Martin Veverka edited this page Feb 14, 2016 · 9 revisions

Geokuk

Plánování geovýletů za na českých mapách.

  • podpora pro geocaching
  • desktopový platformově nezávislý program (Java)
  • online i offline režim

Více informací se dozvíte na hlavní stránce programu http://geokuk.cz

Geokuk screenshot

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.