Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Ovládanie týždenných relé v nastavených časoch. Spínanie osvetlenia, zavlažovania. Časovo nastaviteľné a škálovateľné riešenie.
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
arduino1
css
values
LICENSE
README.md
get_rele10_arduino1.php
get_rele11_arduino1.php
get_rele12_arduino1.php
get_rele13_arduino1.php
get_rele14_arduino1.php
get_rele15_arduino1.php
get_rele16_arduino1.php
get_rele1_arduino1.php
get_rele2_arduino1.php
get_rele3_arduino1.php
get_rele4_arduino1.php
get_rele5_arduino1.php
get_rele6_arduino1.php
get_rele7_arduino1.php
get_rele8_arduino1.php
get_rele9_arduino1.php
heslo1.txt
icon.png
index.php
kody.php
logout.php
meno1.txt
over-rele.php
rele1.txt
rele10.txt
rele11.txt
rele12.txt
rele13.txt
rele14.txt
rele15.txt
rele16.txt
rele2.txt
rele3.txt
rele4.txt
rele5.txt
rele6.txt
rele7.txt
rele8.txt
rele9.txt
scheduler.php
system.php
zmenaloginu.php

README.md

Týždenné relé

Používaním projektu sa osoba zaväzuje k dodržiavaniu zmluvných podmienok MIT licencie, pod ktorou je projekt šírený! Uvedomuje si riziká, obmedzenia a svoje povinnosti. Všeobecne o MIT licencii: https://sk.wikipedia.org/wiki/MIT_licencia

Stručný popis:

 • Týždenné riadenie relé s nastavením času zapnutia
 • Relé sú aktívne v nastavenom čase vo web rozhraní vo všetkých dňoch počas týždňa.
 • Ovládanie až 16 relé výstupov s centrálnou webaplikáciou, možno použiť jedno/dve Arduiná
 • Login systém s možnosťou zmeny mena a hesla

Hardvér pre projekt:

 • Arduino Mega 2560
 • Ethernet W5100
 • 16 kanálové relé (10A pri 230V max)

Podporte projekt

Inštalácia systému

 • Stiahnuť repozitár
 • Nahrať súbory webovej časti na FTP
 • Upraviť Arduino program (dostupný vo web rozhraní) na svoju doménu, umiestnenie súborov v rámci priečinka s projektom
 • Prípadne možno použiť testovacie webové rozhranie na ktoré je Arduino program nastavený https://arduino.php5.sk/rele2/
 • Prihlasovacie meno a heslo admin
 • Arduino sa pripája do webového rozhrania raz za 5 minút, kedy načíta a aplikuje všetky stavy pre relé

Screenshoty

Týždenné relé cez Arduino - webaplikácia

Týždenné relé cez Arduino - webaplikácia

Týždenné relé cez Arduino - webaplikácia

You can’t perform that action at this time.