My found, modified and (eventually) created TextMate themes
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
Blackboard Black.tmTheme
Brilliance Black.tmTheme
Daniel Fischer.tmTheme
Deluxe.tmTheme
Menage A Trois.tmTheme
Merbivore Soft.tmTheme
Merbivore.tmTheme
Rails Envy.tmTheme
Railscasts.tmTheme
Sunburst.tmTheme
Tango in Twilight.tmTheme
Tubster.tmTheme
Vibrant Ink.tmTheme