Skip to content
Permalink
Browse files

Localisation updates from https://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
translatewiki committed Mar 27, 2017
1 parent f6229fb commit 6572640f6a657fff3bad5281ef5bfdd2d3ff7fe1
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +3 −1 lang/strings_galician.txt
  2. +1 −1 lang/strings_lithuanian.txt
@@ -512,7 +512,7 @@ $s_error_database_version_out_of_date_2 = '<strong>Aviso:</strong> A estrutura d
$s_error_code_version_out_of_date = '<strong>Aviso:</strong> A estrutura da base de datos está máis actualizada que o código instalado. Por favor, actualice o código.';
$s_login_page_info = 'Benvido ao sistema de xestión dos problemas.';
$s_login_title = 'Rexistro';
$s_save_login = 'Lembrar o meu contrasinal neste navegador';
$s_save_login = 'Manter a miña sesión iniciada';
$s_secure_session = 'Sesión segura';
$s_secure_session_long = 'Permitir que se use a súa sesión soamente desde este enderezo IP.';
$s_choose_project = 'Elixir o proxecto';
@@ -589,6 +589,7 @@ $s_issue_reporter = 'Usuario que informou do problema';
$s_issue_handler = 'Usuario que está a tratar o problema';
$s_users_added_bugnote = 'Usuarios que engadiron notas de erro';
$s_category_assigned_to = 'Propietario da categoría';
$s_email_notify_users = 'Calquera usuario con nivel de acceso';
$s_change_configuration = 'Actualizar a configuración';
$s_message = 'Mensaxe';
$s_default_notify = 'Configuración por defecto das notificacións a';
@@ -619,6 +620,7 @@ $s_desc_bug_closed_status_threshold = 'Estado no que se considera que un problem
$s_workflow_change_access_label = 'Quen pode cambiar o fluxo de traballo:';
$s_access_change_access_label = 'Quen pode cambiar os niveis de acceso:';
$s_default_not_in_flow = 'O estado por defecto de %1$s non está seleccionado nos próximos estados de %2$s. Este será ignorado.';
$s_allowed_access_levels = 'Permitido para calquera usuario con nivel de acceso';
$s_assign_issue = 'Asignar un problema';
$s_allow_reporter_close = 'Permitir ao informador pechar o problema';
$s_allow_reporter_reopen = 'Permitir ao informador reabrir o problema';
@@ -469,7 +469,7 @@ $s_error_database_version_out_of_date_2 = '<strong>Įspėjimas:</strong> duomen
$s_error_code_version_out_of_date = '<strong>Įspėjimas:</strong> duomenų bazės struktūra yra labiau up-to-data kaip kodas įdiegtas. Prašome atnaujinti kodą.';
$s_login_page_info = 'Sveiki atvykę į klaidų stebėjimo ir kontrolės sistemą.';
$s_login_title = 'Prisijungimas';
$s_save_login = 'Prisiminti mano vardą šioje naršyklėje';
$s_save_login = 'Įsiminti mane';
$s_secure_session = 'Saugi sesija';
$s_secure_session_long = 'Leisti savo sesiją tik iš šio IP adreso.';
$s_choose_project = 'Pasirinkite projektą';

0 comments on commit 6572640

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.