Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
243 lines (188 sloc) 9.74 KB

Język Gherkin dla Product Ownerów

 • Rozwijane przez: Michał Bartyzel
 • Prawa autorskie i majątkowe: Michał Bartyzel
 • Wersja: 1.0
 • Możesz używać i rozpowszechniać ten dokument w dowolny sposób o ile:
  • pozostawisz go w takiej formie, w jakiej go otrzymałeś - w całości
  • zawsze dodasz ww. informacje o autorstwie i prawach

Login page

Czy to zdanie ma sens?

Zakładając ze Klient jest zalogowany oraz jest w Pulpicie, jeżeli wybrał 'Pokaż historię', wtedy widzi historię transakcji od początku bieżącego miesiąca

Nieco inaczej ułożone jest bardzo skuteczną formą precyzowania swoich oczekiwań:

 • Zakładając że Klient jest zalogowany
 • Oraz jest w Pulpicie
 • Jeżeli wybrał 'Pokaż historię'
 • Wtedy zobaczył historię transakcji od początku ostatniego miesiąca

Scenariusze

Użytkownik chce w systemie wykonać jakieś zadanie np.: wykonać przelew, zobaczyć historię operacji.

Scenariusz ścieżka użytkownika od jakiegoś punktu początkowego do momentu zrealizowania tego zadania.

Typy scenariuszy

 • Podstawowy - ten, którym użytkownik, zgodnie z założeniami PO, powinien przechodzić najczęściej; np. pomyślne zalogowanie w systemie
 • Alternatywny - inną ścieżką prowadzą użytkownika do efektu, np. "logowanie za pomocą Google"
 • Wyjątkowy - wydarzyło się coś, co nie powinno i trzeba podjąć jakieś działania zaradcze; np.: "użytkownik podał błędne hasło" "brak dostępu do usługi"

[comment]: Ćwiczenie: odkrywanie scenariuszy na stronie logowania

Precyzja przede wszystkim

Przykładowy scenariusz ze strony logowania:

 • klient wpisuje login - własny login, czy numer klienta?
 • klient wpisuje hasło - który klient: indywidualny? biznesowy? zamożny?
 • klient się loguje - zażądał logowania? jest w trakcie logowania? właśnie się zalogował?

Ponadto:

 • w którym momencie klient zaczął realizować to zadanie?
 • w jakim konkretnie punkcie końcowym znalazł się po pomyślnym zalogowaniu?

Schemat scenariusza

Scenariusz składa się z kroków. Istnieją następujące rodzaje kroków.

 • ZAKŁADAJĄC - definiuje punkt początkowy; może być wiele takich kroków w scenariuszu
 • JEŻELI - wskazuje na zdarzenie, które spowodował użytkownik
 • WTEDY - określa, co jest rezultatem wystąpienia zdarzenia

Przykład:

Scenariusz: Pomyślne logowanie klienta indywidualny za pomocą numeru klienta
	Zakładając że Klient indywidualny jest na stronie głównej
	Zakładając Klient indywidualny podał numeru klienta
	Zakładając Klient indywidualny podał hasło
	Jeżeli Klient indywidualny zażądał zalogowania
	Wtedy Pojawia się widok główny 

[comment]:: Ćwiczenia na pisanie scenariuszy

Czym jest zdarzenie?

Zdarzenie jest czym co...się wydarzyło. Jest zatem czasie przeszłym w trybie dokonanym:

 • "klient wpisał hasło", zamiast "klient wpisuje hasło"

Posługiwanie się zdarzeniami w kroku Jeżeli jest bardzo istotne, ponieważ zdarzenia reprezentują fakty, które zaistniały w systemie, na które należy zareagować.

Jeśli posługujesz się trybem ciągłym - "wpisuje hasło" - to wiadomo, że coś się zaczęło dziać, ale nie wiadomo kiedy się skończyło i czy w ogóle. W związku z tym nie wiadomo jak to zaprogramować.

Określ właściwie zdarzenie

 • Klient się zalogował?
 • Czy raczej klient zażądał zalogowania?
 • Na pewno nie Klient kliknął przycisk 'Zaloguj'

Pisz scenariusze zamiast opisywać wygląd

Tak jest źle:

Scenariusz: Wygenerowanie historii transakcji
	Zakładając ze Klient jest zalogowany
	Oraz jest w Pulpicie
	Jeżeli klika guzik 'Pokaż historię'
	Wtedy widzi tabelkę transakcji od początku bieżącego miesiąca

Tak jest dobrze:

Scenariusz: Wygenerowanie historii transakcji
	Zakładając ze Klient jest zalogowany
	Oraz jest w Pulpicie
	Jeżeli wybrał 'Pokaż historię'
	Wtedy widzi historię transakcji od początku bierzącego miesiąca

Ścieżki krytyczne

Ścieżka krytyczna, to taki scenariusz, w którym błąd wymaga wdrożenia hotfixa.

Istnieją trzy źródła ścieżek krytycznych:

 • Uwarunkowania biznesowe
  • Czy to jest dla klienta VIP?
  • Czy to jest wizerunkowo bardzo istotne?
  • Czy to jest istotne ze względów marketingowych?
  • Czy intensywnie promujemy tę funkcjonalność?
  • Czy ta funkcjonalność związana jest istotnym przychodem?
 • Faktyczne wykorzystanie funkcjonalności
  • Która z funkcjonalności jest najintensywniej używana?
  • Jakie jest zachowanie klienta podczas korzystania z danej funkcjonalności?
 • Uwarunkowania technologiczne
  • Czy jeśli występują problemy w tej kwestii to jesteś o nich informowany/a?

[comment]: Ćwiczenie na identyfikowanie ścieżek krytycznych

Funkcjonalność jako grupa scenariuszy

Jeden US/FS będzie zawierał wiele scenariuszy krytycznych, pozytywnych, alternatywnych, wyjątkowych. Umieszczaj je w:

 • w Jira, w opisie danego user story
 • w pliku *.feature załączony do danego US w Jira
  • Nazwa pliku to nr danego US np. DROPP-123.feature

Przykładowy plik *.feature;

Funkcjonalność: Logowanie, MENT-444

Scenariusz: Poprawne logowanie klienta indywidualnego numerem klienta
	Zakładając że...
	Jeżeli ...
	Wtedy ...

Scenariusz: Poprawne logowanie klienta indywidualnego numerem klienta
	Zakładając że...
	Jeżeli ...
	Wtedy ...

Zbiorcze założenia

Staraj się myśleć o zdaniach Zakładając, że (...) jak o klockach, z których będziesz konstruować scenariusze dla danego US. Twórz te klocki tak, abyś mógł je używać wielokrotnie w obrębie danego US.

Jeśli zatem pewne zdanie Zakładając, że (...) powtarza się w każdym scenariuszu, to możesz zastosować założenia zbiorcze - Założenia.

Funkcjonalność: Generowanie historii transakcji, XYZ-123

Założenia:
	Zakładając ze Klient jest zalogowany
	Oraz jest w Pulpicie

Scenariusz: Wygenerowanie historii transakcji od początku m-ca
	Jeżeli wybrał 'Pokaż historię'
	Wtedy widzi historię transakcji od początku bieżącego miesiąca

Scenariusz: Wygenerowanie historii transakcji dla dowolnego zakresu
	Zakładając ...jakieś specyficzne założenia...
	Jeżeli ...
	Wtedy ...

W powyższym przykładzie kroki z części Założenia: dotyczą każdego ze scenariuszy w tym pliku. Poszczególne scenariusze mogą dodawać swoje specyficzne założenia.

Szablony scenariuszy

Przypuśćmy, że stworzyłeś następujące scenariusze:

Scenariusz: Poprawna wysyłka SMSów do różnych krajów
	Zakładając że Operator jest zalogowany
	Zakładając że Klient ma numer telefonu +48 505 606 707
	Jeżeli Operator zadzwonił do klienta
	Wtedy z numeru 32 46 12 300 nawiązujemy połączenie z numerem +48 505 606 707
	Wtedy System zapisuje wykonane połączenie w historii kontaktów z klientami z PL

Scenariusz: Poprawna wysyłka SMSów do różnych krajów
	Zakładając że Operator jest zalogowany
	Zakładając że Klient ma numer telefonu +44 901 300 809
	Jeżeli Operator zadzwonił do klienta
	Wtedy z numeru 32 46 12 300 nawiązujemy połączenie z numerem +44 901 300 809
	Wtedy System zapisuje wykonane połączenie w historii kontaktów z klientami z UK

W powyższych scenariuszach schemat scenariusza jest ten sam, zmieniają się jedynie kraje, do których wykonywane jest połączenie. W takich przypadkach wygodne jest użycie szablonu scenariusza:

Szablon scenariusza: Poprawna wysyłka SMSów do różnych krajów
	Zakładając że Operator jest zalogowany
	Zakładając że Klient ma numer telefonu <tel_klienta>
	Jeżeli Operator dzwonił do klienta
	Wtedy z numeru 32 46 12 300 nawiązujemy połączenie z numerem <tel_klienta>
	Wtedy System zapisuje wykonane połączenie w historii kontaktów z klientami z <kraj>

	Przykłady:
	|kraj| tel_klienta |
	| PL |+48 505 606 707|
	| UK |+44 901 300 809|
	| LK |+94 444 2232  |

Cykl rozwoju scenariuszy

TBD

Kto pisze scenariusze?

 • PO - definiuje funkcjonalność i scenariusz podstawowy
 • Zespół - doprecyzowuje w tracie refinementu; może potrzeba więcej przykładów
 • Developerzy/Testerzy - rozpisują scenariusze brzegowe, automatyzują je, konsultują z PO

Przepis dla PO

 1. Zapisz scenariusz podstawowy
 2. Zapisz ścieżki krytyczne
 3. Opowiedz zespołowi o wymaganiu oraz scenariuszach
 4. Współpracuj z testerami, aby doprecyzować scenariusze brzegowe

Słowa kluczowe języka Gherkin

Dla ułatwienia w skrypcie posługiwaliśmy się polską wersją języka Gherkin. Najczęściej używana jest domyślna składania anglojęzyczna. Poniższa tabelka pokazuje nazwy polskie oraz ich angielskie odpowiedniki:

Po polsku Po angielsku
Założenia Background
Funkcjonalność Feature
Scenariusz Scenario
Zakładając Given
Jeżeli When
Wtedy Then
Oraz And
Ale But
Założenia Background
Przykłady Examples
Szablon scenariusza Scenario Outline

Język Gherkin dla Product Ownerów

 • Rozwijane przez: Michał Bartyzel
 • Prawa autorskie i majątkowe: Michał Bartyzel
 • Wersja: 1.0
 • Możesz używać i rozpowszechniać ten dokument w dowolny sposób o ile:
  • pozostawisz go w takiej formie, w jakiej go otrzymałeś - w całości
  • zawsze dodasz ww. informacje o autorstwie i prawach
You can’t perform that action at this time.