Skip to content
developer
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

API SDK

API SDK cung cấp nền tảng cho Web, ISO, Androind

Để xử dụng được các API này thì yêu cầu phải có key

Đăng ký key

Đăng nhập và đăng ký key tại đây

Danh sách API

1. Route: thông tin về đường đi, phương tiện trên đường

2. Place: thông tin địa điểm đối tượng trên bản đồ

3. Map: thông tin về nền bản đồ và nội dung tập tin javascript load

Tài liệu thông tin API

API:

License

Copyright (C) 2020 IOT Link Ltd. All Rights Reserved.

About

API for Map4D SDK

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published