Skip to content
RFID systém pre otváranie elektronických dverí s webovou časťou pre správu a autorizáciu prístupových kariet. Mikrokontróler ESP8266, ESP32 s WiFi konektivitou, Arduino + Ethernet W5100 konektivita.
Branch: master
Clone or download
Latest commit 5bc7313 Jul 22, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
eagle esp32 subory pre Eagle Jul 17, 2019
examples Rename offline-tester.ino to rfid-tester.ino Jul 20, 2019
sql uprava Jun 29, 2019
src/rfid Delete README.md Jul 17, 2019
vendor Update bootstrap.min.css Jul 13, 2019
LICENSE Update LICENSE Jun 26, 2019
README.md Update README.md Jul 22, 2019
autorizovane.php tab Jul 13, 2019
autorizovaneodobrat.php tbody, thead Jul 13, 2019
connect.php updated Jul 13, 2019
footer.php calc Jul 13, 2019
full_vypis.php up Jul 13, 2019
gulpfile.js pkg Jul 13, 2019
index.php Update index.php Jul 13, 2019
karta.php auto delete Jul 13, 2019
last5.php thead tbody Jul 13, 2019
licencia.php Update licencia.php Jul 9, 2019
menu.php boostrap btn fix Jul 13, 2019
neautorizovane.php tbody thead Jul 13, 2019
odobrat.php Update odobrat.php Jul 13, 2019
pridaj.php updated Jul 13, 2019
pridat.php +700ms refresh Jul 13, 2019
program.php Update program.php Jul 20, 2019
statistika.php Google charts Jun 28, 2019
zapojenie.php Update zapojenie.php Jul 17, 2019
zmazat.php format Jul 9, 2019

README.md

RFID vrátnik s mikrokontrolérom ESP8266, ESP32, Arduino + Ethernet

Používaním projektu sa osoba zaväzuje k dodržiavaniu zmluvných podmienok MIT licencie, pod ktorou je projekt šírený! Uvedomuje si riziká, obmedzenia a svoje povinnosti. Všeobecne o MIT licencii: https://sk.wikipedia.org/wiki/MIT_licencia

Podporte projekt pre pridanie nových funkcionalít

Stránka projektu

Systém ponúka 2 typy užívateľov projektu

Administrátor Používateľ
Spravuje webové rozhranie Fyzicky prikladá NFC tag/kľúčenku/náramok/kartu
V reálnom čase vidí priloženie karty s výsledkom overenia Pri overeni sú mu odistené dvere na 5 sekúnd
Historicky vidí 100 posledných priložení Pri neoverení používateľa sa jazýček nevtiahne
Jedným kliknutím môže schváliť už (skôr) priloženú kartu Používateľ o overení/neoverení nie je informovaný (led/buzzer)
Odstránenie karty jedným kliknutím Informovanie používateľa o výsledku overenia cez diódu/buzzer (len platená verzia)
Grafická reprezentácia prístupov Používateľ použije Mifare tag, bankomatovú kartu, ISIC kartu, náramok, ktorý spĺňa štandard ISO/IEC 14443 A
Štatistika RFID vrátnika Prihlásenia používateľa do aplikácie (len platená verzia)
Vidí zdrojový kód pre NodeMCU
Prihlásenie/odhlásenie (len platená verzia)
Priradenie mien, fotografií ku kartám (len platená verzia)
Export mesačnej dochádzky vstupov v .csv, .xml, .sql (len platená verzia)
História 1 rok dozadu (len platená verzia)
 • Overenie kariet a prístupu cez web do objektu
 • Čítačka prečíta kartu štandardu ISO/IEC 14443 A, jej MAC adresu odošle na web, kde sa overí a odpovie sa OK/NO
 • Možno použiť Mifare tagy, ISIC karty, bankomatové, zamestnanecké karty, náramky i kľúčenky, ktoré spĺňajú štandard ISO/EIC 14443 A
 • V prípade odpovede OK mikrokontróler aktivuje jazýček, čím je možné dvere otvoriť.
 • Z vnútornej strany objektu je možné dvere kľúčkou otvoriť, elektromagnetický jazýček (solenoid) sa vtiahne pri stlačení kľučky

Hardvér

 • NodeMCUNodeMCU (v2, alebo v3)
 • BasekitBasekit (možný iba pri V3, možnosť využiť napájanie na 6-24V)

 • Arduino UnoArduino Uno
 • Ethernet W5100Ethernet shield W5100

 • ESP32 DevKitESP32 DevKit v1 - v4

 • RC522Čítačka RC522 na 13.56 MHz pre štandard ISO/IEC 14443 A
 • 13.56MHzKompatibilné karty a kľúčenky
 • 1-kanálové elmg. reléSRD-05VDC-SL-C (elmg. relé 1-kanálové)
 • Solenoidový jazýčekSolenoid - jazýčkový zámok

Princíp solenoid jazýčka

Princíp jazýčka

Technológie

 • HTML5
 • PHP
 • Arduino core

Inštalácia systému

 • Stiahnuť repozitár v .zip archíve z Githubu
 • Súbor priečinka sql importovať do vašej MySQL databázy - štruktúru, alebo štruktúru + vzorové dáta
 • V súbore connect.php nastaviť vaše údaje na databázu (umiestnenie (localhost/external), user, heslo, meno_db)
 • (Win 10) src priečinok skopírovať do: C:/Moje Dokumenty/Arduino/libraries/rfid
 • (Win XP/Vista/7) src priečinok skopírovať do: C:/Program Files/Arduino/libraries/rfid
 • Web súbory nahrať na FTP server (kompatibilné s PHP 5, aj PHP 7)
 • V zdrojovom kóde pre NodeMCU - zvoliť si verziu HTTPS/HTTP, zmeniť údaje k wifi sieti, údaje na váš webserver, rovnako i pre ESP32/Arduino
 • Nahrať program, používať Arduino core 2.3.0 (pre NodeMCU), verzia 2.5.0 (najnovšia) je nekompatibilná pre HTTPS fingerprint!
 • Pre Arduino, ESP32 je možné použiť aj nanovšie knižnice pre HTTP, HTTPS spojenia
 • Program pre Arduino je plne kompatibilný medzi Arduino Uno, Nano, Mega 1280/2560
 • Môžete si zakúpiť webové rozhranie na: martinius96@gmail.com, obsahuje dokumentáciu, rozšírenú funkcionalitu, support
 • Hotovo

Webové rozhranie v prevádzke:

 • Hlavný prehľad (real-time vstupy s výsledkom overenia) Hlavný prehľad
 • Pridanie autorizovaných kariet jedným kliknutím Pridanie autorizovaných kariet jedným kliknutím
 • Štatistika RFID vrátnika Štatistika RFID vrátnika

Zapojenie komponentov (NodeMCU)

RC522 NodeMCU
3.3V 3.3V
RST D1 (GPIO5)
GND GND
MISO D6 (GPIO12)
MOSI D7 (GPIO13)
SCK D5 (GPIO14)
SDA/SS D2 (GPIO4)
IRQ Nezapája sa
Relé NodeMCU
5V VIN / VUSB (Adaptér/USB napájanie)
GND GND
IN D0 (GPIO16)

Zapojenie komponentov (Arduino + Ethernet W5100)

RC522 Arduino
3.3V 3.3V
RST D5
GND GND
MISO D12
MOSI D11
SCK D13
SDA/SS D6
IRQ Nezapája sa
Relé Arduino
5V 5V
GND GND
IN D4 (NO SD CARD)

Zapojenie komponentov (ESP32)

RC522 ESP32
3.3V 3.3V
RST D22
GND GND
MISO D19
MOSI D23
SCK D18
SDA/SS D21
IRQ Nezapája sa
Relé ESP32
5V 5V VIN
GND GND
IN D17

Zapojenie relé a solenoid jazyčkového zámku

Relé Solenoid
NO IN
COM -
NC 12/24 DC/AC
 • Nulák, respektíve GND podľa typu obvodu (AC/DC) je pripojený na zdroj po celú dobu prevádzky solenoid jazýčka.

Schéma zapojenia ESP8266 (NodeMCU)

Schéma NodeMCU

Schéma zapojenia Arduino Uno + Ethernet W5100

Schéma Arduino + Ethernet W5100

Schéma zapojenia ESP32

Schéma ESP32

You can’t perform that action at this time.