Arviointilomake - kokeilu miten git soveltuu arviointilomakkeen versiohallintaan
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Arviointilomake.fodt
README.md

README.md

Arviointilomake-RAY-projektin-tyokalu

Kokeilen miten git sovelluksia ja GitHub palvelua voi hyödyntää RAY projektissa käytettävän arviointilomakkeen yhteisölliseen kehittämiseen.