Skip to content
Son Depremler
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
quakes
.gitignore
LICENSE
README.md
example.py
window.py

README.md

Son Depremler

Python 3 ile Son Depremleri görüntüleyebilirsiniz.

Earthquakes

Kurulum için gerekenler:

  • python3
  • urllib
  • BeautifulSoup

Python 3 kurulu değilse:

macOs için kurulum

brew install python3

linux için kurulum

apt-get install python3

pip ile gerekli paketleri kuralım:

pip3 install -r requirements.txt

Demonun çalıştırılması için

Terminal üzerinden aşağıdaki komut ile çalıştırabilirsiniz.

python3 example.py

Limit

example.py > work() methodu üzerinden 3 parametre ile istenilen aralık alınabilir. Varsayılan değer boş olduğu için tüm veriler listelenecektir. Limit için parametreler --ilk --son --adım (aralık belirtilmek istenilirse)

You can’t perform that action at this time.