Permalink
Browse files

Localisation updates from https://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent 8c4e3df commit b72fdaeb7cb8786401faab520d43092c8bdb44aa @siebrand siebrand committed Jan 24, 2014
@@ -27,6 +27,7 @@
*
* @author EugeneZelenko
* @author Jim-by
+ * @author Red Winged Duck
* @author Wizardist
*/
@@ -484,7 +485,7 @@ $s_sent_you_this_reminder_about = 'дасылае Вам гэтае нагадв
$s_bug_reminder = 'Даслаць напамін';
$s_reminder_sent_to = 'Нагадваньне дасланае да';
$s_reminder_sent_none = 'Нагадваньне ня можа быць дасланае';
-$s_reminder_list_truncated = 'сьпіс атрымальнікаў скарочаныб зьвярніцеся ў гісторыю вынікаў за поўным сьпісам';
+$s_reminder_list_truncated = 'сьпіс атрымальнікаў скарочаны';
$s_bug_send_button = 'Даслаць';
$s_reminder = 'Напамін';
$s_reminder_explain = 'Гэты камэнтар будзе дасланы атрымальнікам, якія запыталі водгук пра гэтую праблему.';
View
@@ -26,6 +26,7 @@
* @file
*
* @author Changwoo
+ * @author Priviet
* @author Wtspout
* @author aporie@kornet.net
* @author hardkoder@gmail.com - (마지막 수정일:2004/09/22)
@@ -424,7 +425,7 @@ $s_add_profile_title = '프로필 추가';
$s_add_profile_button = '프로필 추가';
$s_edit_or_delete_profiles_title = '프로필 편집하거나 삭제';
$s_edit_profile = '프로필 편집';
-$s_make_default = '기본값 만들기';
+$s_make_default = '기본 값 만들기';
$s_delete_profile = '프로필 삭제';
$s_select_profile = '프로필 편집';
$s_submit_button = '확인';
@@ -162,7 +162,7 @@ $s_printing_options_link = 'Нагодувања за печатење';
$s_bugnote_title = 'Забележил';
$s_bugnote_date = 'Датум на белешката';
$s_bugnote_description = 'Опис на белешката';
-$s_error_no_proceed = 'Употребете го копчето „Назад“ во вашиот прелистувач за да се вратите на претходната страница. Таму можете да ги поправите проблемите најдени во оваа порака за грешка, или пак да одберете друго дејство. Можете и да кликнете на некоја можност во менито за да прејдете директно на ново заглавие.';
+$s_error_no_proceed = 'Употребете го копчето „Назад“ во вашиот прелистувач за да се вратите на претходната страница. Таму можете да ги поправите проблемите најдени во оваа порака за грешка, или пак да одберете друго дејство. Можете и да стиснете на некоја можност во менито за да прејдете право на ново заглавие.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GENERIC] = 'Се појави грешка за време на ова дејство. Ви препорачуваме да ја пријавите кај вашиот локален администратор.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SQL] = 'Пронајдена е SQL грешка.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_REPORT] = 'Најдена е грешка во вашата пријава.';
@@ -174,7 +174,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_EMPTY_FIELD] = 'Неопходното поле „%1$s“
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROTECTED_ACCOUNT] = 'Сметката е заштитена. Немате дозвола за пристап сè додека заштитата не се отстрани.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_ACCESS_DENIED] = 'Пристапот е одбиен.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_UPLOAD_FAILURE] = 'Подигањето на податотеката не успеа. Податотеката не е читлива за MantisBT. Проверете ги проектните нагодувања.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_TOO_BIG] = 'Подигањето на податотеката не успеа. Ова веројатно се должи на тоа дека податотеката ја надминува границата на дозволена големина во оваа PHP инсталација.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_TOO_BIG] = 'Подигањето на податотеката не успеа. Ова веројатно се должи на тоа дека податотеката ја надминува границата на дозволена големина во оваа PHP-воспоставка.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_VAR_NOT_FOUND] = 'Не е пронајден потребниот параметар (%1$s) за оваа страница.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Тоа корисничко име веќе се користи. Вратете се и одберете друго.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_NOT_FOUND] = 'Конфигурациониот параметар „%1$s“ не е пронајден.';
@@ -255,7 +255,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_MAX_IN_PROGRESS_ATTEMPTS_REACHED] = 'Дост
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_RECURSIVE_HIERARCHY] = 'Таа операција би довела до јазол во потпроектната хиерархија.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CHANGE_LAST_ADMIN] = 'Не можете да ја отстраните или обесправите последната администраторска сметка. Ова може да се направи само ако прво создадете друга администраторска сметка.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PAGE_REDIRECTION] = 'Грешка со пренасочувањето на страницата; уверете се дека нема празни места вон PHP блокот (<?php ?>) во config_inc.php или custom_*.php.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_TWITTER_NO_CURL_EXT] = 'Интеграцијата со Twitter бара PHP cURL додаток, кој не е инсталиран.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_TWITTER_NO_CURL_EXT] = 'Интеграцијата со Twitter бара PHP cURL додаток, кој не е воспоставен.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NOT_FOUND] = 'Не можев да пронајдам ознака со тоа име.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_DUPLICATE] = 'Веќе постои ознака со тоа име.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NAME_INVALID] = 'Тоа име на ознаката е неважечко.';
@@ -264,9 +264,9 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_ALREADY_ATTACHED] = 'Таа ознака е веќе п
$MANTIS_ERROR[ERROR_TOKEN_NOT_FOUND] = 'Шифрата не е пронајдена.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EVENT_UNDECLARED] = 'Настанот „%1$s“ сè уште не е објавен.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_NOT_REGISTERED] = 'Приклучокот не е регистриран во MantisBT.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED] = 'Приклучокот е веќе инсталиран.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED] = 'Приклучокот е веќе воспоставен.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_PAGE_NOT_FOUND] = 'Страницата на приклучокот не е пронајдена.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_INSTALL_FAILED] = 'Инсталацијата на приклучокот не успеа: %1$s.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_INSTALL_FAILED] = 'Воспоставката на приклучокот не успеа: %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_UPGRADE_FAILED] = 'Надградувањето на шемата на приклучокот не успеа во блокот #%1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_GENERIC] = 'За време на извршувањето на приклучокот „%2$s“ се појави непозната грешка „%1$s“.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_DUPLICATE] = 'Полето „%1$s“ содржи дуплирана колона „%2$s“.';
@@ -560,7 +560,7 @@ $s_warning_admin_directory_present = '<strong>Предупредување:</str
$s_error_database_version_out_of_date_1 = '<strong>Грешка:</strong> Изгледа дека структурата на базата на податоци е застарена (config(databaseversion) е еднаков на 0 и постојат стари табели за поднова). Во верзијата 1.x на MantisBT воведен нов процес на подновување. Изгледа вие подновувате од 0.XX издание. Надградете го програмот на 1.0.8 или 1.1.X, а потоа надградете на 1.2.';
$s_error_database_no_schema_version = '<strong>Грешка:</strong> Изгледа дека структурата на базара на податоци е застарена (config(databaseversion) е еднаков на 0 и стари табели за подновување не се присутни). Проверете дали вашата база работи - не можеме да ја добиеме верзијата на шемата на базата. Config Table не даде важечка верзија на шемата на базата - ако имате потреба од помош, побарајте поддршка на поштенскиот список mantis-help.';
$s_error_database_version_out_of_date_2 = '<strong>Предупредување:</strong> Структурата на базата на податоци може да е застарена. Подновете ја <a href="admin/install.php">тука</a> пред да се најавите.';
-$s_error_code_version_out_of_date = '<strong>Предупредување:</strong> Структурата на базата на податоци е понова од инсталираниот код. Подновете го кодот.';
+$s_error_code_version_out_of_date = '<strong>Предупредување:</strong> Структурата на базата на податоци е понова од востановениот код. Подновете го кодот.';
$s_login_page_info = 'Добредојдовте на Системот за следење на проблеми';
$s_login_title = 'Најава';
$s_save_login = 'Запомни ме на овој сметач';
@@ -690,7 +690,7 @@ $s_set_configuration_option = 'Постави параметар';
$s_delete_config_sure_msg = 'Дали сте сигурни дека сакате да го избришете овој параметар?';
$s_configuration_corrupted = 'Конфигурацијата на базата на податоци е нарушена.';
$s_plugin = 'Приклучок';
-$s_plugins_installed = 'Инсталирани приклучоци';
+$s_plugins_installed = 'Воспоставени приклучоци';
$s_plugins_available = 'Приклучоци на располагање';
$s_plugin_description = 'Опис';
$s_plugin_author = 'Автор: %1$s';
@@ -701,7 +701,7 @@ $s_plugin_priority = 'Приоритет';
$s_plugin_protected = 'Заштитен';
$s_plugin_update = 'Поднови';
$s_plugin_actions = 'Дејства';
-$s_plugin_install = 'Инсталирај';
+$s_plugin_install = 'Воспостави';
$s_plugin_upgrade = 'Надгради';
$s_plugin_uninstall = 'Одинсталирај';
$s_plugin_uninstall_message = 'Дали сте сигурни дека сакате да го одинсталирате приклучокот „%1$s“?';
@@ -1019,7 +1019,7 @@ $s_link_custom_field_to_project_button = 'Сврзи прилагодливо п
$s_linked_projects = 'Сврзани проекти';
$s_custom_field_sequence = 'Низа';
$s_custom_field_type_enum_string = '0:Низа,1:Бројчено,2:Со остаток,3:Пребројување,4:Е-пошта,5:Кутивче за штилирање,6:Список,7:Повеќеизборен список,8:Датум,9:Радио';
-$s_confirm_used_custom_field_deletion = 'Ова поле е моментално сврзано со барем еден проект. Ако продолжите, сите вредонсти за ова поле ќе бидат неповратно избришани. Оваа постапка не може да се врати. Ако не сакате да го избришете ова поле, стиснете на копчето „Назад“ на вашиот прелистувач. За да продолжите, кликнете на копчето подолу';
+$s_confirm_used_custom_field_deletion = 'Ова поле е моментално сврзано со барем еден проект. Ако продолжите, сите вредонсти за ова поле ќе бидат неповратно избришани. Оваа постапка не може да се врати. Ако не сакате да го избришете ова поле, стиснете на копчето „Назад“ на вашиот прелистувач. За да продолжите, стиснете на копчето подолу';
$s_confirm_custom_field_deletion = 'Дали сте сигурни дека сакате да го избришете ова прилагодливо поле и сите поврзани вредности?';
$s_field_delete_button = 'Избриши поле';
$s_confirm_custom_field_unlinking = 'Дали сте сигурни дека сакате да го отстраните (одврзете) ова прилагодливо поле од проектот? Вредностите нема да се избришат доколку не го избришете самото поле.';
@@ -1215,7 +1215,7 @@ $s_due_date = 'Рок';
$s_overdue = 'Доцни';
$s_view_account_title = 'Кориснички информации';
$s_manage_user = 'Раководење со корисник';
-$s_install_information = 'Инсталација на MantisBT';
+$s_install_information = 'Информации за воспоставката на MantisBT';
$s_database_information = 'База на податоци за MantisBT';
$s_path_information = 'Директориуми за MantisBT';
$s_month_january = 'јануари';
@@ -27,6 +27,7 @@
*
* @author EugeneZelenko
* @author Jim-by
+ * @author Red Winged Duck
*/
$s_plugin_graph_title = 'Графікі MantisBT';
@@ -83,7 +84,7 @@ $s_plugin_MantisGraph_period_this_month = 'Гэты месяц';
$s_plugin_MantisGraph_period_last_month = 'Мінулы месяц';
$s_plugin_MantisGraph_period_this_quarter = 'Гэты квартал';
$s_plugin_MantisGraph_period_last_quarter = 'Папярэдні квартал';
-$s_plugin_MantisGraph_period_year_to_date = 'З пачатку года';
+$s_plugin_MantisGraph_period_year_to_date = 'З пачатку году';
$s_plugin_MantisGraph_period_select = 'Адвольныя даты';
$s_plugin_MantisGraph_period_last_year = 'Папярэдні год';
$s_plugin_MantisGraph_select = 'Калі ласка, зрабіце выбар';

0 comments on commit b72fdae

Please sign in to comment.