Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
135 lines (91 sloc) 4.34 KB

Tein harjoituksen kotonani HP Pavilion 15-aw022no-tietokoneella, käyttöjärjestelmänä toimi 64-bittinen Ubuntu 16.04.3 livetikulta. Livetikku toteutettu Pendrivelinuxilla. Tehtävät Tero Karvisen sivuilta. http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%e2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-4-ti-5-ke-5-loppukevat-2018-5p

a) Valitse aihe omaksi kurssityöksi ja varaa se kommenttina aikataulusivun perään.

Kurssityön aiheeksi valitsen "websivukehittäjälle" tarkoitetun koneen, eli Apachea, kuvanmuokkausohjelmaa, etäyhteyksiä etc...

b) Julkaise raportti MarkDownilla. Jos käytät GitHub:ia, se tekee muotoilun automaattisesti “.md”-päätteisiin dokumentteihin.

Kohdan c raportti.

c) Aja oma Salt-tila suoraa git-varastosta. Voit joko tehdä tilan alusta lähtien itse tai forkata sirottimen.

Ensiksi loin perus master-slave arkkitehtuurin, jossa oli molemmat omalla koneellani.

sudo apt-get update sudo apt-get install -y salt-minion salt-master

Minionille masteri siirtymällä tiedostoon

sudoedit /etc/salt/minion

Ja tiedoston loppuun:

master: 127.0.0.1 id: mati

Käynnistin minionin uudestaan, jotta muutokset tulee voimaan.

sudo systemctl restart salt-minion.service

Sitten hyväksyin masterilla avaimen

sudo salt-key -A

Testasin vielä toimivuuden komennolla

sudo salt '*' cmd.run whoami

Josta sain oikean vastauksen, eli "root".

Sitten tein Salt-tiloille kansion, jonne loin tilat. Tilat löytyy salt kansiosta osoitteesta https://github.com/matilinux/test.git

Tilat asentuivat komennolla sudo salt '' state.highstate* niinkuin pitikin

Siirsin tilat Githubiin tekemääni repositoryyn (ohjeet repositoryn tekemiseen http://terokarvinen.com/2016/publish-your-project-with-github) ihan vain klikkamalla upload files ja raahaamalla /srv/salt kansion sinne.

Poistin omalta koneeltani /srv/salt kansion komennolla

sudo rm -r /srv/salt/

Jonka jälkeen latasin ne takaisin komennollasudo

git clone https://github.com/matilinux/test.git

Se latasi nähtävästi koko test kansion, josta siirsin vain halutut osoitteeseen /srv

sudo mv test/salt/ /srv/

Poistin openssh serverin ja curlin, koska ne olivat edellisistä testeistä asennettuina

sudo apt-get purge openssh-server curl -y

Nyt kokeilin uudestaan, että kaikki toimii niinkuin aikaisemminkin. Ajoin komennon

sudo salt '*' state.highstate

Josta saatiin seuraavanlainen sanoma

xubuntu@xubuntu:~$ sudo salt '*' state.highstate
[WARNING ] Key 'file_ignore_glob' with value None has an invalid type of NoneType, a list is required for this value
[WARNING ] Key 'file_ignore_glob' with value None has an invalid type of NoneType, a list is required for this value
[WARNING ] Key 'file_ignore_glob' with value None has an invalid type of NoneType, a list is required for this value
[WARNING ] Key 'file_ignore_glob' with value None has an invalid type of NoneType, a list is required for this value
mati:
----------
     ID: curl
  Function: pkg.installed
   Result: True
   Comment: The following packages were installed/updated: curl
   Started: 20:39:37.846616
  Duration: 9254.071 ms
   Changes:  
       ----------
       curl:
         ----------
         new:
           7.47.0-1ubuntu2.7
         old:
----------
     ID: openssh-server
  Function: pkg.installed
   Result: True
   Comment: The following packages were installed/updated: openssh-server
   Started: 20:39:47.109129
  Duration: 6279.496 ms
   Changes:  
       ----------
       openssh-server:
         ----------
         new:
           1:7.2p2-4ubuntu2.4
         old:
       ssh-server:
         ----------
         new:
           1
         old:

Summary for mati
------------
Succeeded: 2 (changed=2)
Failed:  0
------------
Total states run:   2

Kokeilin toimiiko ssh komennolla

ssh localhost

Johon vastattiin kysymällä sormenjälkiä, eli voidaan todeta tämän onnistuneeksi.

Lähteitä: https://help.github.com/articles/basic-writing-and-formatting-syntax/ http://terokarvinen.com/2016/publish-your-project-with-github http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%e2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-4-ti-5-ke-5-loppukevat-2018-5p https://github.com/kristiansyrjanen/servermanagementcourse/blob/master/Harjoitus5.md

You can’t perform that action at this time.