Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (11 sloc) 1.26 KB

PHP Web-development

06. Съхраняване на пароли и Views (разделяне на бизнес логиката от презентацията на данни) - добри практики

Да се извърши рефакторинг (refactoring) на кода от лекция 4, така че да се разделят данни от логика.

  • Вие трябва да изградите ваша логика на View.
  • Във Views НЕ трябва да има бизнес логика, а само логика свързана с презентация на данните.
  • View трябва да е последното нещо, което се вика в кода ви.
  • НЕ трябва да се ползват готови темплейтни системи, като и не трябва да се ползват обекти за изграждането на темплейтната система/view.

Критерии за оценка:

  • Дали външният вид (html-a) на различните страници е в отделни файлове
  • Има ли бизнес логика във view файловете
  • Работи ли коректно темплейтната система
You can’t perform that action at this time.