$s_project_documentation_title = 'Prosjektdokumentasjon';
$s_user_documentation = 'Brukerdokumentasjon';
$s_project_documentation = 'Prosjektdokumentasjon';
$s_add_file = 'Legg til fil';
$s_project_document_updated = 'Prosjekt oppdatert OK';
$s_project_user_added_msg = 'Lagt til ny bruker til prosjektet';
$s_project_removed_user_msg = 'Fjernet bruker fra prosjektet';
$s_remove_user_sure_msg = 'Er du sikker på at du ønsker å fjerne brukeren?';
$s_remove_user_from_project_button = 'Fjern bruker fra prosjekt %s';
$s_remove_all_users_sure_msg = 'Er du sikker på at du ønsker å slette alle brukerne i dette prosjektet?';
$s_remove_all_users_button = 'Fjern alle brukere';
$s_add_user_title = 'Legg bruker til prosjekt';
$s_add_user_button = 'Legg til bruker';
$s_project_selection_title = 'Prosjektvalg';
$s_remove_link = 'Fjern';
$s_remove_all_link = 'Fjern alle';
$s_updated_user_msg = 'Oppdatert bruker OK';
$s_must_enter_category = 'Du må velge en kategori';
$s_must_enter_severity = 'Du må velge konsekvensgrad';
$s_must_enter_reproducibility = 'Du må velge reproduserbarhet';
$s_must_enter_summary = 'Du må angi oppsummering';
$s_must_enter_description = 'Du må angi beskrivelse';
$s_report_more_bugs = 'Rapportere flere saker';
$s_submission_thanks_msg = 'Takk for ditt bidrag!';
$s_simple_report_link = 'Enkel rapport';
$s_enter_report_details_title = 'Legg inn detaljer om saken';
$s_required = 'Påkrevd';
$s_select_category = 'Velg kategori';
$s_select_reproducibility = 'Velg reproduserbarhet';
$s_select_severity = 'Velg alvorlighetsgrad';
$s_or_fill_in = 'ELLER angi';
$s_assign_to = 'Deleger til';
$s_additional_information = 'Tilleggsinformasjon';
$s_submit_report_button = 'Legg inn rapport';
$s_check_report_more_bugs = 'Kryss av for å legge inn flere saker fortløpende';
$s_report_stay = 'Rapportere flere saker';
$s_selected_project = 'Valgt prosjekt';
$s_valid_project_msg = 'Du må velge et gyldig prosjekt';
$s_signup_done_title = 'Fullført registrering av ny konto';
$s_password_emailed_msg = 'Gratulerer! Du har nå blitt en registrert bruker. Du vil nå motta en epost med en lenke du må åpne for å bekrefte epost-adressen din. Når du har åpnet denne lenken vil kontoen bli aktivert.';
$s_no_reponse_msg = 'Du må fullføre bekreftelsen innen sju dager. Dersom du ikke åpner lenken i eposten du mottar innen sju dager vil denne kontoen automatisk bli slettet.';
$s_signup_captcha_request = 'Angi koden som vises i boksen på høyre side';
$s_signup_info = 'Etter du har sendt inn dette skjemaet og data er kontrollert, vil du motta en bekreftelse per epost.</br>Ved å bruke bekreftelseseposten kan du aktivisere kontoen din. Hvis du ikke aktiviserer kontoen innen sju dager, vil den bli slettet.</br>Du må oppgi en gyldig epostadresse for å kunne motta kontobekreftelseseposten.';
$s_signup_title = 'Registrering';
$s_signup_button = 'Registrer';
$s_no_password_request = 'Passordet håndteres av et annet system. Vennligst kontakt din systemadministrator.';
$s_edit_site_settings_title = 'Redigere nettstedinnstillinger';
$s_save_settings_button = 'Lagre innstillinger';
$s_site_settings_title = 'Nettstedsinnstillinger';
$s_system_info_link = 'Systeminformasjon';
$s_site_settings_link = 'Nettstedsinnstillinger';
$s_site_settings_updated_msg = 'Nettstedsinnstillinger har blitt oppdatert';
$s_summary_title = 'Oppsummering';
$s_summary_advanced_link = 'Avansert oppsummering';
$s_by_project = 'For prosjekt';
$s_by_status = 'Per status';
$s_by_date = 'Per dato';
$s_by_severity = 'Per alvorlighetsgrad';
$s_by_resolution = 'Per løsningsstatus';
$s_by_category = 'Per kategori';
$s_by_priority = 'Per prioritet';
$s_by_developer = 'Per utvikler';
$s_by_reporter = 'Per rapportør';
$s_reporter_by_resolution = 'Rapportør etter løsningsstatus';
$s_reporter_effectiveness = 'Rapportøreffektivitet';
$s_developer_by_resolution = 'Utvikler etter løsningsstatus';
$s_percentage_fixed = '% løst';
$s_percentage_errors = '% feil';
$s_errors = 'Feil';
$s_opened = 'Åpnet';
$s_resolved = 'Løst';
$s_total = 'Totalt';
$s_balance = 'Balanse';
$s_most_active = 'Mest aktive';
$s_score = 'Poeng';
$s_days = 'Dager';
$s_time_stats = 'Tidsstatistikk for løste saker (dager)';
$s_longest_open_bug = 'Lengste åpne sak';
$s_longest_open = 'Lengste åpne';
$s_average_time = 'Gjennomsnittlig tid';
$s_total_time = 'Total tid';
$s_developer_stats = 'Utviklerstatistikk';
$s_reporter_stats = 'Rapportørstatistikk';
$s_orct = '(Åpne/Løst/Lukket/Totalt)';
$s_any = 'Alle';
$s_all = 'alle';
$s_show = 'Vis';
$s_changed = 'Endret sist (timer)';
$s_viewing_bugs_title = 'Oversikt over saker';
$s_updated = 'Oppdatert';
$s_sticky = 'Vis fastlåste saker';
$s_sort = 'Sortere etter';
$s_issue_id = 'Sak #';
$s_recently_visited = 'Sist besøkte';
$s_note_user_id = 'Notat fra';
$s_none = 'Ingen';
$s_current = 'gjeldende';
$s_search = 'Søk';
$s_view_prev_link = 'Vis forrige';
$s_view_next_link = 'Vis neste';
$s_prev = 'Forrige';
$s_next = 'Neste';
$s_first = 'Første';
$s_last = 'Siste';
$s_start_date = 'Startdato';
$s_end_date = 'Sluttdato';
$s_use_date_filters = 'Bruk datoavgrensing';
$s_yes = 'Ja';
$s_no = 'Nei';
$s_open_filters = 'Endre filter';
$s_or_unassigned = 'eller ikke delegert';
$s_ok = 'OK';
$s_select_all = 'Velg alle';
$s_use_query = 'Bruk filter';
$s_delete_query = 'Slett filter';
$s_query_deleted = 'Filter slettet';
$s_save_query = 'Lagre dette filteret';
$s_reset_query = 'Nullstill filter';
$s_query_name = 'Filternavn';
$s_query_exists = 'Dette filteret ser ut til å eksistere allerede.';
$s_query_dupe_name = 'Et annet filter har allerede dette navnet. Vennligst velg et nytt navn for dette filteret.';
$s_query_blank_name = 'Du kan ikke lagre et filter uten et navn. Vennligst gi dette filteret et navn før du lagrer det!';
$s_query_name_too_long = 'Du kan ikke lagre et filternavn med mer enn 64 tegn. Vennligst gi dette filteret et kortere navn.';
$s_query_store_error = 'Det oppstod en feil under lagring av dette filteret.';
$s_open_queries = 'Administrer filtre';
$s_query_delete_msg = 'Er du sikker på at du vil slette dette filteret?';
$s_view_simple_link = 'Vis enkel';
$s_product_build = 'Underversjon';
$s_system_profile = 'Systembeskrivelse';
$s_update_bug_button = 'Rediger';
$s_bug_assign_to_button = 'Deleger til:';
$s_bug_status_to_button = 'Endre status til:';
$s_reopen_bug_button = 'Gjenåpne';
$s_move_bug_button = 'Flytt';
$s_attached_files = 'Filvedlegg';
$s_publish = 'Publisere';
$s_cached = 'Midlertidig lagret';
$s_add_user_to_monitor = 'Legg til';
$s_bug_view_title = 'Vis problemdetaljer';
$s_no_users_monitoring_bug = 'Ingen brukere overvåker denne saken.';
$s_users_monitoring_bug = 'Brukere som overvåker denne saken';
$s_monitoring_user_list = 'Brukerliste';
$s_no_users_sponsoring_bug = 'Ingen brukere sponser denne saken.';
$s_users_sponsoring_bug = 'Brukere som sponser denne saken';
$s_sponsors_list = 'Sponsorliste';
$s_total_sponsorship_amount = 'Totalt sponset beløp = %1$s';
$s_add_custom_field_button = 'Nytt brukderdefinert felt';
$s_delete_custom_field_button = 'Slett brukderdefinert felt';
$s_delete_custom_field_everywhere = 'Slett brukderdefinert felt overalt';
$s_update_custom_field_button = 'Oppdater brukderdefinert felt';
$s_add_existing_custom_field = 'Legg til dette eksisterende brukderdefinerte feltet';
$s_edit_custom_field_title = 'Editer brukderdefinert felt';
$s_custom_field = 'Felt';
$s_custom_fields_setup = 'Brukderdefinerte felt';
$s_custom_field_name = 'Navn';
$s_custom_field_project_count = 'Prosjektteller';
$s_custom_field_type = 'Type';
$s_custom_field_possible_values = 'Mulige verdier';
$s_custom_field_default_value = 'Standardverdi';
$s_custom_field_valid_regexp = 'Regulært uttrykk';
$s_custom_field_access_level_r = 'Lesetilgang';
$s_custom_field_access_level_rw = 'Skrivetilgang';
$s_custom_field_length_min = 'Min. lengde';
$s_custom_field_length_max = 'Maks. lengde';
$s_custom_field_filter_by = 'Legg til i filter';
$s_custom_field_display_report = 'Vis ved rapportering av saker';
$s_custom_field_display_update = 'Vis ved oppdatering av saker';
$s_custom_field_display_resolved = 'Vis ved løsning av saker';
$s_custom_field_display_closed = 'Vis ved lukking av saker';
$s_custom_field_require_report = 'Påkreves ved rapportering';
$s_custom_field_require_update = 'Påkreves ved oppdatering';
$s_custom_field_require_resolved = 'Påkreves ved løsning';
$s_custom_field_require_closed = 'Påkreves ved lukking';
$s_link_custom_field_to_project_title = 'Lenke brukerdefinert felt til prosjekt';
$s_link_custom_field_to_project_button = 'Lenke brukerdefinerte felt';
$s_linked_projects = 'Lenkede prosjekter';
$s_custom_field_sequence = 'Sekvens';
$s_custom_field_type_enum_string = '0:Streng,1:Numerisk,2:Flyttall,3:Oppramsing,4:Epost,5:Sjekkboks,6:Liste,7:Flervalgsliste,8:Dato,9:Enkeltvalg (radio)';
$s_confirm_used_custom_field_deletion = 'Dette feltet brukes nå av minst ett annet prosjekt. Hvis du fortsetter vil alle verdier for dette feltet bli sletta. Det er ikke mulig å gå tilbake på dette valget. Hvis du ikke vil slette dette feltet, trykk Tilbake-knappen i vevleseren din. For å fortsette, trykk knappen under.';
$s_confirm_custom_field_deletion = 'Er du sikker på at du vil slette dette feltet og alle dets tilkoblede verdier?';
$s_field_delete_button = 'Slett felt';
$s_confirm_custom_field_unlinking = 'Er du sikker på at du ønsker å fjerne koblingen mellom dette egendefinerte feltet og prosjektet? Verdiene vil ikke bli slettet så lenge det egendefinerte feltet ikke blir slettet.';
$s_field_remove_button = 'Fjerne felt';
$s_hide_status = 'Skjul status';
$s_filter_closed = 'Lukket';
$s_filter_resolved = 'Løst';
$s_hide_closed = 'Skjul lukkede';
$s_hide_resolved = 'Skjul løste';
$s_and_above = 'og over';
$s_advanced_filters = 'Avanserte filtre';
$s_simple_filters = 'Enkle filtre';
$s_monitored_by = 'Overvåket av';
$s_attachments = 'vedlegg';
$s_bytes = 'bytes';
$s_attachment_missing = 'Vedlegg mangler';
$s_attachment_count = 'Antall vedlegg';
$s_view_attachments_for_issue = 'Vis %1$d vedlegg for problem #%2$d';
$s_phpmailer_language = 'no';
$s_sponsors = '%1$d sponsor(er)';
$s_sponsorship_added = 'Sponsing lagt til';
$s_sponsorship_updated = 'Sponsing oppdatert';
$s_sponsorship_deleted = 'Sponsing slettet';
$s_sponsorship_paid = 'Sponsing betalt';
$s_sponsorship_more_info = 'Mer informasjon om sponsing';
$s_sponsorship_total = 'Sponset totalt';
$s_changelog = 'Endringslogg';
$s_changelog_empty = 'Ingen endringshistorikk tilgjengelig';
$s_roadmap = 'Veikart';
$s_resolved_progress = '%1$d av %2$d sak(er) løst. Fremdrift (%3$d%%).';
$s_http_auth_realm = 'MantisBTinnlogging';
$s_bug = 'sak';
$s_bugs = 'saker';
$s_add_new_relationship = 'Ny relasjon';
$s_add_new_relationship_button = 'Legg til';
$s_this_bug = 'Denne saken';
$s_relationship_added = 'Relasjon lagt til';
$s_relationship_deleted = 'Relasjon slettet';
$s_no_relationship = 'ingen relasjon';
$s_relationship_replaced = 'Relasjonen er byttet ut';
$s_replace_relationship_button = 'Bytt ut';
$s_replace_relationship_sure_msg = 'Det er allerede en relasjon mellom disse to sakene. Er du sikker på at du vil bytte den ut?';
$s_relationship_with_parent = 'Relasjon med overordnet sak';
$s_delete_relationship_button = 'Slett';
$s_delete_relationship_sure_msg = 'Er du sikker på at du vil slette denne relasjonen?';
$s_relationship_warning_blocking_bugs_not_resolved = 'Ikke alle undersaker til denne saken er løst eller lukket ennå.';
$s_relationship_warning_blocking_bugs_not_resolved_2 = '<strong>MERK</strong>. Ikke alle undersaker til denne saken er løst eller lukket. Før <strong>løsning/lukking</strong> av overordnet sak må alle undersakene løses eller lukkes.';
$s_create_child_bug_button = 'Klon';
$s_bug_cloned_to = 'Sak klonet';
$s_bug_created_from = 'Sak klonet fra';
$s_copy_from_parent = 'Kopier utvidet data fra overordnet problem';
$s_copy_notes_from_parent = 'Kopier notater for feil';
$s_copy_attachments_from_parent = 'Kopier vedlegg';
$s_viewing_bug_relationship_graph_title = 'Relasjonsgraf';
$s_viewing_bug_dependency_graph_title = 'Avhengighetsgraf';
$s_relation_graph = 'Relasjonsgraf';
$s_dependency_graph = 'Avhengighetsgraf';
$s_vertical = 'Vertikal';
$s_horizontal = 'Horisontal';
$s_view_issue = 'Vis sak';
$s_checkin = 'Sjekk inn';
$s_perm_rpt_capability = 'Rettighet';
$s_view = 'Se';
$s_issues = 'SAKER';
$s_report_issue = 'Leggd inn en sak';
$s_update_issue = 'Oppdatere en sak';
$s_monitor_issue = 'Overvåke en sak';
$s_handle_issue = 'Behandle en sak';
$s_move_issue = 'Flytte en sak';
$s_delete_issue = 'Slette en sak';
$s_reopen_issue = 'Gjenåpne en sak';
$s_view_private_issues = 'Se private saker';
$s_update_readonly_issues = 'Oppdatere skrivebskyttede saker';
$s_update_issue_status = 'Oppdatere saksstatus';
$s_set_view_status = 'Endre visningsstatus ved rapportering av et nytt problem eller notat';
$s_update_view_status = 'Endre visningsstatus på eksisterende problem eller notat';
$s_show_list_of_users_monitoring_issue = 'Se overvåkerliste';
$s_notes = 'Notater';
$s_add_notes = 'Legge til notat';
$s_update_notes = 'Oppdatere notat';
$s_delete_note = 'Slette notat';
$s_view_private_notes = 'Se andres private notater';
$s_news = 'NYHETER';
$s_view_private_news = 'Se private nyheter';
$s_manage_news = 'Administrere nyheter';
$s_view_list_of_attachments = 'Se vedleggsliste';
$s_download_attachments = 'Laste ned vedlegg';
$s_delete_attachments = 'Slette vedlegg';
$s_delete_attachment_button = 'Slette';
$s_delete_attachment_sure_msg = 'Er du sikker på at du ønsker å slette dette vedlegget?';
$s_upload_issue_attachments = 'Laste opp vedlegg til saken';
$s_filters = 'FILTRE';
$s_save_filters = 'Lagre filtre';
$s_save_filters_as_shared = 'Lagre filtre som felles';
$s_use_saved_filters = 'Bruke lagrede filtre';
$s_create_project = 'Lage prosjekt';
$s_delete_project = 'Slette prosjekt';
$s_manage_project = 'Administrere prosjekt';
$s_manage_user_access_to_project = 'Administrere brukertilgang til et prosjekt';
$s_automatically_included_in_private_projects = 'Automatisk inkludert i private prosjekter';
$s_project_documents = 'PROSJEKTDOKUMENTER';
$s_view_project_documents = 'Se prosjektdokumenter';
$s_upload_project_documents = 'Laste opp prosjektdokumenter';
$s_link_custom_fields_to_projects = 'Lenke brukerdefinerte felter til prosjekter';
$s_sponsorships = 'SPONSING';
$s_view_sponsorship_details = 'Se sponsingsdetaljer';
$s_view_sponsorship_total = 'Se totalt sponset beløp';
$s_sponsor_issue = 'Sponset sak';
$s_assign_sponsored_issue = 'Tilordne sponset sak';
$s_handle_sponsored_issue = 'Behandle sponset sak';
$s_others = 'Andre';
$s_see_email_addresses_of_other_users = 'Se epostadresser til andre brukere';
$s_send_reminders = 'Sende påminnelse';
$s_add_profiles = 'Legge til profiler';
$s_notify_of_new_user_created = 'Gi melding ved ny bruker';
$s_email_notification = 'E-postvarsling';
$s_status_changed_to = 'Status endret til';
$s_email_on_deleted = 'Epost ved sletting';
$s_email_on_sponsorship_changed = 'Epost ved sponsingsendring';
$s_email_on_relationship_changed = 'Epost ved relasjonsendring';
$s_loading = 'Laster...';
$s_between_date = 'Mellom';
$s_on_or_before_date = 'På eller før';
$s_before_date = 'Før';
$s_after_date = 'Etter';
$s_on_or_after_date = 'På eller etter';
$s_from_date = 'Fra';
$s_to_date = 'Til';
$s_on_date = 'Vedrørende';
$s_on = 'Vedrørende';
$s_off = 'Av';
$s_wiki = 'Wiki';
$s_tags = 'Nøkkelord';
$s_tag_details = 'Nøkkelord detaljer: %1$s';
$s_tag_id = 'Nøkkelord ID';
$s_tag_name = 'Navn';
$s_tag_creator = 'Opprettet av';
$s_tag_created = 'Opprettet dato';
$s_tag_updated = 'Sist oppdatert';
$s_tag_description = 'Nøkkelord beskrivelse';
$s_tag_statistics = 'Bruksstatistikk';
$s_tag_update = 'Oppdatere nøkkelord: %1$s';
$s_tag_update_return = 'Tilbake til nøkkelord';
$s_tag_update_button = 'Oppdatere nøkkelord';
$s_tag_delete_button = 'Slette nøkkelord';
$s_tag_delete_message = 'Er du sikker på at du ønsker å slette dette nøkkelordet?';
$s_tag_existing = 'Eksisterende nøkkelord';
$s_tag_none_attached = 'Ingen nøkkelord tilknyttet';
$s_tag_attach = 'Koble';
$s_tag_attach_long = 'Koble nøkkelord';
$s_tag_attach_failed = 'Feil ved kobling av nøkkelord';
$s_tag_detach = 'Fjerne kobling "%1$s"';
$s_tag_separate_by = '(Separeres med "%1$s")';
$s_tag_invalid_name = 'Ugyldig nøkkelord';
$s_tag_create_denied = 'Opprettelse av privilegie ikke tillatt';
$s_tag_filter_default = 'Koblede nøkkelord (%1$s)';
$s_tag_history_attached = 'Nøkkelord koblet';
$s_tag_history_detached = 'Nøkkelord frakoblet';
$s_tag_history_renamed = 'Endret navn på nøkkelord';
$s_tag_related = 'Relaterte nøkkelord';
$s_tag_related_issues = 'Delte saker (%1$s)';
$s_tag_stats_attached = 'Saker koblet: %1$s';
$s_tag_create = 'Opprett Innmerkning';
$s_show_all_tags = 'Alle';
$s_time_tracking_billing_link = 'Tidssporing';
$s_time_tracking = 'Tidsstempling';
$s_time_tracking_time_spent = 'Tid brukt:';
$s_time_tracking_get_info_button = 'Hente tidsstempling';
$s_time_tracking_cost_per_hour = 'Kostnad / time';
$s_time_tracking_cost = 'Kostnad';
$s_total_time_for_issue = 'Total tid for saken = %1$s';
$s_time_tracking_stopwatch_start = 'Start';
$s_time_tracking_stopwatch_stop = 'Stopp';
$s_time_tracking_stopwatch_reset = 'Nullstill';
$s_access_denied = 'Tilgang nektet.';
$s_twitter_resolved = '%1$d: [%2$s] %3$s (løst av %4$s i %5$s)';
$s_twitter_resolved_no_version = '%1$d: [%2$s] %3$s (løst av %4$s)';
$s_development_team = 'Utviklingsteam';
$s_manage_columns_config = 'Administrere kolonner';
$s_all_columns_title = 'Tilgjengelige kolonner';
$s_csv_columns_title = 'CSV kolonner';
$s_view_issues_columns_title = 'Vise saks-kolonner';
$s_print_issues_columns_title = 'Skrive ut saks-kolonner';
$s_excel_columns_title = 'Excel-kolonner';
$s_update_columns_as_global_default = 'Oppdatere kolonner som standardvalg for alle prosjekter';
$s_update_columns_for_current_project = 'Oppdatere kolonner for gjeldende prosjekt';
$s_update_columns_as_my_default = 'Oppdatere kolonner som standard for alle prosjekter';
$s_reset_columns_configuration = 'Nullstille kolonner';
$s_copy_columns_from = 'Kopiere kolonner fra';
$s_copy_columns_to = 'Kopiere kolonner til';
$s_due_date = 'Forfallsdato';
$s_overdue = 'Forsinket';
$s_view_account_title = 'Brukerinformasjon';
$s_manage_user = 'Administrere bruker';
$s_install_information = 'MantisBT-Installasjonsinformasjon';
$s_database_information = 'MantisBT-Databaseinformasjon';
$s_path_information = 'MantisBT-Patchinformasjon';
$s_month_january = 'Januar';
$s_month_february = 'Februar';
$s_month_march = 'Mars';
$s_month_april = 'April';
$s_month_may = 'Mai';
$s_month_june = 'Juni';
$s_month_july = 'Juli';
$s_month_august = 'August';
$s_month_september = 'September';
$s_month_october = 'Oktober';
$s_month_november = 'November';
$s_month_december = 'Desember';
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.