Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Git, versionhallinta ja MarkDown

Tero Karvinen Palvelinten hallinta k2020

Harjoitus 3

Kurssisivu ja tehtävänanto http://terokarvinen.com/2020/configuration-managment-systems-palvelinten-hallinta-ict4tn022-spring-2020/

Tämä raportti on kirjoitettu MarkDownilla

MarkDownin käytön edellytyksenä on raportille luotu Git repository eli varasto. Käytin Linux-palvelimet 2020-kurssilla luomaani Git-tunnusta, jonne loin repositoryn "Versionhallinta".

image

Asensin gitin paikallisesti, konfiguroin omat käyttäjätiedot sekä salasana-asetukset

image

"Kloonasin" Git-repositoryni terminaaliin $ git clone https://github.com/markussaikkonen/versionhallinta.git Muokkasin README.md-tiedostoa ja lisäsin muutokset Gittiin $ git add . && git commit; git pull && git push. Päivitin selaimen testatakseni tulokset

image

MarkDown ja Git toimivat onnistuneesti.

‘git log’, ‘git diff’ ja ‘git blame’

Tarkastellaan ja testataan git-komentoja. git log antaa raportin commit-historiasta. Raportissa näkyy commitin käyttäjätiedot, jotka konfiguroitiin aiemmin. Eli käyttäjän nimi sekä sähköposti. Lisäksi komento tulostaa kirjoitetun komennon sekä tarkan ajan.

image

git diff tulostaa muutokset, joita ei vielä ole lisätty indeksiin add, commit, pull ja push -komennoilla. Kirjoitan tämän muutoksen README-tiedostoon ja katson tulosteen komennolla.

image

git blame-komento on nimetty osuvasti raportoimaan rivin tarkkuudella kuka käyttäjä on tehnyt muutoksia. Komento tulostaa jokaisen rivin muokanneen käyttäjän sekä tarkan ajankohdan. Lisäksi jokaisella ajakohdalla, jona muokkaus on tehty, on oma tunnus esim. d57883b6.

image

Muutos gittiin

image

kokeilin git reset --hard komentoa, joka poistaa lisätyt muutokset, joita ei ole vielä commit-toiminnolla lisätty gittiin. Loin komennon testausta varten git-kansioon reset.txt-tiedoston. Lisäsin muutoksen komennolla 'git add .' ja katsoin tuloksen 'git status'-komennolla ja näin, että muutos oli viellä committia vailla. Seuraavaksi käytin komentoa git reset --hard. Komento antoi tulosteen "HEAD is now at f61f378 Update report", joka vaikuttaisi olevan alkutilanteen ID. Katsoin kansiota ja näin reset.txt-tiedoston poistuneen.

Lähteet

Terokarvinen.com http://terokarvinen.com/2020/configuration-managment-systems-palvelinten-hallinta-ict4tn022-spring-2020/ http://terokarvinen.com/2016/publish-your-project-with-github

Markdownguide.org https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/