No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
e2e
src
.angular-cli.json
.editorconfig
.gitignore
README.md
karma.conf.js
package.json
protractor.conf.js
tsconfig.json
tslint.json

README.md

Strava Challenge Frontend

Pierwotnie to repozytorium miało zawierać całą aplikację, backend i frontend. Od 29.03.2017 znajduje się tu tylko część kliencka. Część serwerowa będzie w kolejnym repozytorium. Zmiana ta była podyktowana użyciem narzędzia do CI.

Uruchomienie aplikacji

  1. Potrzebne będzie narzędzie Angular-CLI
  2. W katalogu z projektem odpal konsolę.
  3. Uruchom serwer developerski ng serve.
  4. W przeglądarce odpal adres http://localhost:4200/

This project was generated with Angular CLI version 1.0.0-rc.1.