Skip to content
Browse files

fix: typos

  • Loading branch information...
1 parent 106cfb3 commit 5e5639c54c151d3aa576268d6130e8d7757669a4 @martiner committed
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 program.html
View
10 program.html
@@ -32,9 +32,9 @@
<hr>
<h1>Plán oslavy</h1>
-<p>16:30 - připitek</p>
+<p>16:30 - přípitek</p>
<p>16:40 - večeře formou bufetu</p>
-<p>17:30 - krájní dortů</p>
+<p>17:30 - krájení dortů</p>
<p>18:00 - promítání fotek</p>
<p>19:00 - začátek hudební produkce</p>
<p>20:00 - zábavná vložka (uvádějí Hulíci)</p>
@@ -48,8 +48,8 @@
<li>svíčková</li>
<li>hovězí guláš</li>
<li>kuřecí řízečky</li>
- <li>kuřecí steak s rajčaty a mozarelou</li>
- <li>mozarela s rajčetem</li>
+ <li>kuřecí steak s rajčaty a mozzarellou</li>
+ <li>mozzarella s rajčátky</li>
<li>šopský slát</li>
</ul>
@@ -113,4 +113,4 @@
</div>
</body>
-</html>
+</html>

0 comments on commit 5e5639c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.