Skip to content

mariusmm/Llibreencastats

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs de programació de sistemes encastats: El llibre

Aquest és el repositori del llibre "Curs de programació de sistemes encastats". El pdf el podeu descarregar aquí (PDF) o via leanpub.

El blog corresponent el podeu trobar aquí. El repositori amb el codi dels exemples està aquí.

Aquest és un projecte viu, és a dir, seguiré ampliant i millorant el llibre, el blog i els exemples.

made-with-latex License: CC BY-NC-SA 4.0 License: GPL v3 Commits des de l'ultima release version Downloads

Llicència

© 2018 Màrius Montón.

Aquest és un llibre publicat amb llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA link al text de la llicència. Això vol dir, bàsicament, que pots compilar, modificar, imprimir, fer servir i tot el que vulguis amb aquest document, sempre què citis aquest com l'original i no en facis ús comercial. De totes maneres, si vols fer-ne algun ús, envia'm un correu i en parlem.

S'ha fet servir una plantilla LaTeX (The Legrand Orange Book) que te la seva pròpia llicència, cal consultar-la si hi ha cap dubte.

El codi del llibre està publicat sota la llicència GNU GPL v3 link al text de la llicència.

A part, aquest llibre és beerware, així que si el llibre t'ha servit i algun dia ens trobem, em pots convidar a una cervesa (o dos).

Col·laboració

Si trobes algun error al text, bug al codi, falta d'ortografia d'estil o tens cap suggeriment, text o així envia'm un pull-request, un patch o un correu amb els canvis i si els trobo pertinents els inclouré al text i posaré el teu nom en algun lloc. També si mai ens trobem et convidaré a una cervesa :).

Compilant el llibre

El llibre està escrit en LaTeX i depèn de força paquets (veure llista). Al mateix repositori hi ha un script anomenat compile.sh que crida les ordres necessàries per generar el pdf correctament.

Llista de paquets LaTeX

Els paquets que es fan servir en el codi LaTeX son els següents:

listings, textcomp, parskip, colortbl, courier, nameref, graphicx, tikz, babel, enumitem, booktabs, xcolor, avant, mathptmx, microtype, inputenc, fontenc, biblatex, calc, makeidx, titletoc, fancyhdr, amsmath, amsfonts, amssymb, amsthm, hyperref, bookmark, siunitx, placeins