Aplikacja w Java realizujaca założenia blokowania adresów domen hazardowych w mysl ustawy hazardowej przy pomocy rekonfiguracji plików stref serwera BIND
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
nbproject
src/parser
Parser.log
blokowaneurl.zones
blokowaneurl.zones.201723438
build.xml
manifest.mf
rejestr.xml