Skip to content
No description, website, or topics provided.
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib/Marfakt
test
README.md
composer.json
phpunit.xml

README.md

Klient API do fakturowania

Zarejestruj się na http://marfakt.pl aby uzyskać api_token

Instalacja

php -r "readfile('https://getcomposer.org/installer');" | php
php composer.phar require "marfakt/invoice-client" "@stable"
echo "<?php require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';" > test.php

Został utworzony plik test.php w którym możemy testować klienta.

Wystawianie faktur

$client = new \Marfakt\InvoiceClient('api_token');
$response = $client->addInvoice(array(
  'MiejsceWystawienia' => 'Olsztyn',
  'Odbiorca' => array(
    'Nazwa' => 'Jan Kowalski',
    'Ulica' => '',
    'NumerDomu' => '',
    'NumerLokalu' => '',
    'KodPocztowy' => '',
    'Miejscowosc' => '',
    'Wojewodztwo' => '',
    'Kraj' => '',
    'NIP' => '',
    'REGON' => '',
    'PESEL' => '',
    'VIES' => '',
    'VATUE' => '',
    'NumerRachunkuBankowego' => '',
    'Telefon1' => '',
    'Telefon2' => '',
    'Fax' => '',
    'Email' => '',
  ),
  'PozycjaDokumentu' => array(
    array(
      'Nazwa' => 'Test product',
      'JednostkaMiary' => 'szt',
      'Ilosc' => 1,
      'CenaNetto' => 23.34,
      'StawkaVAT' => 23,
    )
  )
));

W zmiennej $response mamy id oraz hash potrzebny do utworzenia publicznego linku do pliku PDF z fakturą.

Generowanie PDF

Generowanie publicznego linku.

$url = \Marfakt\InvoiceClient::pdfUrl($id, $hash);

Pobieranie listy faktur

Faktury z obecnego miesiąca.

$resp = $client->getInvoices(date('Y'), date('m'));
You can’t perform that action at this time.