Skip to content
Python Other
  1. Python 56.4%
  2. Other 43.6%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
live_demo
README.md
arduino_demo.fzz
arduino_demo.jpg
arduino_demo.png
arduino_demo_all.png
arduino_demo_all.svg
live_demo.sublime-project
live_demo.sublime-workspace

README.md

Demo Live! ROS: Robòtica i software lliure

Codi de la demo "Live!" al Dia de la Llibertat de Programari a la Palma de Cervelló el 19.9.2014

Wiki

A la wiki hi trobareu tota la informació necessària per reproduïr l'experiment, des del muntatge electrònic amb Arduino, passant per la instal·lació del programari fins a referències on s'explica com es fan servir les diferents llibreries i troços de codi.

Home

Muntatge Hardware

Instal·lació i llançament del programari

Referències

+info

Presentació: http://slides.com/martimorta/dlp2014_ros

Twitter: @martimorta

You can’t perform that action at this time.