Skip to content
Browse files

Proofread chapter 3.2

  • Loading branch information...
1 parent 27327a3 commit d27246e0945acb9ae66ff9f762d16ab9e9c71bf1 @sidonath sidonath committed Dec 13, 2008
Showing with 41 additions and 35 deletions.
  1. +41 −35 book-content/bs/2-getting-started/2-generate-an-application.markdown
View
76 book-content/bs/2-getting-started/2-generate-an-application.markdown
@@ -3,49 +3,50 @@
* This will become a table of contents (this text will be scraped).
{:toc}
-Merb dolazi sa skriptom ``merb-gen`` koja može da generiše osnovni skelet
-aplikacije.
-Generator može pripremiti različite tipove Merb aplikacija. Kako biste vidjeli
-sve dostupne opcije, unesite:
+Merb dolazi sa skriptom ``merb-gen`` koja generiše osnovni skelet aplikacije.
+Generator može jako brzo pripremiti različite tipove Merb aplikacija. Kako
+biste vidjeli sve dostupne opcije, unesite sljedeću naredbu vaš terminal:
- $ merb-gen -h
+ $ merb-gen -H
{:lang=shell html_use_syntax=true}
-Pogledajmo zasad samo kakve tipove Merb aplikacija možemo generisati.
+Zasad se fokusirajmo na to kakve tipove Merb aplikacija možemo generisati.
## Tipovi
-Merb može biti korište za bilo šta od jako malih, brzih aplikacija sadržanih
-u jednom jedinom fajlu do kompleksnih web servisa.
-U skladu sa potrebama programer možete jednostavno generisati različite
-tipove aplikacija.
-Ovi tipovi su: ``app``, ``core``, ``flat`` i ``very_flat``.
+Merb može biti korišten u više svrha: od jako malih i brzih aplikacija
+sadržanih u jednom fajlu do kompleksnih web servisa.
+U skladu s vašim potrebama, možete generisati aplikaciju jednog od nekoliko
+ponuđenih tipova: ``app``, ``core``, ``flat`` i ``very_flat``.
### App
Opcija generatora ``app`` generiše aplikaciju baziranu na dogmatičnom Merb
stacku.
-Tako kreirana kreirana aplikacija sadrži poptunu strukturu direktorija
-aplikacije sa svim konfiguracijskim fajlovima.
+Ovako kreirana kreirana aplikacija sadrži poptunu strukturu direktorija
+i sve konfiguracijske fajlove.
U ovom slučaju se, također, dodaje i fajl ``config/dependencis.rb`` koji
uključuje sve biblioteke iz gema ``merb-more`` i ``DataMapper``.
$ merb-gen app moja-aplikacija
{:lang=shell html_use_syntax=true}
-Ovako generisana aplikacija sadrži sve što je neophodno za kreiranje web
-aplikacije prve klase, te je najviše slična osnovnoj strukturi Rails projekta.
-Veći dio ove knjige će podrazumijevati da ste počeli na ovaj način.
+Kostur generisana prethodnom naredbom sadrži sve što je neophodno za kreiranje
+prvoklasne web aplikacije.
+Možete primjetiti da je osnovna generisana struktura jako slična strukturi
+tipičnog Rails projekta.
+Veći dio ove knjige će podrazumijevati da ste počeli upravo na ovaj način.
-Pokrenite ovu aplikaciju izvršavanjem naredbe ``merb`` u vašem terminalu dok
-se nalazite u korijenskom direktoriju aplikacije.
-Ovo će pokrenuti Merb i po standardnim postavkama ga dodijeliti na port 4000.
+Pokrenite aplikaciju izvršavanjem naredbe ``merb`` u vašem terminalu dok
+se nalazite u njenom korijenskom direktoriju.
+Ova će naredba startati Merb i, po standardnim postavkama, vezati proces na
+port 4000.
Kako biste vidjeli novokreiranu aplikaciju, otvorite u vašem browseru
-<http://localhost:4000/>.
+[http://localhost:4000/][localhost].
### Core
-Kao i aplikacijame tipa ``app``, ``core`` opcija će generisati aplikaciju
-sa svim standardnim direktorijima i konfiguracijskim fajlovima.
-Ipak, za razliku od pootnjeg, dependency biblioteke neće biti automatski
-dodate.
+Kao što je slučaj i sa aplikacijame generisanim naredbom ``app``, ``core``
+opcija će generisati aplikaciju sa svim standardnim direktorijima i
+konfiguracijskim fajlovima.
+Razliku je u tome da dependency biblioteke neće biti automatski dodate.
$ merb-gen core moja-aplikacija
{:lang=shell html_use_syntax=true}
@@ -54,27 +55,29 @@ Kako biste pokrenuli aplikaciju, kao i ranije izvršite naredbu ``merb`` u
terminalu unutar korijenskog direktorija aplikacije.
Primjetite da, za razliku od ostale tri vrste generisanih aplikacija, core
aplikacija nema standardnog sadržaja.
-Otvaranje adrese <http://localhost:4000/> će proizvoditi grešku sve dok se
-ne doda sadržaj i podesi rutiranje.
+Otvaranje adrese [http://localhost:4000/][localhost] će proizvoditi grešku sve
+dok se ne doda sadržaj i ne podesi rutiranje.
### Flat
"Pljosnate" aplikacije čuvaju svu svoju logiku u jednom fjalu, ali imaju
-posebne fajlove za konfiguraciju i poseban direktorij za predloške.
+posebne fajlove za konfiguraciju i poseban direktorij za predloške
+prezentacije.
$ merb-gen flat moja-aplikacija
{:lang=shell html_use_syntax=true}
Aplikacije ovog tipa se pokreću kao i sve ostale Merb aplikacije: izvršavanjem
naredbe ``merb``.
-Po generisanim postavkama, sve metode klase ``moja-aplikacija`` 'e biti
+Po generisanim postavkama, sve metode klase ``MojaAplikacija`` će biti
tretirane kao akcije kontrolera ``moja-aplikacija``.
-Naprimjer, <http://localhost:4000/moja-aplikacija/foo> će pozvati metodu
-``foo`` i prikazati pripremljen predložak ``foo.html.{erb,haml}``.
+Naprimjer,
+[http://localhost:4000/moja-aplikacija/foo][localhost-my-app-foo] će pozvati
+metodu ``foo`` i prikazati pripremljeni predložak ``foo.html.{erb,haml}``.
### Very Flat
-Minimalistički paket koji dobijete korištenjem opcije ``very flat`` je jako
-sličan drugim mikro-okvirima baziranim na Rubyju, gdje je čitava unutar jednog
-fajla.
+Minimalistički paket koji dobijete korištenjem opcije ``very_flat`` je jako
+sličan drugim mikro-okvirima baziranim na Rubyju, gdje je čitava aplikacija
+jedan fajl.
$ merb-gen very_flat moja-aplikacija
{:lang=shell html_use_syntax=true}
@@ -86,5 +89,8 @@ sljedećom komandom u direktoriju u kjem se nalazi vaš aplikacijski fajl:
{:lang=shell html_use_syntax=true}
Ovo će pokrenuti Merb i vezati ga za standardni port (4000).
-Kako biste pogledali vašu aplikaciju u akciji, posjetite
-<http://localhost:4000/>.
+Da vidite vašu mini-aplikaciju u akciji, posjetite
+[http://localhost:4000/][localhost].
+
+[localhost]: http://localhost:4000/
+[localhost-my-app-foo]: http://localhost:4000/

0 comments on commit d27246e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.