Permalink
Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent 657c81f commit dbc5ffdc122be47493df13cfd3b11982abfab583 @siebrand siebrand committed Jun 10, 2012
Showing with 20 additions and 6 deletions.
  1. +1 −1 lang/strings_breton.txt
  2. +2 −1 lang/strings_korean.txt
  3. +16 −3 lang/strings_tagalog.txt
  4. +1 −1 lang/strings_ukrainian.txt
View
@@ -903,7 +903,7 @@ $s_resolved = 'Diskoulmet';
$s_total = 'Hollad';
$s_balance = 'Mentelad';
$s_most_active = 'Oberiantañ';
-$s_score = 'Poenterezh';
+$s_score = 'Poentoù';
$s_days = 'Deiz';
$s_time_stats = 'Stadegoù (e deizioù) evit an drein diskoulmet';
$s_longest_open_bug = 'Draen digor ar pellañ';
View
@@ -33,6 +33,7 @@
* @author miren.info@gmail.com
* @author torija@users.sourceforge.net
* @author yesdi@nate.com - (마지막 수정일: 2005/04/23)
+ * @author 아라
*/
$s_actiongroup_menu_move = '이동';
@@ -934,7 +935,7 @@ $s_start_date = '시작 날짜';
$s_end_date = '끝 날짜';
$s_use_date_filters = '날짜 필터 사용';
$s_yes = '예';
-$s_no = '아니요';
+$s_no = '아니오';
$s_open_filters = '필터 바꾸기';
$s_or_unassigned = '혹은 할당되지 않은 이슈';
$s_ok = '확인';
View
@@ -123,6 +123,8 @@ $s_select_option = '(pumili)';
$s_bug_actiongroup_access = 'Wala kang naaangkop na mga kapahintulutan upang isagawa ang ganyang galaw.';
$s_bug_actiongroup_status = 'Hindi mababago patungo sa hinihiling na katayuan ang labas na ito.';
$s_bug_actiongroup_category = 'Hindi mababago patungo sa hinihiling na kaurian ang labas na ito.';
+$s_bug_actiongroup_handler = 'Ang hiniling na tagagamit ay hindi pinapahintulutang panghawakan ang paksang ito';
+$s_bug_actiongroup_version = 'Ang hiniling na bersiyon ay hindi umiiral sa proyekto ng labas na ito';
$s_close_bugs_conf_msg = 'Nakatitiyak ka bang nais mong isara na ang mga labas na ito?';
$s_delete_bugs_conf_msg = 'Nakatitiyak ka bang nais mong burahin ang mga labas na ito?';
$s_move_bugs_conf_msg = 'Ilipat ang mga labas/edisyon patungo sa';
@@ -267,7 +269,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_INVALID] = 'Naglalaman ang kahanayang "%1$s" ng hind
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_HANDLER_INVALID] = 'Hindi tanggap na tagahawak ng inilaang panahon.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_VAR_NOT_FOUND] = 'Hindi natagpuan ang pabagu-bagong halagang "%1$s" ng pinaglaanang panahon.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_NOT_VALID] = 'Naging hindi katanggap-tanggap ang inilaang panahon para sa iyo.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FORM_TOKEN_INVALID] = 'Hindi tanggap na pormularyo ng panandang pangseguridad. Hindi mo ba sinasadyang ipadala ng dalawang ulit ang pormularyo?';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_FORM_TOKEN_INVALID] = 'Hindi katanggap-tanggap na pormularyo ng panandang pangseguridad. Maaaring ito ay dulot ng isang gatol sa sesyon, hindi sinasadyang nagkadalawang ulit na pagpapadala ng pormularyo.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_REQUEST_METHOD] = 'Hindi mapupuntahan ang pahinang ito na ginagamitan ng ganitong paraan.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_SORT_FIELD] = 'Hindi tanggap na hanay ng pagsasaayos.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_DATE_FORMAT] = 'Hindi tangap na latag ng petsa.';
@@ -457,8 +459,11 @@ $s_monitor_bug_button = 'Subaybayan';
$s_unmonitor_bug_button = 'Wakasan ang Pagsubaybay';
$s_file_upload_msg = 'Matagumpay ang pagkakarga ng talaksan.';
$s_upload_file = 'Ikarga ang Talaksan';
+$s_upload_files = 'Ikarga ang mga Talaksan';
$s_select_file = 'Piliin ang Talaksan';
+$s_select_files = 'Piliin ang mga Talaksan';
$s_upload_file_button = 'Ikarga ang Talaksan';
+$s_upload_files_button = 'Ikarga ang mga Talaksan';
$s_max_file_size = 'Pinakamataas na sukat';
$s_bug_reopened_msg = 'Muling binuksan ang labas...';
$s_reopen_add_bugnote_title = 'Idagdag Ang Itinalang Dahilan Para Sa Muling Pagbubukas ng Labas';
@@ -607,6 +612,7 @@ $s_1_week_title = '1 Linggo';
$s_never_logged_in_title = 'Hindi Lumagda Kailanman';
$s_prune_accounts = 'Bawasan ang mga Kuwenta/Akawnt';
$s_hide_inactive = 'Walang Sigla ang Pagtatago';
+$s_show_disabled = 'Ipakita ang Hindi Pinagagana';
$s_manage_accounts_title = 'Pamahalaan ang mga Akawnt';
$s_date_created = 'Petsa ng Pagkakalikha';
$s_last_visit = 'Huling Pagdalaw';
@@ -758,6 +764,7 @@ $s_accounts_pruned_msg = 'Tinanggal na ang lahat ng mga akawnt na hindi lumagda
$s_prune_accounts_button = 'Bawasan';
$s_confirm_account_pruning = 'Nakatitiyak ka bang nais mong burahin ang lumang mga akawnt na hindi lumagda kailanman?';
$s_edit_user_title = 'Baguhin ang tagagamit';
+$s_account_unlock_button = 'Huwag Ikandado ang Akawnt';
$s_reset_password_button = 'Muling Itakda ang Hudyat';
$s_delete_user_button = 'Burahin ang Tagagamit';
$s_reset_password_msg = 'Ipinapadala ng Muling Itakda ang Hudyat ang URL ng pagtitiyak sa pamamagitan ng e-liham.';
@@ -768,6 +775,7 @@ $s_users_new = 'BAGO';
$s_account_reset_protected_msg = 'Nakasanggalang ang akawnt. Hindi maitatakdang muli ang hudyat.';
$s_account_reset_msg = 'Ipinadala na ang isang kahilingan ng pagpapatunay patungo sa napiling adres ng e-liham ng tagagamit. Sa paggamit nito, magkakaroon ng kakayahan ang tagagamit na baguhin ang kanilang hudyat.';
$s_account_reset_msg2 = 'Nakatakda bilang walang laman ang hudyat...';
+$s_account_unlock_msg = 'Tinanggal na ang kandado at nabuksan na ang akawnt.';
$s_manage_user_protected_msg = 'Nakasanggalang na akawnt. Nakasanggalang ang antas ng pagpunta at pagpapagana. At kung hindi, naisapanahon na ang kuwenta...';
$s_manage_user_updated_msg = 'Matagumpay na naisapanahon ang kuwenta...';
$s_email_user_updated_subject = 'Naisapanahon ang akawnt';
@@ -952,6 +960,7 @@ $s_update_bug_button = 'Baguhin';
$s_bug_assign_to_button = 'Italaga Kay:';
$s_bug_status_to_button = 'Baguhin ang Katayuan para Maging:';
$s_reopen_bug_button = 'Muling Buksan';
+$s_close_bug_button = 'Isara';
$s_move_bug_button = 'Ilipat';
$s_attached_files = 'Nakalakip na mga Talaksan';
$s_publish = 'Ilathala';
@@ -960,7 +969,7 @@ $s_add_user_to_monitor = 'Idagdag';
$s_bug_view_title = 'Tingnan ang mga Detalye ng Paksa';
$s_no_users_monitoring_bug = 'Walang mga tagagamit na nagmamatyag sa labas na ito.';
$s_users_monitoring_bug = 'Mga tagagamit na nagmamatyag sa labas na ito';
-$s_monitoring_user_list = 'Talaa ng Tagagamit';
+$s_monitoring_user_list = 'Talaan ng Tagagamit';
$s_no_users_sponsoring_bug = 'Walang mga tagagamit na nagtataguyod sa labas na ito.';
$s_users_sponsoring_bug = 'Mga tagagamit na nagtataguyod sa labas na ito';
$s_sponsors_list = 'Talaan ng mga Tagapagtaguyod';
@@ -1047,6 +1056,9 @@ $s_relationship_warning_blocking_bugs_not_resolved_2 = '<b>BIGYANG-PANSIN</b>. H
$s_create_child_bug_button = 'Kahawig';
$s_bug_cloned_to = 'Nagaya na ang labas';
$s_bug_created_from = 'Ginawa ang labas mula sa';
+$s_copy_from_parent = 'Kopyahin ang dinugtungang dato mula sa magulang na labas';
+$s_copy_notes_from_parent = 'Kopyahin ang mga tala sa depekto';
+$s_copy_attachments_from_parent = 'Kopyahin ang mga kalakip';
$s_viewing_bug_relationship_graph_title = 'Talangguhit ng Ugnayan';
$s_viewing_bug_dependency_graph_title = 'Talangguhit ng Umaasa';
$s_relation_graph = 'Talangguhit ng Kaugnayan';
@@ -1158,8 +1170,9 @@ $s_tag_related_issues = 'Pinagsasaluhang mga Labas (%1$s)';
$s_tag_stats_attached = 'Nakakabit na mga Labas: %1$s';
$s_tag_create = 'Likhain ang Tatak';
$s_show_all_tags = 'LAHAT';
-$s_time_tracking_billing_link = 'Pagtatala ng babayaran';
+$s_time_tracking_billing_link = 'Pagtunton sa Oras';
$s_time_tracking = 'Pagtunton sa oras';
+$s_time_tracking_time_spent = 'Nagamit na oras:';
$s_time_tracking_get_info_button = 'Kuhanin ang Kabatiran hinggil sa Pagtunton ng Oras';
$s_time_tracking_cost_per_hour = 'Halaga / Oras';
$s_time_tracking_cost = 'Halaga';
@@ -325,7 +325,7 @@ $s_update_prefs_button = 'Зберегти';
$s_reset_prefs_button = 'Скинути';
$s_timezone = 'Часовий пояс';
$s_prefs_reset_msg = 'Параметри скинуті...';
-$s_prefs_updated_msg = 'Параметри збережені...';
+$s_prefs_updated_msg = 'Налаштування було оновлено...';
$s_profile_added_msg = 'Шаблон додано...';
$s_profile_deleted_msg = 'Шаблон видалений...';
$s_edit_profile_title = 'Редагувати шаблон';

0 comments on commit dbc5ffd

Please sign in to comment.