Skip to content
No description, website, or topics provided.
Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.ipynb_checkpoints
excel
.gitignore
Plain Text.txt
RANK.ipynb
README.md
abcdef.json
employee3.ipynb
forecasting.ipynb
forecasting2.ipynb
forecasting3.ipynb
forecasting4.ipynb
prettytennisrank.ipynb
rankData.json
reader.ipynb
tennisRanking.ipynb
timeline.ipynb

README.md

TODO

 • miten laittaa piirrosten pylväisiin lukumäärät. chart['pcs']

  • Staattisilla luvuilla done, Luultavasti ongelma on monta arvoa sisältävä olio.
 • mittaa tietokoneen käynnissä olevalta ajalta jotain, piirrä niistä jotain

 • Rakenna webscraper millä saa tenniksen rankkingista statistiikkaa

  • Nyt on pelaajien nimet ja niiden rankking saatu JSON objektiksi, seuraavaksi vielä muita tietoja pelaajista
   • Vanhojen ja uusien tennis rankkinkien vertailu, interaktiivinen
 • mikä olisi ollut tulos ostomyynti signaalien kanssa. Olisiko jäänyt pakkaselle

  • Rinnakkain plotteja, korrelaatioita
  • nasdaqin sivuilta saa csv filejä.
You can’t perform that action at this time.