Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
397 lines (312 sloc) 11.8 KB
# WP-DB-Backup
# Copyright (C) 2008 Austin Matzko
# This file is distributed under the GPL 2 license.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-15 11:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-30 12:02+0100\n"
"Last-Translator: RuneG <dev@bloggs.be>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language-Team: \n"
#: wp-db-backup.php:181
msgid "Backup Complete!"
msgstr "Sikkerhetskopi ferdig!"
#: wp-db-backup.php:211
msgid "Progress"
msgstr "Framdrift"
#: wp-db-backup.php:213
msgid "DO NOT DO THE FOLLOWING AS IT WILL CAUSE YOUR BACKUP TO FAIL:"
msgstr "IKKE GJØR FØLGENDE DA DET VIL FØRE TIL AT SIKKERHETSKOPIEN DIN FEILER:"
#: wp-db-backup.php:216
msgid "Close this browser"
msgstr "Lukke nettleseren"
#: wp-db-backup.php:217
msgid "Reload this page"
msgstr "Laste siden på nytt"
#: wp-db-backup.php:218
msgid "Click the Stop or Back buttons in your browser"
msgstr "Klikke på stopp eller tilbake knappen i nettleseren"
#: wp-db-backup.php:220
msgid "Progress:"
msgstr "Framdrift:"
#: wp-db-backup.php:229
msgid "Navigating away from this page will cause your backup to fail."
msgstr "Hvis du går vekk fra denne siden feiler sikkerhetskopien."
#: wp-db-backup.php:266
#, php-format
msgid "Backup complete, preparing <a href=\\\"%s\\\">backup</a> for download..."
msgstr "Sikkerhetskopi ferdig, forbereder <a href=\\\"%s\\\">sikkerhetskopi</a> for nedlasting..."
#: wp-db-backup.php:273
#, php-format
msgid "Backup complete, sending <a href=\\\"%s\\\">backup</a> via email..."
msgstr "Sikkerhetskopi ferdig, sender <a href=\\\"%s\\\">backup</a> via epost..."
#: wp-db-backup.php:280
#, php-format
msgid "Backup complete, download <a href=\\\"%s\\\">here</a>."
msgstr "Sikkerhetskopi ferdig, last den ned <a href=\\\"%s\\\">her</a>."
#: wp-db-backup.php:340
msgid "Creating backup file..."
msgstr "Lager sikkerhetskopi..."
#: wp-db-backup.php:343
#, php-format
msgid "Finished backing up table \\\"%s\\\"."
msgstr "Ferdig med sikkerhetskopi av tabellen \\\"%s\\\"."
#: wp-db-backup.php:345
#, php-format
msgid "Backing up table \\\"%s\\\"..."
msgstr "Tar sikkerhetskopi av tabellen \\\"%s\\\"..."
#: wp-db-backup.php:352
#: wp-db-backup.php:835
msgid "Could not open the backup file for writing!"
msgstr "Kunne ikke åpne filen for sikkerhetskopi i skrivemodus!"
#: wp-db-backup.php:353
msgid "The backup file could not be saved. Please check the permissions for writing to your backup directory and try again."
msgstr "Sikkerhetskopifilen kunne ikke lagres. Sjekk skrive rettigheter på sikkerhetskopi mappen, og prøv igjen."
#: wp-db-backup.php:358
#: wp-db-backup.php:844
msgid "WordPress MySQL database backup"
msgstr "WordPress MySQL database sikkerhetskopi"
#: wp-db-backup.php:360
#: wp-db-backup.php:846
#, php-format
msgid "Generated: %s"
msgstr "Laget: %s"
#: wp-db-backup.php:361
#: wp-db-backup.php:847
#, php-format
msgid "Hostname: %s"
msgstr "Vertsnavn: %s"
#: wp-db-backup.php:362
#: wp-db-backup.php:848
#, php-format
msgid "Database: %s"
msgstr "Database: %s"
#: wp-db-backup.php:370
#: wp-db-backup.php:861
#, php-format
msgid "Table: %s"
msgstr "Tabell: %s"
#: wp-db-backup.php:377
msgid "The backup directory is not writeable! Please check the permissions for writing to your backup directory and try again."
msgstr "Mappen for sikkerhetskopi er ikke skrivbar! Sjekk skriverettighetene på mappen og prøv igjen."
#: wp-db-backup.php:434
msgid "Click and hold down <code>[SHIFT]</code> to toggle multiple checkboxes"
msgstr "Klikk og hold nede <code>[SHIFT]</code> for å velge flere sjekkbokser"
#: wp-db-backup.php:474
msgid "Change"
msgstr "Endre"
#: wp-db-backup.php:483
msgid "Save"
msgstr "Lagre"
#: wp-db-backup.php:566
#: wp-db-backup.php:571
#: wp-db-backup.php:1126
msgid "Backup"
msgstr "Ta sikkerhetskopi"
#: wp-db-backup.php:646
#: wp-db-backup.php:649
msgid "There was an error writing a line to the backup script:"
msgstr "Det var en feil ved skriven av en linje til skriptet for sikkerhetskopiering:"
#: wp-db-backup.php:681
msgid "Subsequent errors have been omitted from this log."
msgstr "Følgende feilmeldinger er utelatt fra loggen."
#: wp-db-backup.php:715
msgid "Error getting table details"
msgstr "Klarte ikke å få tabell detaljer"
#: wp-db-backup.php:723
#, php-format
msgid "Delete any existing table %s"
msgstr "Slett eksisternede tabell %s"
#: wp-db-backup.php:732
#, php-format
msgid "Table structure of table %s"
msgstr "Tabell strukturen til tabell %s"
#: wp-db-backup.php:738
#, php-format
msgid "Error with SHOW CREATE TABLE for %s."
msgstr "Feil med SHOW CREATE TABLE for %s"
#: wp-db-backup.php:745
#, php-format
msgid "Error getting table structure of %s"
msgstr "Feil ved innhenting av strukturen til tabellen %s"
#: wp-db-backup.php:753
#, php-format
msgid "Data contents of table %s"
msgstr "Data innhold for tabellen %s"
#: wp-db-backup.php:823
#, php-format
msgid "End of data contents of table %s"
msgstr "Slutt på data innhold i tabellen %s"
#: wp-db-backup.php:839
msgid "The backup directory is not writeable!"
msgstr "Mappen for sikkerhetskopi er ikke skrivbar!"
#: wp-db-backup.php:974
#, php-format
msgid "File not found:%s"
msgstr "Filen ikke funnet: %s"
#: wp-db-backup.php:974
msgid "Return to Backup"
msgstr "Tilbake til sikkerhetskopiering"
#: wp-db-backup.php:983
#, php-format
msgid "File %s does not exist!"
msgstr "Filen %s finnes ikke!"
#: wp-db-backup.php:990
#, php-format
msgid ""
"Attached to this email is\n"
" %1s\n"
" Size:%2s kilobytes\n"
msgstr ""
"Vedlagt til denne eposten er\n"
" %1s\n"
" Størrelse:%2s kilobytes\n"
#: wp-db-backup.php:991
msgid "Database Backup"
msgstr "Database sikkerhetskopi"
#: wp-db-backup.php:994
#: wp-db-backup.php:1041
msgid "The following errors were reported:"
msgstr "Følgende feil ble rapportert:"
#: wp-db-backup.php:999
msgid "ERROR: The mail application has failed to deliver the backup."
msgstr "FEIL: Epost apllikasjonen klarte ikke å levere sikkerhetskopien."
#: wp-db-backup.php:1016
msgid "Backup Successful"
msgstr "Sikkerhetskopien var vellykket"
#: wp-db-backup.php:1020
#, php-format
msgid "Your backup file: <a href=\"%1s\">%2s</a> should begin downloading shortly."
msgstr "Sikkerhetskopi filen <a href=\"%1s\">%2s</a> starter snart å laste ned."
#: wp-db-backup.php:1028
#, php-format
msgid "Your backup has been emailed to %s"
msgstr "Din sikkerhetskopi er sendt på epost til %s"
#: wp-db-backup.php:1031
msgid "Your backup file has been saved on the server. If you would like to download it now, right click and select \"Save As\""
msgstr "Din sikkerhetskopi er lagret på serveren. Du kan laste den ned nå. Høyre klikk og velg \"Lagre som\""
#: wp-db-backup.php:1032
#, php-format
msgid "%s bytes"
msgstr "%s bytes"
#: wp-db-backup.php:1068
msgid "Scheduled Backup Options Saved!"
msgstr "Valg for planlagt sikkerhetskopi er lagret!"
#: wp-db-backup.php:1095
msgid "WARNING: Your backup directory does <strong>NOT</strong> exist, and we cannot create it."
msgstr "ADVARSEL: Mappen for sikkerhetskopi finnes <strong>IKKE</strong>, og vi kan ikke lage den."
#: wp-db-backup.php:1096
#, php-format
msgid "Using your FTP client, try to create the backup directory yourself: %s"
msgstr "Ved hjelp av en FTP applikasjon, pørv å lage mappen for sikkerhetskopi selv: %s"
#: wp-db-backup.php:1100
#: wp-db-backup.php:1111
msgid "WARNING: Your backup directory is <strong>NOT</strong> writable! We cannot create the backup files."
msgstr "ADVARSEL: Mappen for sikkerhetskopi er <strong>IKKE</strong> skrivbar. Vi kan ikke lage sikkerhetskopifilene."
#: wp-db-backup.php:1101
#, php-format
msgid "Using your FTP client, try to set the backup directory&rsquo;s write permission to %1$s or %2$s: %3$s"
msgstr "Ved hejlp av en FTP applikasjon, pørv å sette rettighetene til mappen til %1$s eller %2$s:%3$s"
#: wp-db-backup.php:1113
msgid "This problem seems to be caused by your server&rsquo;s <code>safe_mode</code> file ownership restrictions, which limit what files web applications like WordPress can create."
msgstr "Dette problemet ser ut til å være relatert til serverens <code>safe_mode</code> rettighets restriksjoner. Dette legger begrensninger på hvilke filer WEB applikasjoner som WordPress kan lage."
#: wp-db-backup.php:1115
#, php-format
msgid "You can try to correct this problem by using your FTP client to delete and then re-create the backup directory: %s"
msgstr "Du kan prøve å rette på den feilen ved å bruke en FTP applikasjon for å slette og så lage mappen for sikkerhetskopi på nytt: %s"
#: wp-db-backup.php:1129
msgid "Tables"
msgstr "Tabeller"
#: wp-db-backup.php:1131
msgid "These core WordPress tables will always be backed up:"
msgstr "De viktigste WordPress tabellen vil alltid bli sikkerhetskopiert:"
#: wp-db-backup.php:1136
msgid "Exclude spam comments"
msgstr "Utelat søppel kommentarer"
#: wp-db-backup.php:1139
msgid "Exclude post revisions"
msgstr "Utelat post revisjoner"
#: wp-db-backup.php:1150
msgid "You may choose to include any of the following tables:"
msgstr "Du kan velge å inkludere følgende tabeller:"
#: wp-db-backup.php:1164
msgid "Backup Options"
msgstr "Sikkerhetskopi instillinger"
#: wp-db-backup.php:1165
msgid "What to do with the backup file:"
msgstr "Hva skal vi gjøre med sikkerhetskopien:"
#: wp-db-backup.php:1169
msgid "Save to server"
msgstr "Lagre på serveren"
#: wp-db-backup.php:1174
msgid "Download to your computer"
msgstr "Laste ned til datamaskinen"
#: wp-db-backup.php:1178
#: wp-db-backup.php:1235
msgid "Email backup to:"
msgstr "Sende på epost til:"
#: wp-db-backup.php:1185
msgid "Backup now!"
msgstr "Ta sikkerhetskopi nå!"
#: wp-db-backup.php:1188
msgid "WARNING: Your backup directory is <strong>NOT</strong> writable!"
msgstr "ADVARSEL: Mappen for sikkerhetskopiering er <strong>ikke</strong> skrivbar!"
#: wp-db-backup.php:1199
msgid "Scheduled Backup"
msgstr "Planlagt sikkerhetskopi"
#: wp-db-backup.php:1206
#, php-format
msgid "Next Backup: %s"
msgstr "Neste sikkerhetskopi: %s"
#: wp-db-backup.php:1211
#, php-format
msgid "Last WP-Cron Daily Execution: %s"
msgstr "Siste WP-Cron daglig kjøring: %s"
#: wp-db-backup.php:1212
#, php-format
msgid "Next WP-Cron Daily Execution: %s"
msgstr "Neste WP-Cron daglig kjøring: %s"
#: wp-db-backup.php:1217
msgid "Schedule: "
msgstr "Planlagt:"
#: wp-db-backup.php:1220
msgid "None"
msgstr "Ingen"
#: wp-db-backup.php:1220
msgid "Daily"
msgstr "Daglig"
#: wp-db-backup.php:1243
msgid "Tables to include in the scheduled backup:"
msgstr "Tabeller som skal med i den planlagte sikkerhetskopien:"
#: wp-db-backup.php:1253
msgid "Schedule backup"
msgstr "Planlagte sikkerhetskopier"
#: wp-db-backup.php:1278
msgid "Never"
msgstr "Aldri"
#: wp-db-backup.php:1283
#, php-format
msgid "%s seconds"
msgstr "%s sekunder"
#: wp-db-backup.php:1316
msgid "Once Weekly"
msgstr "Ukentlig"
#: wp-db-backup.php:1329
#, php-format
msgid "Your WordPress version, %1s, lacks important security features without which it is unsafe to use the WP-DB-Backup plugin. Hence, this plugin is automatically disabled. Please consider <a href=\"%2s\">upgrading WordPress</a> to a more recent version."
msgstr "Din WordPress versjon %1s, har alvorlige sikkerhetsfeil, noe som gjør bruken av WP-DB-Backup innstikket usikkert. På grunn av dette er innstikket automatisk deaktivert. Du bør virkelig vurdere å <a href=\"%2s\">oppgrader WordPress</a> til en nyere versjon!"
#: wp-db-backup.php:1347
msgid "You are not allowed to perform backups."
msgstr "Du har ikke lov å ta sikkerhetskopi,"
#: wp-db-backup.php:1362
#, php-format
msgid "There appears to be an unauthorized attempt from this site to access your database located at %1s. The attempt has been halted."
msgstr "Det virker som om det har vært et uatorisert forsøk på å nå databasen din som er lokalisert her %1s. Forsøket ble stoppet."
#: wp-db-backup.php:1373
msgid "Cheatin' uh ?"
msgstr "Jukser du?"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.