Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
153 lines (118 sloc) 3.94 KB
# Përkthimi i mesazheve të libmatewnck në shqip
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libmatewnck HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-09 15:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-09 18:03+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <mate-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../libmatewnck/application.c:29
msgid "untitled application"
msgstr "program pa emër"
#: ../libmatewnck/pager-accessible.c:321
msgid "Workspace Switcher"
msgstr "Zgjedhësi i hapësirës së punës"
#: ../libmatewnck/pager-accessible.c:332
msgid "Tool to switch between workspaces"
msgstr "Instrument për të kaluar nga një hapësirë pune tek tjetra"
#: ../libmatewnck/pager-accessible.c:436
#, c-format
msgid "Click this to switch to workspace %s"
msgstr "Kliko këtu për të kaluar tek hapësira e punës %s"
#: ../libmatewnck/selector.c:221
msgid "Unknown Window"
msgstr "Dritare e panjohur"
#: ../libmatewnck/selector.c:729
msgid "No Windows Open"
msgstr "Asnjë dritare e hapur"
#: ../libmatewnck/selector.c:833
msgid "Window Selector"
msgstr "Zgjedhësi i dritares"
#: ../libmatewnck/selector.c:834
msgid "Tool to switch between windows"
msgstr "Instrument për të lëvizur midis dritareve"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:667
msgid "Window List"
msgstr "Lista e dritareve"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:668
msgid "Tool to switch between visible windows"
msgstr "Instrument për të lëvizur nga një dritare e dukshme tek tjetra"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:2463
msgid "_Close All"
msgstr "_Mbyll gjithçka"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:2478
msgid "_Minimize All"
msgstr "_Minimizo gjithçka"
#: ../libmatewnck/tasklist.c:2489
msgid "_Unminimize All"
msgstr "Ç'mi_nimizo gjithçka"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:260
msgid "Unmi_nimize"
msgstr "Ç'mi_nimizo"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:267
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Mi_nimizo"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:275
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Zvo_gëlo"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:282
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ksimizo"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:302
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Vetëm në këtë hapësirë pune"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:309
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Gjithmonë tek hapësira e dukshme e punës"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:463 ../libmatewnck/workspace.c:237
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Hapësira e punës %d"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:471
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Hapësira e punës 1_0"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:473
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Hapësira e punës %s%d"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:563
msgid "On _Top"
msgstr "Në _Krye"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:572
msgid "_Move"
msgstr "_Lëviz"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:579
msgid "_Resize"
msgstr "_Ripërmaso"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:592
msgid "_Close"
msgstr "_Mbyll"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:626
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "_Lëvize tek hapësira e punës majtas"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:637
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Lëv_ize tek hapësira e punës djathtas"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:648
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "Lëvize tek hapësira e p_Unës sipër"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:660
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Lëvize tek hapësira e punës _poshtë"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:667
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Lëvize tek një tjetër hapësirë pune"
#: ../libmatewnck/window-action-menu.c:683
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: ../libmatewnck/window.c:35
msgid "untitled window"
msgstr "dritare pa emër"