Aplikacja w C na urządzenie RaspberryPi demonstrująca opcje zabezpieczenia oprogramowania przed kopiowaniem na inne RaspberryPi na podstawie unikalnego dla każdego RaspberryPI numeru seryjnego procesora ARM wykorzystywane przez RaspberryPi
Makefile C++ C Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
RaspberryPiBlocker
RaspberryPIBlocker.c