Mavidurak-IO Deklerasyonu
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Readme.md

Readme.md

Mavidurak-IO Deklerasyonu

Mavidurak-IO ne için var, ne yapmak istiyor ve nasıl yapmak istiyor sorularına vereceğimiz cevaplar bu repo altında toplanacaktır. Önerilerinizi ve düzenlemeleriniz pull-request ile gönderebilirsiniz.

Amaç, Kural ve Hedefler

 • Yazılım değil, geliştirici üretmek.
 • Tanıtım ve eğitim amaçlı basit seminerler düzenlemek.
 • Workshop çalışmalarına katılacak küçük grupları mülakat ile belirlemek.
 • Amatör ruhu kaybetmemek.
 • GitHub'sız geliştirici kabul etmemek.
 • Öğrenmeyi öğrenmek ve hayat boyu öğrenmek felsefesini yaygınlaştırmak.
 • Oyun oynamamak, oyun yazmak.

Workshop Öncesinde Alınması Gereken Eğitimler

 • Soru Sormak ve Araştırma
 • Yazılım Standartları ve SOLID
 • Dökümantasyon
 • Versiyonlama
 • Standartlar Oluşturma

Ameleler