Przerabiator 5000 - wtyczka do Inkscape przerabiająca dowolny plik SVG na czarne krzywe, możliwe do wyrysowania za pomocą Mazakodronu 3000. Opiekun: Sebastian Krzyszkowiak
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
mazakodron_przerabiator.inx
mazakodron_przerabiator.py

README.md

przerabiator

Przerabiator 5000 - wtyczka do Inkscape przerabiająca dowolny plik SVG na czarne krzywe, możliwe do wyrysowania za pomocą Mazakodronu 3000

Instalacja

Pliki mazakodron_przerabiator.py i mazakodron_przerabiator.inx należy umieścić w katalogu z rozszerzeniami Inkscape, na przykład ~/.config/inkscape/extensions/