Permalink
Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
siebrand committed Jun 17, 2013
1 parent 118c902 commit e73e738c3ee9492c520965a79a9ad330dc2fd8f4
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
@@ -297,7 +297,7 @@ $s_view_state_enum_string = '10:јавна,50:приватна';
$s_priority_enum_string = '10:нема,20:низок,30:нормален,40:висок,50:итен,60:неодложен';
$s_severity_enum_string = '10:нововоспоставени,20:тривијално,30:текст,40:дотерување,50:мало,60:големо,70:уривање,80:блокада';
$s_reproducibility_enum_string = '10:секогаш,30:понекогаш,50:случајно,70:непробано,90:неповиклив,100:неопределиво';
-$s_status_enum_string = '10:нов,20:треба одзив,30:примен,40:потврден,50:доделен,80:решен,90:затворен';
+$s_status_enum_string = '10:нов,20:треба одѕив,30:примен,40:потврден,50:доделен,80:решен,90:затворен';
$s_resolution_enum_string = '10:отворен,20:поправен,30:повторно отворен,40:неповиклив,50:непоправлив,60:дупликат,70:нема потреба од промени,80:одложен,90:не може да се поправи';
$s_projection_enum_string = '10:нема,30:дотерување,50:мала исправка,70:голема преработка,90:редизајн';
$s_eta_enum_string = '10:нема,20:< 1 ден,30:2-3 дена,40:< 1 седмица,50:< 1 месец,60:> 1 месец';
@@ -316,7 +316,7 @@ $s_reset_request_msg = 'Некој (веројатно Вие) побарал п
Ако промената сте ја побарале Вие, посетете ја следнава URL-адреса за да си ја смените лозинката:';
$s_reset_request_in_progress_msg = 'Ако го наведовте правилното корисничко име и е-пошта за вашата сметка, тоа значи дека на наведената адреса веќе е испратена потврдна порака. Откако ќе ја примите пораката, проследете ги наведените напатствија за да си ја смените лозинката.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_new = 'Следниов проблем сега има статус на НОВ (повторно)';
-$s_email_notification_title_for_status_bug_feedback = 'Следниов проблем бара ваш ОДЗИВ.';
+$s_email_notification_title_for_status_bug_feedback = 'Следниов проблем бара ваш ОДЅИВ.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_acknowledged = 'Следниов проблем е ПРИМЕН.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_confirmed = 'Следниов проблем е ПОТВРДЕН.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_assigned = 'Следниов проблем е ДОДЕЛЕН.';
@@ -392,7 +392,7 @@ $s_bugnote_order_asc = 'Нагорен';
$s_bugnote_order_desc = 'Надолен';
$s_email_on_new = 'Известувај за Нов проблем';
$s_email_on_assigned = 'Известувај за Промена на поправач на проблемот';
-$s_email_on_feedback = 'Известувај за Потреба од одзив';
+$s_email_on_feedback = 'Известувај ме при одѕив';
$s_email_on_resolved = 'Известувај за Решен проблем';
$s_email_on_closed = 'Известувај за Затворен проблем';
$s_email_on_reopened = 'Известувај за Повторно отворен проблем';
@@ -445,12 +445,12 @@ $s_password_updated = 'Лозинката е успешно подновена';
$s_multiple_projects = 'Проблемите што ги избравте се однесуваат на различни проекти. Параметрите подолу ги отсликуват нагодувањата за сите проекти. Ако ова е неточно, пробајте промената да ја извршите со избирање на помал број проблеми.';
$s_bug_assign_msg = 'Проблемот е успешно доделен...';
$s_new_bug_title = 'Нов проблем';
-$s_feedback_bug_title = 'Побарај одзив за проблемот';
+$s_feedback_bug_title = 'Побарај одѕив за проблемот';
$s_acknowledged_bug_title = 'Прими проблем';
$s_confirmed_bug_title = 'Потврди проблем';
$s_assigned_bug_title = 'Додели проблем';
$s_new_bug_button = 'Нов проблем';
-$s_feedback_bug_button = 'Побарај одзив';
+$s_feedback_bug_button = 'Побарај одѕив';
$s_acknowledged_bug_button = 'Прими проблем';
$s_confirmed_bug_button = 'Потврди проблем';
$s_assigned_bug_button = 'Додели проблем';
@@ -484,10 +484,10 @@ $s_sent_you_this_reminder_about = 'Ви го испрати овој потсе
$s_bug_reminder = 'Испрати потсетник';
$s_reminder_sent_to = 'Потсетникот е испратен на';
$s_reminder_sent_none = 'Не можев да испратам потсетници';
-$s_reminder_list_truncated = 'списокот на примачи е скратен - целосен список ќе најдете на „Историја на проблемот“';
+$s_reminder_list_truncated = 'списокот на примачи е скратен';
$s_bug_send_button = 'Испрати';
$s_reminder = 'Потсетник';
-$s_reminder_explain = 'Оваа порака ќе биде пратена на примачите кои се пријавиле дека бараат одзив за овој проблем.';
+$s_reminder_explain = 'Оваа порака ќе биде пратена на примачите кои се пријавиле дека бараат одѕив за овој проблем.';
$s_reminder_monitor = 'Овие примачи исто така ќе почнат со надзор врз проблемот. Истите можат да се откажат преку копчето „Прекини надзор“.';
$s_reminder_store = 'Оваа белешка ќе биде зачувана заедно со проблемот.';
$s_confirm_sponsorship = 'Потврдете дека сакате да го спонзорирате проблемот %1$d за %2$s.';
@@ -808,7 +808,7 @@ $s_my_view_title_reported = 'Пријавени од мене';
$s_my_view_title_assigned = 'Доделени на мене (Нерешени)';
$s_my_view_title_resolved = 'Решени';
$s_my_view_title_monitored = 'Под мој надзор';
-$s_my_view_title_feedback = 'Чекаат мој одзив';
+$s_my_view_title_feedback = 'Чекаат мој одѕив';
$s_my_view_title_verify = 'Во исчекување на моја потврда и решение';
$s_my_view_title_my_comments = 'Проблеми што ги имам коментирано';
$s_news_added_msg = 'Новоста е додадена...';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit e73e738

Please sign in to comment.